לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
f.a.s. - פא"ס
flat commission - עמלה אחידה
f.o.b. - פו"ב
flat distribution commission - עמלת הפצה אחידה
facsimile signature - חתימת פקסימיליה
factoring - נכיסה
flat rate pension - פנסיה אחידה
factory agreement - הסכם מפעלי
factory insurance - ביטוח מפעלי
floating interest - ריבית ניידת
facultative - פקולטטיווי
floating policy - פוליסה שוטפת
floationg policy - פוליסה צפה
floor area specification - טבלת שטחים
facultative treaty - חוזה ברֵרני
fob strowed and trimmed - מחיר פו"ב במחסן
family income insurace - ביטוח הכנסה למשפחה
foreign exchange linked saving - חיסכון צמוד מטבע חוץ
fault - אשם
foreign exchange savings plan - תוכנית מטח"ית
faulty packaging - אריזה לקויה
foreign trade risk insurance - ביטוח סיכוני סחר חוץ
federal deposit insurance corporation [fdic] - תאגיד פדרלי לביטוח פיקדונות
forfeiture - חילוט
fee - אגרה
forfeiture bond - ערובת חילוט
fee collection - דמי גבייה
forgery bond - ערובת זיוף
fees - דמים
forgoing of medical secrecy - ויתור על סודיות רפואית
female insurance - ביטוח נשים
foriegn trade risk - סיכון סחר חוץ
form 17 - טופס 17
fidelity bond - ערובת אומן
fortuitous event - אירוע מקרי
fidelity guaranty comprehensive - ערובת אומן מקיף
forwarder's bill of lading - שטר מטען של משַלח
forwarding charges - דמי שילוח
fot price - מחיר פו"ט
final position - תנוחה סופית
foul bill of lading - שטר מטען פגום
fractional premium - חלקי פרמייה
financial adviser - יועץ פיננסי
franchise - סף פיצוי
financial asset - נכס פיננסי
free alongside aircraft - חופשי על המטוס
financial guarautee - ערבות כספית
free alongside ship - חופשי ליד הספינה
financial institutions insurance - ביטוח מוסדות פיננסיים
financial intermediation - תיווך פיננסי
financial planning - תכנון פיננסי
financial risk - סיכון פיננסי
freight and insurance paid - דמי הובלה וביטוח
finger clause - אצבעות, סעיף
freight equalization - השוואת שכר הובלה
fire - אש
fire extinguishing cost - הוצאות כיבוי אש
freight ton - טונה משקל
fire hazard measurement - מדידת סיכוני אש
friendly fire - אש מבוקרת
front wheel drive - רכב הנעה קדמית
fire peril - סיכון אש
fronting - חזוּת
fire waste - היזק אש
fronting company - חברה חזותית
first class stock - מניית עידית
full disclosure - גילוי נאות
first party - צד ראשון
full interest admitted - זיקה מוכחת
first surplus treaty - חוזה מותר ראשון
full reporting - דיווח מלא
fixed annuity - גימלה קבועה
full reporting clause - סעיף דיווח מלא
full value insurance - ביטוח בערך מלא
fixed term insurance - ביטוח קבוע מועד
fully funded - צבירה מלאה
fixed-term deposit - פיקדון לזמן קצוב
fixtures and fittings - מחוברים
flag of convenience - דגל נוחות
flat cancellation - ביטול מהתחלה
future value - ערך עתידי
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות