לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חלוקה לרכיבים components distribution -
חבילה package -
חלוקת הוצאות expense distribution -
חבלי תילוי ואבטחה lifting and security ropes -
חלוקת עבודה בינלאומית worldwide product division -
חבר מומחים brain trust -
חלוקת עומס load division -
חלפים spare parts -
חדשנות innovation -
חלקי עלות cost fraction -
חדשנות, רמה innovation level -
חלקים בני־החלפה interchangeable parts -
חוזה במחיר פתוח open-end price contract -
חלקים קנויי-חוץ bought out parts -
חוזה גג blanket contract -
חניך apprentice -
חוזה להספקה בעתיד forward supply contract -
חסר במלאי inventory shortage -
חוזה פתוח open-end- contract -
חסרונות חיצוניים external disadvantages -
חסרונות לגודל diseconomies of scale -
חומר ישיר direct material -
חסרונות לגודל חיצוניים external diseconomies of scale -
חומר לא־תקני non-standard material -
חקר research -
חומר עזר auxiliary material -
חקר ביצועים operations research -
חומר עקיף indirect material -
חקר זמן time study -
חומרה hardware -
חקר זמן ותנועה time and motion study -
חומרי גלם raw material (RM) -
חקר זמן לא־מחזורי continuity time study -
חומרים material -
חוסר יעילות inefficiency -
חקר ישימות feasibility study -
חוסר מלאי stockout -
חקר מיקרו־תנועה micromotion study -
חוק ברזל של השכר iron law of wages -
חקר מערכות systems research -
חוק היחסים proportional law -
חקר עבודה work study -
חוק יחסים משתנים law of variable proportions -
חקר פרשה case study -
חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות law for encouragement of capital in agriculture -
חקר רכש purchasing research -
חוק לעידוד תעשיה (מיסים) law for encouragement of industry taxes -
חקר שיטות methods study -
חוק עלויות גדלות increasing cost law -
חקר תנועות motion study -
חוק פי עשרה tenfold principle -
חרושת manufacture -
חוק תפוקה פוחתת law of diminishing returns -
חרושת (2) industry -
חוק תפוקה שולית פוחתת law of diminishing marginal productivity -
חשבון בקרת עלויות cost control account -
חזות מוצר product appearance -
חשבון הוצאות expense account -
חזרנות iteration -
חשבון הכנסות income account -
חידוש innovation -
חשבון הערכה valuation account -
חידוש (2) renewal -
חשבון הקצבות appropriation account -
חידוש דינמי רציף dynamic continuous innovation -
חשבון ייצור manufacturing account -
חידוש חוסך עבודה labor saving innovations -
חשבון מטלה job account -
חידוש יסודי fundamental innovation -
חשבון משני secondary account -
חידוש לא רציף non continuous innovation -
חשבון סטיות variance account -
חידוש מאמץ adaptive innovation -
חשבון עבודה job account -
חידוש מלאי אופציונלי optional inventory renewal -
חשבונאות מקדימה farward accounting -
חידוש פונקציונלי functional innovation -
חשבונאות על בסיס מוצר product basis accounting -
חידוש רציף continuous innovation -
חשבונאות עלות חילוף replacement cost accounting -
חיזוי תוספת ביקוש additional demand forecasting -
חשבונאות ערך נוכחי current value accounting -
חיי מדף shelf life -
חשבונאות פחת depreciation accouting -
חילוף נכסי הון capital assets replacement -
חשבונאות פעילות activity accounting -
חילוף ציוד replacement of equipment -
חשבונאות תפוקה throughput accounting -
חיסכון savings -
חשבונות עלות cost accounts -
חיסכון בעלות cost savings -
חשבונות תפעול opreating accounts -
חיץ buffer -
חלוץ pilot -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות