לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
sacrifice - הקרבה
smoke damage insurance - ביטוח נזקי עשן
safely landed - הגעה בשלום
safety - בטיחות
social benefit funds performance - ביצועי קופות גמל
sales objectives - יעדי מכירה
social insurance - ביטוח סוציאלי
salvage - ניצולת
salvage agreement - הסכם הצלה
society of actuaries - אגודת האקטוארים
soft market - שוק רך
salvage value - ערך שארית
softening market - שוק מתרכך
saving account - חשבון חיסכון
soil quality - טיב קרקע
saving insurance - ביטוח חיסכון
solid channel - אפיק סולידי
savings - חיסכון
savings certificate - תעודת חיסכון
special agent - סוכן מיוחד
savings deposit - פיקדון חיסכון
special inspector - מפקח מיוחד
savings period - תקופת חיסכון
special risk - סיכון מיוחד
special-purpose vehicle - רכב ייעודי
specialist ship - אוניה מתמחה
schedule - רשימה
specification insurance - מיפרט ביטוח
schedule of benefits - לוח פיצויים
speculative channel - אפיק ספקולטיווי
schedule rates - לוח תעריפים
scrivener's error - טעות סופר
split commission - עמלה מפוצלת
sea freight - הובלה ימית
seasonal stock - מלאי עונתי
split limit of liability - גבול אחריות מפוצל
seaworthiness - כושר שייט
spontaneous combustion - בערה עצמית
second party - צד שני
second surplus - מותר שני
stale bill of lading - שטר מטען שהוי
secondary beneficiary - מוּטָב מִשְנִי
standard provisions - הוראות תקניות
sectorial social benefit fund - קופת גמל מגזרית
standard risk - סיכון תקני
secured party - צד מובטח
standing charges - הוצאות קבועות
security vehicle - רכב ביטחון
state insurance - ביטוח ממשלתי
select table - לוח ברר
statute of limitation - חוק התיישנות
self employment retirement plan - תוכנית פנסיה לעצמאים
statutory reserve - עתודה סטטוטורית
self inflicted injury - תאונה עצמית
stipulated premium - פרמייה מותנית
self insurance - ביטוח עצמי
stipulation - הַתְנָיָה
self-employed life insurance - ביטוח חיים לעצמאיים
stock - מלאי
self-employed member - עמית עצמאי
stolen vehicle - רכב גנוב
seller's interest - זיקת מוכר
storage - אחסנה
selling price - מחיר מכירה
straight bill of lading - שטר מטען נקוב בשם
straight life annuity - גימלת חיים בלבד
sentimental damage - נזק רגישות
stress testing - מבחן לחץ
sentimental loss - הפסד רגישות
separation of insurance business - הפרדת עסקי ביטוח
study fund for self employed - קרן השתלמות לעצמאים
serious conviction - הרשעה חמורה
services busket - סל שירותים
sub-standard - תת תקני
settlement - יישוב
sub-standard risk - סיכון תת־תקני
settlement claim - יישוב תביעה
subrogation - תחלוף
subrogation release - היתר תחלוף
subrogation right of - זכות תחלוף
severance pay provision - הפרשה לפיצויים
subsidiary clause - סעיף משנה
successive beneficiary - מוּטָב עוֹקֵב
share [br.] / stock [am.] - מניה
shares of pension - פנסיה לפי מנות
sued in an accident - נתבע בתאונה
sharp index - מדד שארפּ
sums insured page - דף סכומים
shipped bill of lading - שטר מטען שלוח
shipping bill - תעודת מישלוח
suporter - תומך
supplementary haelth insurance - ביטוח בריאות משלים
supplementary insurance - ביטוח משלים
suppliers credit insurance - ביטוח אשראי ספקים
supportive annuity - גימלת סיעוד
shortfall - חוסר
supportive benefits period - תקופת תגמול סיעודי
sickness benefit - דמי מחלה
supportive hospitalization - אישפוז סיעודי
sickness benefits - תגמולי מחלה
supportive insurance - ביטוח סיעודי
sickness fund - קופת חולים
surgery - ניתוח
surplus capital reserves and - הון קרנות ועודפים
side vehicle - רכב צדי
surplus treaty / surplus reinsurance - חוזה מותר
simple bonus - הטבה פשוטה
surrender - פדיון
single interest - זיקה יחידה
surrender provisions - תנאי פידיון
single interest insurance - ביטוח זיקה יחידה
surveyor - סוקר
single premium - פרמייה יחידה
surveyor's report - דוח שמאי
single premium annuity - גימלה בפרמיה יחידה
survival certificate - אישור נותר בחיים
sinking fund - קרן צוברת
surviving relatives - שאירים
sister ship - אוניה אחות
survivorship allowance - קיצבת שאירים
sliding scale - סולם נע
survivorship annuity - גימלת שאיר
sliding scale commission - עמלה מדורגת
survivorship right - זכות נותר בחיים
slip - שובר
sweeping question - שאלה גורפת
slow vehicle - רכב איטי
syndicate agreement - הסכם סינדיקט
small print / fine print - אותיות קטנות
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות