לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
compound interest - ריבית דריבית
cancellation of insurance - ביטול הביטוח
compounding - הרכבה
capacity - קיבולת
comprehensive dishonesty insurance - בִּיטּוּחַ אוֹמֶן כּוֹלֵל
capacity market - קיבולת שוק
comprehensive insurance - ביטוח מקיף
capacity. underwriting - קיבולת חיתום
compromise - פשרה
capital - הון
compromised total loss - אובדן גמור בפשרה
capital addendum - נספח הון
compulsory automobile insurance - ביטוח חובה לרכב
capital adequacy - הלימות הון
compulsory insurance complementary - ביטוח משלים לחובה
capital channel - אפיק הוני
compulsory insurance pool - מאגר לביטוח חובה
capital fund - קופה הונית
compulsory saving - חיסכון חובה
capital gain - רווח הון
compulsory third party insurance - ביטוח צד שלישי חובה
capital insurance - ביטוח הוני
capital market - שוק הון
capital ratio - יחס הון
concealed loss - נזק נסתר
capitalization - היוון
concealment - הסתרה
capitalization tables - טבלאות היוון
concurrent negligence - רשלנות משותפת
captive agent - סוכן בית
condition breach of - הפרת תנאי
captive company - חברה שבוייה
conditional insurance - ביטוח מותנה
car insurance freezing - הקפאת ביטוח רכב
conditional receipt - קבלה מותנית
car recession - השבתת רכב
condominium - בית משותף
condominium insurance - ביטוח בית משותף
conference line - קו נפרנס ימי
carriage - הובלה
conference lines - קווי קו נפרנס
carrier - מוביל
confirmation - הסכמה
carrier's liability - אחריות מוביל
conflict of interest - ניגוד אינטרסים
carriers liability insurance - ביטוח אחריות מובילים
congestion surcharge - היטל צפיפות
connected vehicle - רכב מחובר
cash in transit - כספים בהעברה
cash in transit insurance - ביטוח כספים בהעברה
consequential loss insurance - ביטוח נזקי גרר
consideration - תמורה
consruction log - יומן אתר
cash value - ערך כספי
constant pension coefficient - מקדם קיצבה קבוע
causa causas - סיבה עקיפה
constructive damage - נזק תוצאתי
cause of accident - סיבת תאונה
constructive loss - אובדן להלכה
ceding company - חברה מוסרת
central committee - ועד מרכזי
consumer price index - מדד המחירים לצרכן
central fund for severance pay - קופת גמל מרכזית לפיצויים
consummation - השלמה
certainty equivalent - שווה ערך ודאי
contemporary medical condition - מצב רפואי קיים
certificate - תעודה
content - תכולה
contents insurance - ביטוח תכולה
certificate of damage - תעודת נזק
contents note - תעודת תכולה
certificate of insurance - תְּעוּדַת בִּיטּוּחַ
contestability period. - תקופת ערר
contestable clause - סעיף ערר
change of beneficiary - שִינּוּי מוּטָב
change of interest - שינוי זיקה
contingency insurance - ביטוח על תנאי
changing providence funds - העברה מקופה לקופה
changing right - זכות החלפה
contingent - מותנה
charter - שֶכֶר
contingent annuity - גימלה על תנאי
charter rate - דמי שֶכֶר
contingent business insurance - ביטוח עסקי מותנה
children insurance - ביטוח ילדים
contingent liability - אחריות עקיפה
childrens allowance - קיצבת ילדים
continual payments - תשלומים עתיים
chronic illness - מחלה קשה
continuation - המשכיות
chronic illness insurance - ביטוח מחלות קשות
claim - תביעה
continuity of severance pay - רצף פיצויים
claim advise - הודעת תביעה
continuous non repayment - אי פירעון מתמשך
claim development - התפתחות תביעות
continuous pension advising - ייעוץ פנסיוני מתמשך
claim experience - ניסיון תביעות
claim made basis / incurred claim basis - בסיס מועד התביעה
contract law (general part) - חוק חוזים (חלק כללי)
claim of recourse - תביעת שיבוב
contract linked life insurance - חוזה ביטוח חיים צמוד
claim probability - הסתברות לתביעה
contracts law (remedy for breach of contract) - חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
claim report - דוח תביעה
contractual intermediaries - מתווכים חוזיים
claim settling agreement - הסכם יישוב תביעות
clause - סעיף
contractual saving - חיסכון חוזי
clause 14 - סעיף 14
contribution - השתתפות
clean bill lading - שטר מטען נקי
contribution fee when pregnancy guarding - דמי גמולים בשמירת הריון
clearing center - מרכז סליקה
clearing house - מסלקה
contribution insurance - ביטוח משתתף
contributory fault - אשם תורם
closing - סגירה
contributory interest - זיקה תורמת
closing short - סגירה בחסר
contributory negligence - רשלנות תורמת
cmprehensive vehicle insurance - ביטוח רכב מקיף
contributory scheme - תוכנית משתתפת
co-insurance - ביטוח משותף
controlled funding - הפרשה מבוקרת
controlling shareholders insurance - בִּיטּוּחַ בַּעַל שְׁלִיטָה
co-operative society - אגודה שיתופית
conversion - המרה
collateral assignment - המחאת שיעבוד
collection cost - הוצאות גבייה
conversion privilege - זכות המרה
collection vehicle - רכב אספנות
cost - עלות
collections - אוספים
collective insurance - ביטוח קולקטיווי
cost and insurance - עלות וביטוח
collision - התנגשות
cost insurance freight and commission - מחיר ביטוח דמי הובלה ועמלה
combined liability - אחריות משולבת
cost insurance freight and exchange - מחיר ביטוח הובלה ומטבע
combined single limit - גבול אחריות משולב
cost insurance freight commission and interest - מחיר ביטוח דמי הובלה, עמלה וריבית
combined transport - תובלה משולבת
cost of living allowance - תוספת יוקר
combined transport bill of lading - שטר מטען להובלה משולבת
cost of reproduction - עלות חידוש
commentary - כשירות
cost-benefit - עלות־תועלת
commercial insurance - ביטוח מסחרי
countersignature - חתימה שנייה
commercial risk - סיכון מסחרי
commercial vehicle - רכב מסחרי
cpital pension - פנסיה הונית
commission plan - תוכנית עמלות
credit - זיכוי
commission stracture - מיבנה עמלות
credit fees - דמי אשראי
commissioner's orders - הוראות מפקח
credit insurance - ביטוח אשראי
common accident - תאונה משותפת
credit life insurance - ביטוח חיים לאשראי
common carrier - מוביל כללי
common disaster - אסון משותף
criminal negligence - רשלנות פושעת
cross liability - אחריות צולבת
commuted value - ערך חילופי:
cross purchase agreement - הסכם צולב לרכישה
compalsery pension - פנסיה חובה
cross subsidizing - סיבסוד צולב
comparative negligence - רשלנות יחסית
crude mortality rate - שיעור תמותה גולמי
compensation - פיצוי
competition cutthroat - התחרות הרסנית
currency surcharge - היטל שער
complementary insurance - משלים למשלים
current income portfolio - תיק הכנסה שוטפת
complementary medicine - רפואה משלימה
composed vehicle - רכב מורכב
customer - לקוח
composite body - מרכב אחוּד
cut off - קיטוע
compound bonus - הטבה משולבת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות