לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניתוח השפעת גומלין interaction analysis -
נאות adequate -
ניתוח זמן-אירוע time-event analysis -
נגישות accessibility -
ניתוח כלכלי economic analysis -
נוהל procedure -
ניתוח כמותי quantitative analysis -
נוהל עבודה manual of operation -
ניתוח מוצרים value analysis -
נורמה norm -
ניתוח מחירים price analysis -
ניתוח מערכות systems analysis -
נורמה מדודה measured norm -
ניתוח נתיב קריטי critical path analysis -
ניתוח נתיבים paths analysis -
ניתוח סטיות variance analysis -
ניתוח עלויות cost breakdown -
נורמה קיבוצית collective norm -
ניתוח עלות - אפקטיביות Affectivity cost analysis -
נושאי טיפול action items -
ניתוח עסקי business analysis -
נטישה abandonment -
ניתוח ערך value analysis -
ניהול איכותי כולל total quality management -
ניתוח פריטים item analysis -
ניהול אפסניה material requirement management -
ניתוח רגישות sensitivity analysis -
ניהול ביצועים performance management -
ניתוח רשת network analysis -
ניהול העיצוב design management -
ניתוח שיטות method analysis -
ניהול הפצה פיזי physical distribution management -
ניתוח תהליך process analysis -
ניהול הפצת חומרים management noitubirtsidlacisyhp -
ניתוח תוספתי incremental analysis -
ניהול חומרים material management -
נכנס אחרון יוצא ראשון (last in first out (lifo)): -
ניהול ייצור production management -
ניהול מלאי inventory management -
ניהול משימתי task oriented management -
נכנס ראשון למערכת יוצא ראשון first in the system first out [FISFO] -
נכס בר קיום מוגבל limited life asset -
ניהול פעולות operational management -
נכס לא-גשמי incorpreal chattels -
ניהול פרוייקטים project management -
נכס לא-מוחשי intangible asset -
ניהול רכוש stewardship -
נכס מתכלה wasting asset -
ניהול רכש procurement management -
נכס נדחה deferred asset -
ניהול תפעול operations management -
נכס שאינו כלה nonbconsumable asset -
ניידות mobility -
נכסים,סיווג classification of assets -
ניסוי trial -
נעילה shutdown -
ניסוי מוצר product trial -
נצילות utilization -
ניסויי האותהורן Hawthorn studies -
נצילות הון capital utilization -
ניסיון experience -
נצילות ציוד equipment utilization -
ניסיון, עקומת experience curve -
נצילות, שיעור capacity ratio -
ניפוי screening -
נקודה point -
נקודות מדידה קריטיות critical measurement points -
ניצול חסר underutilization -
נקודת אופטימום point of ideal proportion -
ניצול כושר capacity utilization -
נקודת איזון break-even point -
ניצול נפח cubage utilization -
נקודת הזמנה order point -
ניצול שטח space utilization -
נקודת הפרדה split-off point -
ניתוב routing -
נרי"ר FIFO -
ניתוב ברשת network routing -
נתב pilot -
ניתוב רכיבים components routing -
נתוני קיבולת capacity data -
ניתוח analysis -
נתיב path -
ניתוח ביצועים operations analysis -
נתיב לשוק route to market [RTM] -
ניתוח גרפי network analysis -
נתיב קריטי critical path -
ניתוח הצעות analysis of quotations -
נתיב שקט silent path -
ניתוח השוואתי comparative analysis -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות