לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
damage - נזק
destruction records insurance - ביטוח קימום רשומות
damage claim - תביעת נזק
determinant appraiser - שמאי מכריע
damurrage - דמי השהיה
data processing insurance - ביטוח עיבּוּד נתוּנים
direct appetency - יריבות ישירה
date of inception - מועד תחילה
direct insured - מבוטח ישיר
days of grace - ימי אורכה
direct loss - נזק ישיר
direct marketing insurance - ביטוח בשיווק ישיר
death grant - מענק מוות
direct or held cover - הפלגה ישירה
debenture / bond - איגרת חוב
directorate interlocking - הנהלה משולבת
debt providence fund - חוב לקופת גמל
directors / officers liability - אחריות מנהלים
deck cargo): - מיטען סיפון
directors and officers benefits - תגמולי נושאי משרה
declaration - הצהרה
directors and officers liability insurance - בִּיטּוּחַ אַחרָיוּת מְנַהלִים
declaration of stock - הצהרת מלאי
declaration policy - פוליסת הצהרה
declaration waiver - הצהרת ויתור
dirty bill of lading - שטר מטען מלוכלך
decrease of risk - הקטנת סיכון
disability annuity - גימלת נכות
decrease un value - ירידת ערך
decreasing term insurance - ביטוח פוחת לסיכון מוות
decreasing variable - משתנה מפחית
disability percentage table - טבלת אחוזי נכות
disability table - לוח נכות
disablement - נכות
deduction - ניכוי
disablement allowance - קיצבת נכות
deduction of tax at source - ניכוי מס במקור
disablement degree - דרגת נכות
defective product - מוצר פגום
disablement table - לוח דרגת נכות
defensive investment option - מסלול השקעה הגנתי
disappearing deductible - השתתפות עצמית נמוגה
deferment pension - דחיית קצבה
disbursement - תשלום
deferred compensation - תגמול נדחה
disclaimer - מיאון
deferred tax - מס נדחה
disclosure - גילוי
defferred annuity - גימלה דחויה
discrimination - אפליה
distribution cost - עמלת הפצה
distribution of investments - פיזור השקעות
definite cancellation - ביטול החלטי
degree of risk - דרגת הסיכון
delay - איחור
delegation of power - אצילת סמכויות
divisibility - חלוקה
deliberate loss - נזק במתכוון
dock charges - דמי רציף
delviered docks price - אספקה עד למזח
double annuity - גימלאות כפל
demographic yield - תשואה דמוגרפית
demographic balance - איזון דמוגרפי
double purpose private vehicle - רכב פרטי דו-שימושי
departmental basis - בסיס מחלקה
drawn machine - מכונה נגררת
dependant insurance - ביטוח שאירים
deposit certificate - תעודת פיקדון
driving without a license - נוהג ללא רשות
deposit insurance - ביטוח פיקדונות
deposit premium - פיקדון פרמייה
du-wheel vehicle insurance - ביטוח רכב דו-גלגלי
depositor's life insurance - ביטוח חיים למפקידים
dual basis - בסיס כפול
depository - נפקד
desert vehicle - רכב מדברי
dual valuation - הערכה כפולה
destination - יַעַד
destination port - נמל יעד
duo-wheel vehicle insurance - ביטוח רכב דו-גלגלי
destruction certificate of - תעודת השמדה
duration of risk - תקופת סיכון
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות