לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מאבקים פנימיים internal fights -
מימוש עצמי self fulfilment -
מאגר pool -
מינוי appointment -
מאמץ effort -
מינוי תקופתי temporary appointment -
מאפייני אישיות personality traits -
מיסוד קריירה carreer institutionalization -
מיפרט עיסוק job specification -
מיצב status -
מבחן test -
מיצב סולמי scalar status -
מבחן אינטליגנציה intelligence test -
מיצב פורמלי formal status -
מבחן אינטליגנציה intelligence testing -
מיצב תפקודי functional status -
מבחן אישי personal test -
מישור plateau -
מבחן אישיות personality test -
מישור קריירה career plateau -
מבחן אישיות personality test -
מכור לעבודה workaholic -
מבחן ביצוע performance test -
מכניזם mechanism -
מבחן גרפולוגי graphological examination -
מכניזם הגנה defense mechanism -
מבחן הולצמן Holzman test -
מכרז פומבי public concourse -
מבחן הישגים achievement test -
מכרז פיקטיווי fictitious concourse -
מבחן השלכתי projection test -
מכרז פנימי internal concourse -
מבחן השתלבות integration test -
מכרז פתוח open bidding -
מבחן יכולת מכנית mechanical ability test -
מכתב המלצה credentials letter -
מבחן כושר aptitude test -
מלאי התעניינות interest inventory -
מבחן כושר (2) ability test -
מלאי כישורים skills inventory -
מבחן כושר מכני mechanical aptitude test -
מלאי מיומנויות skills inventory -
מבחן כתמי דיו ink spot test -
מלכודת עוני poverty trap -
מבחן לא מוגבל בזמן unlimited time test -
ממד אוטונומיה autonomy dimension -
מבחן מהירות effectiveness test -
ממד גרעיני core dimension -
מבחן מיומנות dexterity test -
ממד זהות תפקיד task identity dimension -
מבחן מילולי verbal test -
ממד טווח זמן time span dimension -
מבחן מצב situation test -
ממד כלליות generality dimension -
מבחן מקצועי occupational test -
ממד ליבה core dimension -
מבחן משכל intelligence test -
ממד מגוון כישורים skill variety dimension -
ממד משוב feedback dimension -
מבחן סוציומטרי sociometric test -
ממד קרבה ליעדים ארגוניים proximity to organizational goals -
מבחן עמדות ממונים supervisory judgment test -
ממונה ישיר immediate superior -
מבחן פסיכולוגי psychological test -
ממרה insubordinate -
מבחן פסיכומוטורי psychomotoric test -
מנבאים signals -
מבחן פסיכומטרי psychometric test -
מנבאים שוקיים market signals -
מבחן קבוצתי group test -
מבחן רורשך Rorchach test -
מנגנון מניעה prevention mechanism -
מבחן שיבוץ placement test -
מבחן תמונות pictures test -
מנהיגות תוצאת פעילות action-centered leadership (ACL) -
מבנה מטלה task structure -
מנהל manager -
מבנה משרה position structure -
מבנה תעסוקה occupational structure -
מנהל כוח אדם personnel manager -
מגוון כישורים skill variety -
מנהל מנגנון personnel manager -
מגוון מיומנות variety of skills -
מנייריזם mannerism -
מדד מורכבות consisting index -
מניע motive -
מדד שיתוף פעולה cooperation index -
מניע ביוגני biogenic motivator -
מדדי אחריות responsibility index -
מניע הגיינה hygiene-motivator -
מדידה בהחזר return measurement -
מניע הישג achievement motive -
מדידה דיפרנציאלית differential measurement -
מניע סוציוגני sociogenic motive -
מניע תת־הכרתי unconscious motive -
מדידת שיטות זמן methods-time measurement (MTM) -
מדיניות כוח אדם human resources policy -
מניעת הטבות benefits prevention -
מדרג hierarchy -
מניפולציה manipulation -
מדרג מניעים motivations hierarchy -
מנת משכל intelligence quotient -
מדרג עונשים penalty hierarchy -
מסירה transference -
מדרגיות שעות staggering of hours -
מסלול מהיר fast tracking -
מדרגת שכר wage bracket -
מסלול קידום promotion path -
מדריך guide -
מדריך (2) trainer -
מספקים satisfiers -
מדריך ארגוני organization manual -
מעבדת הדרכה training laboratory -
מדריך לעובד employee handbook -
מעורבות involvement -
מדריך ניהולי administrative manual -
מהימנות reliability -
מערכת הישגים achievement system -
מהירות תפיסה perception speed -
מובטל unemployed -
מפגש תכונות attributes confluence -
מוגבל disabled -
מפח frustration -
מודל model -
מצאי ניהולי management inventories -
מודל העשרת עיסוקים job enrichment model -
מצב פסיכולוגי קריטי critical psychological situation -
מודל התנהגות behavior modeling -
מצבה employees list -
מודל התנהגות של לווין Lewin model of behavior -
מקור כוח power source -
מודל מאפייני עיסוק job characteristics model -
מקצוע profession -
מודל ניבוי ארוך טווח longitudinal prediction model -
מקצוע חופשי liberal profession -
מודל תוקף סינטטי synthetic validity model -
מקצועי professional -
מודעות awareness -
מקצוען professional -
מקצוענות professionalism -
מוטיווציה motivation -
מראה mirror -
מראה חד צדדית one way mirror -
מונהג follower -
מרואיין respondent -
מונהגות followership -
מרחב תפקיד job scope -
מוסר עבודה work ethic -
מרכז הערכה appraisal center -
מוסריות morality -
משאבי אנוש personnel -
מועמד candidate -
משאבי הדרכה training resources -
מועסק employed -
משבץ establishment list -
מועצת מראיינים board of interviewers -
משוב feedback -
מוקד טלפוני call center -
משוב ביצוע performance feedback -
מוקד עורפי back office -
משחק עסקים business game -
מורל morale -
משחק תפקידים role playing -
מורל קבוצתי group moral -
משכורת straight salary -
מושגי, מבחן concept testing -
משכורת קבועה straight salary -
מזיגה fusion process -
משכל intelligence -
מחזור עובדים turnover of personnel -
משלח יד occupation -
מחלק distributor -
משמעות משימה significance of task -
מחלקת כוח אדם personnell department -
משמעות תפקיד position significance -
מחסומי הזדהות identification barriers -
משרה office -
מטלה duty -
משרה (2) position -
מטען ידע knowledge capacity -
משרה קלה sinecure -
משתנה משולב integrative variable -
מטרות על superordinate goals -
משתנה מתחלק distributive variable -
מיבחן test -
משתני פסילה knock out variables -
מידע ביוגרפי biographical information -
משתנים נשלטים controllable variables -
מידע מקצועי occupational information -
מתכנן planner -
מיומנות ביחסי אנוש human relations skill -
מתמחה stagiaire -
מיומנות טכנית technical skill -
מתמחה (2) trainee -
מיון sorting -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות