לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מיזוג אנכי vertical merger -
מאגר ספקים suppliers pool -
מיזוג להרחבת מוצר product extension merger -
מאגר עלות cost pool -
מיזוג להרחבת שוק market extension merger -
מאורע event -
מיזוג מערכות ישירות corporate direct systems -
מבחן test -
מיחזור recycling -
מבחן ביצוע performance test -
מיכון mechanization -
מיני-מקס mini-max -
מבחן ייצור production testing -
מיספר כושר figure of merit -
מבחן יעילות efficiency test -
מיספר ניסבל acceptance number -
מבחן מושגי product concept testing -
מיפחת decrement -
מבחן מקצועי occupational test -
מיפקד מלאי inventory counting -
מבחן עיוור blind product test -
מיפרט specification -
מבחן קריטי critical test -
מיפרט ביצועים performance specification -
מבחני אריזה package testing -
מיפרט חומרים bill of materials -
מבחר variety -
מיפרט טכני technical specification -
מבנה מוצר product structure -
מיפרט יצוא exports specification -
מבנה מטלה task structure -
מיפרט מרתיע preclusive specification -
מבצע operation -
מיפרט תיפעול operating specification -
מגבלה constraint -
מיפרט תקן standard specification -
מגבלה אנושית human constraint -
מיצרך product -
מגבלה טכנולוגית technological constraint -
מיקור חוץ outsorcing -
מגבלות constraints -
מגבלת תקציב budgetary limitation -
מיתקן facilities -
מגוון variet -
מגוון מוצרים product assortment -
מיתקן פיצוי compensation device -
מגירה כפולה double case -
מכון יצוא export's bureau -
מדגם design -
מדד ביצוע performance index -
מכון תקנים bureau of standards -
מדד ישיר direct index -
מכלול batch -
מדד עקיף indirect index -
מכלול מוכן turnkey contract -
מדד פריון productivity index -
מכרז tender -
מדד רווחיות profitability index -
מכרז חתום sealed bid -
מדד רלוונטי relevant index -
מכרז סגור closed tender -
מדד תפוקה production index -
מכרז פיקטיווי fictitious tender -
מדדי ביצוע פרוייקט project performance index -
מכרז פתוח advertised bidding -
מדידה measurement -
מלאי inventory -
מדידה רציפה continuous measurement -
מלאי אגור hoarded inventory -
מלאי אופטימלי optimal inventory -
מדידת איכויות trait based scales -
מלאי איטי slow moving inventory -
מדידת התנהגויות behaviorally based scales -
מלאי בטחון buffer stock -
מדידת זמן time measurment -
מדידת זמן בדידה single time measurement -
מלאי בלתי מותנה independent stock -
מדידת זמן רציפה continuous time measurement -
מלאי במחסן warehouse stock -
מדידת טיב quality measurement -
מלאי במערכות closed stock -
מדידת עבודה work measurement -
מלאי בסיסי base invontory -
מלאי בסיסי, שיטת base stock method -
מדידת פעילות מחקר ופיתוח (מו"פ) development and research activity measurement -
מלאי בספרים book inventory -
מדידת שיטות זמן time methods measurement (MTM) -
מלאי בעתודה reserve stock control -
מדידת תפוקה output measurement -
מלאי חוזר never-outs -
מדיניות אחזקה maintenance policy -
מלאי חומרי גלם raw material inventory -
מדיניות ייצור production policy -
מלאי חסר inventory shortage -
מדיניות מוצרים product policy -
מלאי יחידות open stock -
מדיניות מלאי inventory policy -
מלאי ייצור manufacturing inventory -
מדיניות פחת depreciation policy -
מלאי לדוגמה model stock -
מלאי ללא תנועה non-performing inventory -
מדריך manual -
מלאי מוצרים בתהליך goods in process inventory -
מהיום למחר overnight -
מלאי מוצרים מוגמרים finished goods inventory -
מהימנות reliability -
מלאי מותנה dependent stock -
מהימנות הערכה evaluation reliability -
מלאי מחזור cycle stock -
מהימנות מוצר product reliabiliity -
מלאי מיידי just in time inventory -
מהימנות מערכת system reliability -
מלאי ממוצע average inventory -
מהימנות פריט item validity -
מלאי מראש stock ahead -
מהימנות שחזורית retest reliability -
מלאי מת deead stock -
מלאי מתמיד, שיטת perpetual inventory method -
מודד ריכוזיות concentration measures -
מלאי נעול locker stocks -
מודול module -
מלאי סגירה ending inventory -
מודולרי modular -
מלאי סחורות merchandize inventory -
מודל model -
מלאי עבודה בתהליך work-in-process inventory -
מודל דטרמיניסטי deterministic model -
מלאי עודף excess inventory -
מודל דינמי dynamic model -
מלאי עיסוק stock in trade -
מודל היתכנות feasibility model -
מודל טרנספורמציה transformation model -
מלאי פיסי physical inventory -
מודל להקצאת משאבים resources allocation model -
מלאי פנקסי book inventory -
מודל לתכנון ייצור production planning model -
מלאי פתיחה beginning inventory -
מודל מלאי inventory model -
מלאי רציף continuous inventory -
מודל סופרמרקט supermarket model -
מלאי תקופתי periodic inventory -
מודל סטוכיסטי stochastic model -
מלאי, רמת inventory level -
מלאי, שיטת inventory method -
מודל תגובת שרשרת chain reaction model -
מלאי, תורת inventory ststem -
ממוצע משוקלל, שיטת weighted average method -
מוכוון מקורות ייצור production-resource oriented -
ממוצע נע moving average -
מוכוון תפוקה output oriented -
ממוצע נע, שיטת moving average method -
מומחה טכני technical specialist -
מנגנון מניעה prevention mechanism -
מומחה ייעול efficiency expert -
מנה תמורת מנה lot for lot ordering -
מומחה רב־תחומי polyspecialist -
מנהל טכני technical manager -
מומחיות expertise -
מנהל מוצר product manager -
מועד אחרון dead line -
מנהל מחלקה department manager -
מועד הזמנה קבוע fixed order date -
מועד הספקה delvery date -
מנהל קו line manager -
מועד צבירות accrual date -
מנהל קו ראשון first-line manager -
מנהל תיכון middle management -
מוצר איגבורי synergy product -
מנוף תפעול operating leverage -
מוצר ארוז packaged goods -
מנות ייצור production batch -
מוצר ביניים intermediate product -
מוצר בעיבוד fabricated materials -
מניפולציות אדם־מכונה man-machine manipulation -
מוצר בעיבוד (2) goods in process -
מסלול קריטי critical path -
מוצר בר־קיימא durable goods -
מספר number -
מספר נסבל acceptance number -
מוצר הון capital good -
מספר קטלוגי catalogue number -
מוצר הון שוטף circulating capital good -
מעריך appraiser -
מוצר חדש new product -
מערך חד־כיווני one-way system -
מוצר יותרתי synergy product -
מערך לפי אחסון storage system -
מוצר ייצור production good -
מערך לפי התמחות specialization system -
מוצר יסודי fundamental product -
מערך לפי טכנולוגיה technology oriented system -
מוצר כלה non durable good -
מערך לפי מוצר product oriented system -
מוצר לא־תקין improper product -
מערך לפי מוצר עומד fixed product oriented system -
מוצר לוואי by product -
מערך לפי תהליך process oriented system -
מוצר לפי מידה custom-made product -
מערך לפי תהליך ייצור production process oriented system -
מוצר מדף shelf product -
מערך מוצר product system -
מוצר מהותי generic product -
מערך עלויות cost system -
מוצר מוגמר finished goods -
מוצר מיתבלה perishable goods -
מערך פרוייקט project system -
מוצר משולב joint product -
מערך קבוע fixed system -
מוצר סופי end product -
מוצר פגום defective product -
מערכות ישירות, מיזוג corporate direct system -
מוצר פטנטי proprietary article -
מוצר פיסי physical product -
מערכת system -
מוצר קריטי long lead item [LLI] -
מערכת אדם מכונה man-machine system -
מוצר רך soft goods -
מערכת איכות quality system -
מוצר שוטף (ORM) maintaimance repairement operations -
מערכת מקוונת interactive system -
מוצר שלילי disproduct -
מערכת משנה subsystem -
מוצר, גישת product concept -
מערכת מתמשכת continuous system -
מוצרים בתהליך goods in process -
מערכת ריסון restraint system -
מוצרים משלימים complementary goods -
מערכת תומכת support system -
מערכת תלייה hanging set -
מזהמים בלתי נאכלים non-degradable pollutants -
מפעל מאושר approved enterprise -
מזון נוחות convenience foods -
מפעל תעשייתי industrial enterprise -
מזל chance -
מפקח superintendant -
מזער־מרב mini-max -
מפרט specification -
מחדל הספקה delivery failure -
מצאי inventory -
מצב המתנה wait state -
מחזור cycle -
מצב מלאי Inventory record -
מחזור דמינג Deming cycle -
מציאת עלות cost finding -
מחזור הזמנה order cycle -
מצרך product -
מחזור חומרים materials cycle -
מקדם שונות coefficient of variation -
מחזור חיי מוצר product life cycle -
מקדמי תשומה תפוקה input-output coefficients -
מקור טבעי natural resources -
מחזור ייצור production cycle -
מקור טבעי בלתי מתחדש non- renewable natural resources -
מחזור מלאי inventory cycle -
מקור טבעי מתחדש renewable natural resources -
מחזור נכסים assets turnover -
מקורות הוניים capital resources -
מחזור עלויות circulation of costs -
מקורות רכישה purchase sources -
מחזור פעולות operating cycle -
מרב-מזער maximin -
מחיר העברה transfer price -
מרווח חופשי free interval -
מחיר חומרים תקני standard material price -
מרווח כללי general interval -
מחיר יצרנים producer price -
מרכז אחריות responsibility center -
מחיר כולל all-round price -
מרכז הוצאה expense center -
מחיר שוק market price -
מרכז הכנסה revenue center -
מחלקה פנימית captive shop -
מרכז העמסה burden center -
מחלקת אפסנאות storekeeping department -
מרכז הערכה assessment center -
מחלקת רכישה purchasing department -
מרכז הפצה distribution center -
מחלקת שירות service department -
מרכז מבקרים visitors center -
מחסן store -
מרכז עלות cost center -
מחסן ידני manual warehouse -
מרכז שירות service center -
מחסן ממוחשב computerized warehouse -
משא ומתן negotiation -
מחסן ממוחשב אוטומטי automatic computerized warehouse -
משאב חיוני critical resource factor -
מחסן ערובה bonded warehouse -
משאב כלכלי economic resource -
מחקר ופיתוח (מו"פ) (development and research (r & d)) -
משאבים resources -
מחקר חלוץ pilot study -
משוב feedback -
מחקר יישומים applications research -
מחקר מגלה inventive research -
משוב מקדים Feed forward -
מטלה duty -
משוואת מלאי inventory equation -
מטרות ארגון organization objective -
משימה task -
מטרות מיידיות immediate objectives -
משך ביצוע אופטימלי optimal performance duration -
מיבחר מוצרים product variety -
משך ביצוע מזערי minimal performance duration -
מידור ליחידות departmentalization -
משך הזמנה lead time -
מידור לפי גורם ייצור factor departmentalization -
משך קיום durability -
מידור לפי חומרי גלם raw material departmentalization -
משך שימוש service life -
מידור לפי לקוחות customer departmentalization -
משמרת גדומה stub shift -
מידור לפי מוצר product departmentalization -
משמרת חצות midnight shift -
מידור לפי תהליך processdepartmentalization -
משמרת לילה night shift -
מידור לפי תוצרת product Departmentalization -
מידור פונקציונלי functional departmentalization -
מיומנות טכנית technical skill -
מיון sorting -
משמרת שנייה second shift -
מיון לפי מטרות object classification -
משתנים נשלטים controllable variables -
מיון פונקציונלי functional classification -
מתיחת יתר overextension -
מיון ראשוני primary classification -
מתיישן obsolescent -
מיועד לקבלה intended to accept -
מתקן facility -
מיזוג merger -
מיזוג אופקי horizontal merger -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות