לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
היי-טק high tech -
האוטהורן, תוצא Hawthorne effect -
היקרות incidence -
האחדה consolidation -
היתכנות שיווקית marketing feasibility -
האחדה (2) leveling -
הכברת רווחים profit maximalitaion -
האחדה (3) unification -
הכנסה תפעולית לנכסים תפעוליים operating income to operating assets ratio -
הבא נכנס ראשון יוצא next in first out nifo -
הלימות ייצור production fit -
הגבלת מיפתח span restraint -
הלמנייה pile driver -
הגדלת פריון productivity increase -
הגרעה degradation -
המלצה recommendation -
הגשמה implementation -
המצאה invention -
הדמייה simulation -
המרה חיובית positive conversion -
הדמייה בזמן אמת real-time simulation -
המשכיות הספקה continuity of supply -
הדמייה דטרמיניסטית deterministic simulation -
הנדסה תעשייתית industrial engineering -
הדמייה דיגיטלית digital simulation -
הנדסת אנוש human factors engineering -
הנדסת אריזה package engineering -
הדמיית מתאם correlation simulation -
הנדסת ייעול efficiency engineering -
הדמיית ערך ממוחשבת computerized simulation -
הנדסת ייצור production engineering -
הדמיית תוצאות results simulation -
הנדסת מהימנות reliability engineering -
הדמית תהליכים process simulation -
הנדסת ערך value engineering -
הדמית תוצאות results simulation -
הנדסת שיטות gnireenigne system -
הדרגה rating -
הנחיה directive -
הדרגה (2) grading -
הנחיה לפעולה decision rule -
הדרכה אגב עבודה on the job training -
הנחת העוגה התופחת expanding-pie assumption -
הדרכה אגב שירות in service training -
הנחת עוגה קבועה fixed-pie assumption -
הדרכה בעתודה cold storage training -
הנצלה utilization -
הדרכה מחוץ לעבודה off the job training -
הסכם אי-תחרות Non-competition agreement -
הובלה החוצה freight out -
הסכם ייעוץ consultation agreement -
הובלה פנימה freight in -
הסכם למסירה מאוחדת deferred delivery contract -
הודעה notice -
הסערת מוחות brain storming -
הודעת דחייה rejection note -
הספק power -
הוטהורן, גורם hawthorn effect -
הסרת שמנת skim off the cream -
הון אנושי human capital -
הסתברות קיום probable life -
הון בר שיעתוק reproducible capital -
העברת סחורות merchandise transfer -
הון מסייע auxiliary capital -
העמסה loading -
הון פיסי physical capital -
העמסה מחלקתית department burden -
הון תקורה חברתי social overhead capital -
העמסה, שיעור burden rate -
הוספות additions -
העמקת הון capital deepening -
הוצאה expense -
הערכה טכנולוגית technological assessment -
הוצאה אקראית non recurring charge -
הערכה יחסית relative evaluation -
הערכה מוחלטת absolute evaluation -
הערכת ביצוע performance appraisal -
הוצאה הונית capital expenditure -
הערכת ביצוע performance appraisal -
הוצאה השקעתית investment spending -
הערכת הישגים performance rating -
הוצאה זקופה applied cost -
הערכת מלאי inventory valuation -
הוצאה חד פעמית extraordinary charge -
הערכת ציוד equipment valuation -
הוצאה יעודה assigned expense -
הערכת קצב speed evaluation -
הוצאה למעשה out of pocket expense -
הערכת תפוקה output eveluation -
הוצאה לעומת עלות expense vs. cost -
העתק לידיעה information copy -
הוצאה לפחת depreciation expense -
העתק לפעולה action copy -
הוצאה מהוונת capitalized expense -
הפחתת טיב trading down -
הוצאה מוקצית allocated expense -
הפחתת מלאי reduction . inventory -
הוצאה מחלקתית departemental charge -
הפחתת עלויות cost reduction -
הוצאה מיוחדת special expense -
הפחתת עלויות, תוכניות cost reduction programs -
הוצאה מסחרית commercial expence -
הפנמה internalization -
הוצאה סוגית generic expense -
הפסד אחזקה holding loss -
הוצאה קבועה fixed expenditure -
הפסד במלאי inventory loss -
הוצאה ראשונית basic expenditure -
הפעלה Operating -
הוצאה שוטפת current expense -
הפעלה (2) activation -
הוצאה שנצברה accrued expense -
הפצה distribution -
הוצאה, שיטת expenditure method -
הפרד spin off -
הוצאות אחזקת מלאי stock maintenance expenses -
הפרדה spin-off -
הוצאות חוסר מלאי stockout expenses -
הפרעות בלתי נמנעות unavoidable disturbance -
הוצאות לא ייצוריות non- manufacturing expenses -
הפרש אחזקה holding differntials -
הוצאות לשלם payable expenses -
הפרשה לפחת depreciation provision -
הוצאות מוצר product costs -
הפרת זכויות פטנט patent infringement -
הוצאות מחקר ופיתוח research and develoment expense -
הצגת מוצר introduction of product -
הוצאות נדחות defferd expenses -
הקבצה grouping -
הוצאות נצברות accrued expenditure -
הקבצת מטלות duties grouping -
הוצאות עיבוד manufacturing expenses -
הקמה setup -
הוצאות עקיפות indirect expenses -
הקצאה allocation tnemtolla -
הוצאות פיתוח development expense -
הקצאה אופטימלית optimal allocation -
הוצאות צריכה consumption costs -
הקצאה בסכום כולל blanket appropriation -
הוצאות קבועות להזמנה fixed expenses per order -
הקצאה מחדש realloction reapportionment -
הוצאות שונות miscellaneous expenses -
הקצאה מפורטת itemized appropriation -
הוצאות שלא-מהפעלה non-operating expenses -
הקצאה, בסיס allocation basis -
הקצאת הוצאות expense allocation -
הקצאת חסר underallocation -
הקצאת יתר של עקיפות over applied overhead -
הקצאת מקורות resource allocation -
הוצאת מזומן cash disbursement -
הקצאת משאבים resource allocation -
הוצאת תקופה period expense -
הקצאת סטיות allocation of variances -
הוראה order -
הקצאת עבודה allocation of work -
הוראת בניה construction order -
הקצאת עלויות cost allocation -
הוראת ייצור manufacturing order -
הקצבה בסכום כולל lump sum appropriation -
הקצעת קצוות peak shaving -
הוראת קבע standing order -
הרצה יבשה dry running-in -
הוראת תיקון repair order -
הרצה רטובה wet running-in -
הורדה בדרגה degradation -
הרשאה לעובדים personnel security -
הזמנה בודדת single order -
השאה topping -
השאה והשלה topping and tailing -
הזמנה כוללת blanket order -
השאת רווחים profits maximalization -
הזמנה כלכלית economic quantity order -
הזמנה לפי מידה tailor made order -
השוואה אופקית horizontal comparison -
הזמנה מיוחדת special order -
השוואה איכותית qualitative comparison -
הזמנה ממדף הספק vendor shelf stock -
השוואה אנכית vertical comparison -
השוואה ענפית interorganization comparison -
הזמנה פתוחה open order -
השוואת ביצוע performance comparison -
הזמנה פתוחת כמות quantity open order -
השלה tailing -
הזמנה פתוחת מחיר price open order -
השלכה projection -
הזמנה צבורה bulk order -
השלת מוצר product tailing -
הזמנה רשמית requisition -
השמה assignment -
הזמנה תקופתית fixed period requirements -
השמטת מוצר product tailing -
הזמנות והתחייבויות orders and committments -
השקעה בשיפור investment for improvement -
הזמנות מאוזנות balanced ordering -
התאמת איכות quality conformance -
הזמנת בחינה test order -
התיישנות obsolescence -
הזמנת חבילה job lot ordering -
התיישנות דגם styleobsolescence -
הזמנת מסגרת frame order -
התיישנות חומרים material obsolescence -
הזמנת משיכה draw-off purchase order -
התיישנות טכנולוגית technological obsolescence -
התיישנות כלכלית economic obsolescence -
הזמנת פיתוח developing order -
התיישנות מוצר product obsolescence -
הזמנת פיתוח וייצור developing and production order -
התיישנות מתוכננת planned obsolescence -
הזמנת שירות service order -
התיישנות פונקציונלית functional obsolescence -
החזר returns -
התיישנות ציוד equipment obsolescence -
החזר סחורה merchandise refund -
התכווצות shrinkage -
החזרה refund -
החלטה אסטרטגית strategic decision -
התכווצות רגילה normal shrinkage -
החלטה מתוכננת programmed decisions -
התמדה inertia -
החלטה תפעולית operative decision -
התמחות specialization -
החלפת ציוד equipment replacement -
התמחות אנכית vertical specialization -
החלקה smoothing -
התמחות מלאה full specialization -
החלקת ייצור manufacturing smoothing -
התמחות קיצונית בעיסוק extreme job specialization -
החסנה storage -
התמחות תוך־ענפית intra-industry specialization -
החשה speed up -
הטבת ייצור production bonus -
התעדה certification -
הטיה bias -
התפוגגות evaporation -
הטית מרכז central tendency -
התפלגות מאולצת constrained division -
הידרדרות deterioration -
התפלגות שכר payroll distribution -
היוון capitalize / capitalization -
התקדמות טכנולוגית technological progressiveness -
היוון הוצאות capitalizatio of expenses -
התקן device -
היזון מקדים feedforward -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות