לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
יחסים משתנים variable proportions -
יחסים משתנים, חוק law of variable proportions -
יבוא imports -
ייסוף revaluation -
יבוא אזרחי civil import -
ייעול making efficient -
יבוא גלוי visible import -
ייצוב stabilization -
יבוא הון capital import -
ייצוב כלכלי economic stabilization -
יבוא חוזר re-import -
ייצוב מחירים price stabilization -
יבוא מקביל parallel imports -
ייצוב עתודה funding a reserve -
יבוא סחורות merchandise import -
ייצוב שכר wage stabilization -
יבוא סמוי invisible import -
ייצוב, מדיניות policy stabilization -
יבוא, הגבלות import restrictions -
ייצור production -
יבואן importer -
ייצור (2) manufacturing -
יד נעלמה invisible hand -
ייצור המוני mass production -
ידע know how -
ייצור יתר overproduction -
יוזמה חופשית free enterprise -
ייצור מעגלי roundabout production -
יוזמה משותפת joint venture -
ייצור משותף joint production -
יוזמה פרטית private enterprise -
ייצור משקי בית household production -
ייצור תעשייתי industrial production -
יוקר מחיה cost of living -
ייצור, תורות manufacturing theories -
יורו Euro -
יישוב ניגודים resolution of conflicits -
יוריסטיקה heuristics -
יושב ראש מועצת המנהלים chairperson of the board -
יכולת תשלום ability to pay -
יעד אינפלציה inflation target -
יזם entrepreneur -
יעדי מחקר research objectives -
יחיד individual -
יעדי פירמה firm objectives -
יחידה unit -
יעדים objectives -
יחידה בינלאומית international unit -
יעדים ניידים rolling targets -
יחידה כלכלית economic unit -
יעילות efficiency -
יעילות איקס x-efficiency -
יעילות ההשקעה investment efficiency -
יעילות הון capital efficiency -
יחידה צרכנית consumer unit -
יעילות הפצה distribution efficiency -
יחידות מידע bits of information -
יעילות הקצאה allocation efficiency -
יחידות תועלת units of utility -
יעילות השקעה investment efficiency -
יחידת בקרה control unit -
יעילות טכנית technical efficiency -
יחידת הוצאה spending unit -
יעילות ייצורית productive efficiency -
יעילות כלכלית economic efficiency -
יחידת חישוב unit of account -
יעילות עלויות cost effectiveness -
יעילות פארטו Pareto efficiency -
יחידת חישוב אירופית European unit of account -
יעילות שולית פוחתת declining marginal efficiency -
יחידת חשבון unit of account -
יעילות שולית של הון marginal efficiency fo capital -
יחידת מבחן test unit -
יעילות שולית של השקעה marginal efficiency of investment -
יחידת מדידה unit of measure -
יעילות שוק market efficiency -
יחידת מטבע אירופית (ימ"א) European currency unit (ECU) -
יצוא export -
יחידת מלאי stock unit -
יצוא גלוי visible exports -
יחידת עתודה קיבוצית collective reserve unit -
יצוא הון export of capital -
יחידת פונזי Ponzi unit -
יצוא חוזר re-export -
יחס ratio -
יצוא מקומי domestic export -
יחס "אף" F ratio -
יצוא סחורות merchandise exports -
יחס "קיו" q ratio -
יצוא סמוי invisible export -
יחס גורמי ייצור על פי הקשר-אולין Hecksher-Oholin factor proportions theory -
יציאה מהשוק market exit -
יחס דגימה sampling fraction -
יציבות stability -
יחס הון קבוע למועסק plant-machinery epr employee ratio -
יציג representative -
יחס הון-עבודה capital-labor ratio -
יחס הון-תפוקה capital-output ratio (COR) -
יצירת סחר trade creation -
יחס הטבעה mint ratio -
יצרן producer -
יחס הפוך reciprocal ratio -
יצרן שולי marginal producer -
יחס הקרבה sacrifice ratio -
ירידת פריון decline of productivity -
יחס השתנות variability ratio -
ישות טבעית natural person -
יחס חליפין par of exchange -
ישות משפטית legal entity -
יחס לוגריתמי logarithmic ratio -
ישות עסקית business entity -
יחס לממוצעים נעים ratio to moving average -
יתר מוכרים sellers over -
יחס מאחר lagged relationship -
יתרה שולית marginal balance -
יחס נזילות reserve ratio -
יתרון advantage -
יחס ניידות עובדים labor mobility ratio -
יתרון הנוכח incumbent advantage -
יחס ניצול כושר capacity usage ratio -
יתרון השוואתי compensating advantage -
יחס עלות שולית לעלות ממוצעת marginal cost of average cost relationship -
יתרון התחרותי competitive advantage -
יחס ריכוזיות concentration ratio -
יתרון יחסי comparative advantage -
יחס רמת תיפעול operating performance ratio -
יתרון יחסי, פרדוקס comparative advantage paradox -
יחס שירותי חוב לחוב debt of service ratio -
יתרון מוחלט absolute advantage -
יחס תוספתי הון-תפוקה incremental capital-output ratio (COR) -
יתרון מפצה compensating advantage -
יחס תועלת-עלות benefit-cost ratio -
יתרון ראשוניות first-mover advantage -
יחס תלות dependency ratio -
יתרון תחרותי competitive advantage -
יחס תקני standard turnover -
יתרונות היקף economies fo scope -
יחס תשומה-תפוקה input-output ratio -
יתרונות חיצוניים external advantages -
יחסי proportional -
יתרונות לגודל economies of scale -
יחסי גומלין reciprocity -
יתרונות לגודל חיצוניים external economies of scale -
יחסי דוח רווח והפסד profit and loss statement ratios -
יתרונות לגודל פנימיים internal economies of scale -
יחסי דוחות כספיים financial statement ratios -
יתרונות מרכוז agglomeration economies -
יחסי דוחות משולבים interstatement ratios -
יחסי הון־עבודה capital-labor ratio -
יתרות מטבע חוץ foreign currency balances -
יחסי מאזן balance-sheet ratios -
יחסי מנוף פיננסי financial leverage ratios -
יתרת מזומנים cash balance -
יחסי עבודה labor relations -
יתרת סולו Solow residual -
יחסי רווחיות profit ratios -
יחסי ריכוזיות concentration ratio -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות