לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ייצור לפי הזמנה tailor-made production -
ידני manual -
ייצור ממוחשב computerized production -
ידע know-how -
ייצור מעגלי roundabout production -
יותרת synergy -
ייצור מראש prefubricated -
יותרתיות synergic -
ייצור מתוכנן scheduled production -
יחידה חולשת overhead unit -
ייצור מתמשך continuous production -
יחידה מפורשת specific unit -
ייצור ניסיוני pilot plant scale production -
יחידה מפורשת, שיטת specific unit method -
ייצור ניסיוני (2) bench scale production -
ייצור סדרתי serial production -
ייצור על פי צורך production according to needs -
יחידות שוות ערך equivalent units -
ייצור עקיף indirect production -
יחידת אחריות נכסים aset accountability unit -
ייצור תהליכי process prduction -
יחידת הזמנה order line -
ייצור תעשייתי industrial production -
יחידת מדידה measurement unit -
ייצור, מיבחן production testing -
יחידת מדידת זמן UMT. time measurment unit -
יישום application -
יחידת עלות cost unit -
יכולת מנטלית mental competence -
יחידת פחת depreciation unit -
יכולת פיסיולוגית psychological competence -
יחס דגימה sampling fraction -
יחס הכנסה תפעולית לנכסים תפעוליים operating income to operating assets ratio -
יסוד element -
יסוד חולף nominal element -
יחס ימי מכירה למלאי days to sel inventory ratio -
יעודה לחילוף replacement fund -
יחס מחזור נכסים assets turnover -
יעילות efficiency -
יחס מחזור נכסים כולל total assets turnover -
יעילות אנושית human efficiency -
יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור raw material inventory to cost of manufacture -
יעילות ארגונית organizational efficiency -
יחס ניצול כושר capacity usage ratio -
יעילות טכנית technical efficiency -
יחס עבודה work ratio -
יעילות ייצורית productive efficiency -
יחס עלויות משתנות variable cost ratio -
יעילות כוח אדם manpower efficiency -
יחס עלות וכמות volume relationship -
יעילות כלכלית economic efficiency -
יחס עלות עבודה labor cost ratio -
יעילות עלויות cost effectiveness -
יחס עלות-מחזור-רווח cost-profit-volume relationship -
יעילות פארטו Pareto efficiency -
יחס פחת depreciation ratio -
יעילות שולית פוחתת declining marginal efficiency -
יחס תפעולי operating ratio -
יעילות שולית של הון marginal efficiency of capital -
יחסי עבודה industrial relations -
יעילות שימוש בזמן time using efficiency -
ייחודי one off -
ייחוס impute -
יעילות, ניתוח efficiency analysis -
ייחוס הוצאות expensese allocation -
ייסוד setup -
יצרן producer -
ייסוף טיב trading up -
יצרן חוזי contract manufecturer -
ייסוף כלכלי econonic revaluation -
ירידה decline -
ייעול making efficient -
ירידת ערך deterioration -
ייעוץ ניהולי management advisory service -
ירידת פריון decline of productivity -
ייצור production -
יתרה פוחתת, שיטת diminishing balance method -
ייצור (2) manufacturing -
יתרה פנויה free balance -
ייצור באצווה batch-type production -
יתרון advantage -
ייצור בעזרת מחשב Computer-Aided Manufacturing (CAM) -
יתרון היתחרותי competitive advantage -
ייצור בעל אוריינטצית יעילות ייצור production efficiency oriented production -
יתרון השוואתי compensating advantage -
ייצור בעל אוריינטצית שוק market oriented production -
יתרון לגודל economies of scale -
ייצור המוני mass production -
ייצור זרימה flow production -
יתרונות חיצוניים external advantages -
ייצור יחידתי noitcudorp unit -
יתרונות לגודל economies of scale -
ייצור יתר overproduction -
יתרונות לגודל חיצוניים external economies of scale -
ייצור לא־שוקי nonmarket production -
יתרונות לגודל פנימיים internal economies of scale -
ייצור למלאי production for inventory -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות