לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
immediate annuity - גימלה מיידית
insurance benefits - תגמולי ביטוח
immediate payment - תשלום תכוף
insurance broker - תווכן ביטוח
insurance builders' risk - ביטוח קבלנים
immobilizer - משבת
insurance business interruption - ביטוח הפסד תוצאתי
implied agency - שליחות מכללא
insurance business superintendence law - חוק פיקוח על עסקי ביטוח
implied warranty - תערובה מכללא
insurance cargo - ביטוח מטענים
insurance company - חברת ביטוח
inability to repay - אי-כושר פירעון
insurance conditioning - התניית ביטוח
insurance consultant - יועץ ביטוח
insurance contract - חוזה ביטוח
incapacity to work - אי- כושר עבודה
insurance contract law - חוק חוזה הביטוח
insurance contributions national - דמי ביטוח לאומי
incidence - היקרות
insurance cover - חיסוי
insurance coverage - כיסוי ביטוחי
inclusion specific - הכללה מיוחדת
insurance details page - דף פרטי הביטוח
income - הכנסה
insurance elementary - ביטוח אלמנטרי
income accomplishment - השלמת הכנסה
insurance exchange - בורסה לביטוח
insurance fraud - מירמה
income tax - מס הכנסה
increase in hazard - החמרת סיכון
insurance laws - דיני ביטוח
increase of premium - הגדלת פרמיה
insurance liability - ביטוח אחריות
increased cost of construction - הוצאות בנייה מוגדלות
increased risk - סיכון מוחמר
insurance lines - ענפי ביטוח
increased service record - וֶתֶק מוּגְדָּל
insurance loan - ביטוח הלוואה
increasing bonus - הטבה עולה
insurance market - שוק ביטוח
increasing term insurance - ביטוח עולה לסיכון מוות
insurance options - מסלולי ביטוח
increasing variable - משתנה מעלה
insurance partial - ביטוח חלקי
incurably damage - נזק ללא תקנה
insurance plan - תוכנית ביטוח
indemnifier - משַפֶה
insurance plan register - פנקס תכניות ביטוח
indemnity - שיפוי
insurance planning - תכנון ביטוח
insurance policy - פוליסת ביטוח
indemnity insurance - ביטוח שיפוי
insurance premium - פרמיית ביטוח
indemnity period - תקופת שיפוי
insurance principals - עקרונות הביטוח
insurance proposal - הצעת ביטוח
independent appraiser - שמאי חוץ
insurance protection - הגנה ביטוחית
independent broker - סוכן יחיד
insurance risk - סיכון ביטוחי
insurance stock - מניות ביטוח
index linkage - הצמדה למדד
insurance superintendent of - מפקח על הביטוח
index linked saving - חיסכון צמוד מדד
insurance supervision - פיקוח על הביטוח
indirect loss - נזק עקיף
insurance with other insurers - ביטוח בחברות אחרות
indirect war damage - נזק מלחמה עקיף
insurance year - שנת ביטוח
indisputability clause / incontestable clause - אל-ערר, סעיף
insured debt - חוב מבוטח
individual insurance - ביטוח פרט
insured object - מושא ביטוח
individual life insurance - ביטוח חיים אישי
individual policy - פוליסת יחיד
insured value - ערך מבוטח
individual retirement account [ira] - חשבון גמל אישי
insurer - מבטח
insurer direct - מבטח ישיר
insurer foreign - מבטח חוץ
inefficiency risk - סיכון אי התאמה
insurer's obligation - התחייבות ביטוחית
inflation - אינפלציה
information insurance - ביטוח מידע
integral commercial vehicle - רכב מסחרי אחוד
information securing - אבטחת מידע
interest executory - זיקה לביצוע
interest rate - שער ריבית
inherent vice - פגם מטבע
interest vested - זיקה מוקנית
interim bonus - הטבת ביניים
injury benefits - דמי פגיעה
injury bodily - נזק גוף
interim period planholder - עמיתי תקופת ביניים
innocent capacity - קיבולת "תמימה"
intermediate excess - הפסד יתר אמצעי
inspection - ביקורת (2)
internal audit - ביקורת פנים
inspection report - דוח חקירה
inspector's report - דוח סוקר
investment - השקעה
installment payment - תשלום לשיעורין
investment adviser - יועץ השקעות
installment premium - פרמייה בשיעורים
investment advising - ייעוץ להשקעות
investment channel - אפיק השקעה
insurable interest - זיקת ביטוח
investment committee - ועדת השקעות
investment efficiency - יעילות השקעה
insurance . ratified - ביטוח בדיעבד
investment features - מאפייני השקעה
insurance / assurance - ביטוח
investment fund - קרן השקעות
insurance accounts receivable - ביטוח חשבונות חייבים
investment manager - מנהל השקעות
insurance agency - סוכנות ביטוח
investments options - מסלולי השקעה
insurance agent - סוכן ביטוח
investments policy - מדיניות השקעות
insurance association - איגוד חברות הביטוח
investments portfolio - תיק השקעות
insurance banker's - ביטוח בנקאי
insurance based on area - ביטוח על בסיס מקום
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות