לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
early death - מוות מוקדם
examiner - בוחן
early retirement - פרישה מוקדמת
examiner / inspector - חוקר
early surrender - פדיון מוקדם
exception - חריג
early withdrawal penalty - קנס שבירה
exceptional drawing - משיכה חריגה
earning asset - נכס מניב
excess - אקסס
earning per share - רווח למניה
excess insurance - ביטוח נזק עודף
excess interest - ריבית עודפת
excess liability - אחריות עודפת
effective date - מועד תקיפות
excess limit - גבול עודף
effective interest - ריבית אפקטיווית
excess of line reinsurance - הפסד יתר מותאם בידות
efficiency risk - סיכון יכולת
excess of loss - הפסד יתר
electric vehicle - רכב חשמלי
excess per risk reinsurance - הפסד יתר לסיכון
excess replacent costs - עלויות חילוף עודפות
emergency vehicle - רכב חרום
exchange - בורסה
employee member - עמית שכיר
exchange of policies - חילופי פוליסות
employers insurance - ביטוח מעסיקים
exclusion - החרגה
exclusion / limitation - סייג
exclusivity of course of action - ייחוד עילה
end of insurance money - כספי תום ביטוח
exit station - תחנת יציאה
endowment insurance - ביטוח מעורב
expected investment policy - מדיניות השקעה צפוייה
endowment mortgage - משכנתא עם ביטוח
expected mortality - תמותה חזוייה
enforce - אכיפה
engineering insurance - ביטוח הנדסי
expense loading - העמסת הוצאות
entitled event - אירוע מזכה
experience - ניסיון
entitled income - הכנסה מזכה
expiration - תפוגה
entitled income ceiling - תקרת הכנסה מזכה
expiration date - מועד תפוגה
entitled pension - קיצבה מזכה
entitled pension ceiling - תקרת קיצבה מזכה
entitled pension event - אירוע פנסיוני מזכה
exposure - חשיפה
entitlement - זכאות
express warranty - תערובה מפורשת
equitable grant - מענק מטעמי צדק
extend of damage - היקף הנזק
equity of redemption - זכות פדיון
extended coverage - הרחבת הכיסוי
erection - הקמה
extended fire insurance - ביטוח אש מורחב
extended term insurance - ביטוח מוארך
errors and omission insurance - ביטוח טעויות והשמטות
extension - הארכה
event insured against - מקרה הביטוח
extra capacity - קיבולת עודפת
evidence of health - הוכחת בריאות
extra percentage table - טבלת אחוזים מוגדלים
ex-gratia - אקס גרציה
extrapolation - חִיצוּן
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות