לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תמחיר אחיד uniform costing -
תבנית model -
תמחיר אחריות rosponsibility costing -
תבנית (2) mock-up -
תמחיר באצווה batch costing -
תגובת שרשרת chain reaction -
תמחיר גורם העמסה load factor pricing -
תד"ח MRP -
תמחיר היסטורי historical costing -
תדירות Frequency -
תמחיר יחידה unit costing -
תדירות אצווה batch frequency -
תמחיר ישיר direct costing -
תדרוך צוות team instruction -
תמחיר לפי אומדן estimated costing -
תהליך process -
תמחיר לפי הזמנה job lot costing -
תהליך אקטיבי active process -
תמחיר לפי ממוצע נע moving average csoting -
תהליך בלתי יציב unstable process -
תהליך בקרה סטטיסטי statistical process control -
תמחיר מוצר product costing -
תהליך חד־פעמי single process -
תמחיר מלא full costing -
תהליך חוזר intermittent process -
תמחיר משתנה variable costing -
תהליך ייצור production process -
תמחיר ספיגה absorption costing -
תהליך יציב stable process -
תמחיר ספיגה מלאה full cost pricing -
תהליך למידה learning process -
תמחיר עלות מלאה full cost pricing -
תמחיר פונקציונלי functional costing -
תהליך ניהול management process -
תמחיר צבירות accrual costing -
תמחיר שולי margingal costing -
תמחיר שיעור תשואה rate of return pricing -
תהליך פרוייקט intermittent process -
תמחיר תקן standard costing -
תהליך רציף continuous process -
תמחיר תרומה contribution costing -
תהליך תכנון הייצור production planning process -
תמחירן cost accountant -
תהליכים, הדמיית process simulation -
תמיכה carry -
תו בטיחות safety mark -
תנודה oscillation -
תו צורפים hallmark -
תנועת חומרים material movement -
תו תקן standard mark -
תואם emulate -
תסדיר קו line layout -
תוחלת חיים life expectancy -
תסדיר קו־ייצור production line layout -
תוכנית ביקורת איכות quality control program -
תסכול frustration -
תוכנית הצעות suggestion program -
תסמונת ארגון־הערכה־הדרכה organizing evaluating and coaching syndrome -
תוכנית חלופית alternative plan -
תסמונת מחזור cycle syndrome -
תעשיה industry -
תוכנית מגירה contingency plan -
תעשיית זבל junk industry -
תוכנית פעולה operational plan -
תפוגה mortality -
תפוקה output -
תוכנית תחזוקה maintenance plan -
תוספות extras -
תפוקה גולמית gross output -
תוספת addition -
תפוקה כוללת total product -
תוספת (2) supplement -
תפוקה לא־רצוייה undesired output -
תוספת אישית personal addition -
תפוקה ממוצעת average product -
תפוקה רצויה desired output -
תוספת הפרעות interruptions addition -
תפוקה תקנית standard output -
תוספת עייפות fatigue addition -
תפוקה, ערך output value -
תועלת פגה expired utility -
תפוקת קו line product -
תועלת תוספתית incremental benefit -
תוצא האותורן Hawthorne effect -
תפיסת איכות quality perception -
תוצא הטמעה assimilation effect -
תפיסת ייצור production concept -
תוצא העברה carry over effect -
תפעול operating -
תוצא זיגרניק Zeigarnik effect -
תפעול משאבי אנוש human resources operating -
תוצא ניסיון experience effect -
תפקיד מקצה משאבים resource allocator role -
תוצאה סופית end results -
תצפית observation -
תוצאה תפעולית operating result -
תצפית אקראית random observation -
תוצאות, הדמית results simulation -
תצפית משתתפת participant observation -
תוצר product -
תקופת דמימה down period -
תוצר למועסק product per employed -
תקופת הזמנה קבועה fixed period order -
תוצר פיסי ממוצע average physical product -
תקופת קיום life period -
תוצרת בתהליך goods in oprocess -
תקופת תיפעול operating period -
תוצרת גמורה finished goods -
תקורת חרושת factory overhead -
תורות ייצור manufacturing theories -
תקינה standartization -
תקן standard -
תורת חלוקה distribution theory -
תקן בינלאומי international standard -
תורת מידע information science -
תקן ביצוע performance standard -
תורת מלאי inventory system -
תקן גמיש flexible standard -
תורת מערכות systems theory -
תקן זמן סטטיסטי statistical time standard -
תורת עיצוב קלאסית classical design theory -
תקן זמן קבוע מראש predetermined motion times system -
תורת רשתות nets theory -
תקן ישראלי israeli standard -
תורת תורים waiting line theory -
תקן מושג attainable standard -
תורת תורים (2) queueing theory -
תקן עלות cost standard -
תזמון timing -
תקן רופף loose standard -
תזמון זרם flow timing -
תקן רשמי official standard -
תזמון לאחור backward timing -
תקנון standartisation -
תזמון לפנים forward timing -
תקנון אריזות package standartization -
תזמון עבודה work timing -
תקנון מיבני pattern standartization -
תזמון פעילות activity timing -
תקנון עבודה work standardization -
תזרים הוצאות expenses flow -
תקנון עיסוק job standardization -
תקנון תפוקה output standardization -
תחום range -
תקני תמחיר cost accounting standards -
תחום מדגם sample range -
תקנים רופפים loose standards -
תחזוקה maintenance -
תקציב אב master budget -
תחזוקה מתוכננת planned maintenance -
תקציב ביניים interim budget -
תחזית גישוש exploratory forecast -
תקציב ייעודי appropriation budget -
תחזית טכנולוגית technological forecast -
תקציב כמויות פיסיות physical quantity budget -
תחנה station -
תחשיב calculation -
תקציב מתמשך continuous budget -
תיאור מערכות system description -
תקציב פיסי physical budget -
תיעוש industrialization -
תקציב פיתוח capital budget -
תיקון revision -
תקציב פרטים line item budget -
תיקון (2) repair -
תקציב רגיל current budget -
תיקון מיוחד extraordinary repair -
תקציב רכש purchasing budget -
תקציב שוטף current budget -
תיקצוב פעולות operations budgeting -
תרומה, גישת contribution approach -
תיקצוב תוספתי incremental budgeting -
תרומה, תורת contribution igeory -
תיקצוב תפוקות output budgeting -
תרשים אדם־מכונה man-machine chart -
תיקצוב תשומות input oriented budgeting -
תרשים בקרה control diagram -
תרשים בקרה לפי משתנים variables control diagram -
תכנון אסטרטגי strategic planning -
תרשים בקרה לפי תכונות attributes control diagram -
תכנון דרישות requirements planning -
תרשים בקרה סימטרי symmetric control diagram -
תרשים גאנט Gantt chart -
תכנון חומרים material planning -
תרשים הרכבה assembling chart -
תכנון ייצור production planning -
תרשים זרימה flow chart -
תכנון ייצור דינמי dynamic production planning -
תרשים חתך profile chart -
תכנון ייצור סטטי static production planning -
תרשים יד hand diagram -
תכנון כולל גרפי graphic general planning -
תרשים יחסים ratio chart -
תכנון כושר ייצור manufacturing capacity planning -
תרשים מטרות objectives diagram -
תכנון מבנה structure planning -
תרשים מערך diagram metsys -
תכנון מגירה contingency planning -
תכנון מוצר product planning -
תרשים סטיות chart of variables -
תכנון מכשירים equipment planning -
תרשים סיבה ותוצאה cause and effect diagram -
תכנון מכשירים ממוחשב computerized equipment planning -
תרשים סימולטני simultaneous diagram -
תכנון מלאי inventory planning -
תרשים עצם דג fishbone chart -
תכנון מערך system planning -
תרשים פיזור scatter diagram -
תכנון מערך היוריסטי heuristic system planning -
תרשים פעולה action diagram -
תכנון מערך ידני manual system planning -
תרשים פעילות activity chart -
תכנון מערך משרדים storage system planning -
תרשים צוות crew diagram -
תכנון מצטבר cumulative planning -
תרשים רב־טורי multi-column diagram -
תכנון מתואם coordinative planning -
תרשים תהליך process chart -
תכנון פריון productivity planning -
תרשים תהליך אדם man process chart -
תכנון רשת network planning -
תרשים תהליך תוצר product process chart -
תכנון תהליך process planning -
תרשים תכונות chart of attributes -
תכנון תהליכי עבודה work process planning -
תרשים תעסוקה employment diagram -
תכנון תהליכים ממוחשב computerized process planning -
תשואה יורדת לגודל decreasing returns to scale -
תכנות דינמי dynamic programming -
תשואה לגודל returns to scale -
תכנות היוריסטי heuristic programming -
תשואה לתשומת גורם ייצור משתנה returns to the variable factor input -
תכנות ליניארי linear programming -
תשואה עולה לגודל increasing returns to .scale -
תלות הדדית interdependence -
תשואה קבועה לגודל constant returns to scale -
תלות הדדית נאגרת pooled interdependence -
תשומה input -
תלות הדדית סדרתית sequential interdependence -
תלות משאבים resource dependene -
תשתית infrastructure -
תת־נצילות under-utilization -
תלות משימה פנימית task interdependency -
תת־עומס under load -
תלות פנימית הדדית mutual interdependence -
תת־שולי submarginal -
תת-תעסוקה hidden unemployment -
תמהיל יצוא export mix -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות