לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עבודה labor -
עלות מחוייבת commited cost -
עבודה בלתי גמורה work in progress -
עלות מחושבת implicit cost -
עלות מחזור מלא complete cycle costs -
עלות מיוחסת imputed cost -
עלות מכירות cost of sales -
עלות מכר cost of goods sold -
עבודה ישירה direct labor -
עלות מלאי כוללת total inventory cost -
עבודה להשכרה work for hire -
עלות ממוצעת average cost -
עבודה מבצעית operational work -
עלות ממשית real cost -
עבודה מעשית field work -
עלות מניעה prevention cost -
עבודה נוספת secondary employment -
עלות מפורקת disaggregated cost -
עבודה עקיפה indirect labor -
עלות מצרפית aggregate cost -
עבודה שחורה unskilled work -
עלות משולבת joint cost -
עלות משתנה בחלקה semi variable cost -
עבודת בניה בתהליך construction work in progress -
עלות נוכחית curent cost -
עבודת ידיים manual work -
עלות נוספת supplementary costs -
עבודת כפיים manual work -
עלות נטו net cost -
עלות נמנעת avoidable cost -
עבודת צוות team work -
עלות נשלטת controllable cost -
עבודת שדה field work -
עלות סחורה שנמכרה cost of goods sold -
עדיפות priority -
עלות סחורה שנקנתה cost fo good purchased -
עובד מחוץ לחצרים out of premises worker -
עלות ספוגה absorleed cost -
עובד מיומן למחצה semiskilled labor -
עלות ספציפית specific cost -
עובד עצמאי self employed -
עלות עבודה labor cost -
עובד קבלני worker paid by piecework -
עובד שדה field staff -
עלות עבודה עקיפה indirect labor cost -
עובד שולי marginal worker -
עלות עיבוד conversion cost -
עובר לסוחר merchantable -
עלות פגה expired cost -
עודף חומרים נדרש excess malerials requisition -
עלות פוחתת decreasing cost -
עלות פינקסית progressive cost -
עודף תפעולי operating surplus -
עלות פיתוח development costs -
עומס חסר underload -
עלות פרוגרסיבית progressive cost -
עלות פרטית private costs -
עוסק חוץ field employee -
עלות צפויה anticipated cost -
עוצמת תאונות accident severity -
עלות קבועה fixed cost -
עותק copy -
עיבוד processing -
עלות קבועה כוללת total fixed cost -
עיבוד באצווה batch processing -
עיבוד בו-זמני simultaneous processing -
עלות קניות cost of goods purchased -
עיבוד במכלול batch process -
עלות קרנות פחת depreciation funds cost -
עיכוב כספים retention money -
עלות קשורה related cost -
עיצוב design -
עלות ראלית real cost -
עלות רגילה normal cost -
עיצוב מוכוון שירות service oriented architecture [soa -
עלות רגרסיבית regressive costs -
עיקרון בקרה control concept -
עלות שוטפת runing costs -
עיקרון הברירה principle of selectivity -
עלות שולית marginal cost -
על־שולי supra marginal -
עלות שטרם פגה unexpired cost -
עלות שייכת relevant cost -
עלות שכר payroll cost -
עלויות חרושת factory cost -
עלות שנגרמה incurred cost -
עלות שנספגה absorbed cost -
עלויות מתוכננות programmed costs -
עלות שנצרכה consumed cost -
עלויות תקורה overhead cost -
עלות שעת מכונה machine hour rate -
עלות - אפקטיביות cost - effectiveness -
עלות תוספתית incremental cost -
עלות - תועלת cost - benefit -
עלות תוצאתית consequential cost -
עלות תפוסה cost of occupancy -
עלות אחידה cost Constant -
עלות תקנית standard cost -
עלות אי־איכות cost of non-quality -
עלות תקנית בסיסית basic standard cost -
עלות איכות cost of quality -
עלות תקנית מושלמת ideal standard cost -
עלות אלטרנטיבית גלויה explicit alternative cost -
עלות תקנית מושלמת (2) perfection standard cost -
עלות אלטרנטיבית ישירה direct alternative cost -
עלות תקנית רגילה normal standard cost -
עלות אמודה estimated cost -
עלות תקנית, שיטת standard cost method -
עלות תשומה input cost -
עלות ביקורת control cost -
עמדת עבודה workbench -
עלות בלתי נשלטת uncontrollable cost -
עסק קטן small business -
עצימות הון capital intensity -
עלות במזומנים out of pocket cost -
עצירה setback -
עלות בניכוי פחת cost less depreciation -
עלות בעלות cost possession -
עקומה שוות־ייצור iso-product curve -
עלות בפועל actual cost -
עלות ברת הפרדה separtable cost -
עקומה שוות־תפוקה iso-product curve -
עלות ברת השוואה comperative cost -
עקומת אפיון operating characteristics curve -
עלות ברת עיקוב traceable cost -
עקומת אפשרויות ייצור production possibility curve -
עלות דגימה repudiation cost -
עקומת למידה learning Curve -
עלות הזדמנות opportunity cost -
עקומת למידה מעריכית exponential learning curve -
עלות הזמנה order cost -
עקומת לקחים learning curve -
עלות החזקה possession cost -
עקומת ניסיון exsperience curve -
עלות הכנה setup cost -
עקומת עלות cost curve -
עלות המרה conversion cost -
עלות העברה transfer cost -
עקומת תמורה transformation curve -
עלות הפעלה operation cost -
עקיבות פנימית internal consistency -
עלות הפרשית differential cost -
ערובת ביצוע performance bond -
ערך לניצול tangible value -
עלות ורווח ישיר straight cost plus contract -
ערך מוסף added value -
עלות ורווח מוגבל fixed price redeterminable -
ערך מוסף בייצור value added by production -
עלות ורווח מוסכם cost plus fixed fee contract -
ערך מימוש realization value -
עלות ורווח תמריצי cost plus incentive fee -
ערך ממשי sound value -
עלות חומרים material costs -
ערך משתייר resideal value -
עלות חומרים ישירים direct material cost -
ערך ניצל salvage value -
עלות חוסר shortage cost -
ערך נכסי assets value -
עלות חזויה anticipated cost -
ערך עלות cost value -
עלות חידוש cost of reproduction -
ערך עלות בניכוי פחת cost less depreciationh value -
עלות חילוף replacement cost -
ערך עלות חידוש reproduction cost value -
עלות חילוף נטו net replacement cost -
ערך עסק חי going concern value -
עלות חילוף שוטפת current replacement cost -
ערך פוטנציאלי potentioal value -
עלות חלופית alternative cost -
ערך שיורי residual value -
עלות יחידה מזערית least unit cost (CUL) -
ערך שירות service value -
עלות כושר פנוי idle capacity cost -
ערך תפוקה output value -
עלות כינון set up cost -
ערך תשומה imput value -
עלות כשל חיצוני external failure cost -
ערך, ניתוח value analysis -
עלות כשל פנימי internal failure cost -
עשה או קנה make or buy -
עלות ליחידה cost per unit -
עתודה להתרחבות reserve for expansion -
עלות לעומת הוצאה cost vs. expense -
עתודה לעלויות חילוף מוגדלות reserve for increased replacement costs -
עתודת תחזוקה maintenance reserve -
עלות לפי שיקול discretionary cost -
עתיר הון capital intensive -
עלות מבוצעת committed cost -
עתיר ידע know-how intensive -
עלות מדרגית stepped costs -
עתיר עבודה labor intensive -
עלות מוגדרת explicit cost -
עתירות intensivity -
עלות מוערכת estimated cost -
עלות מוצרים שיוצרו cost of goods manufactured -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות