לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
r.a.v.c. law - חוק הפלת"ד
repudiation costs - עלות דחייה
rain insurance - ביטוח גשם
repurchase agreement repos (rp) . - הסכם קנייה חוזרת
rate blanket - שיעור כולל
rate discrimination - אפליה בתעריפים
reserve service benefits insurance - ביטוח מילואים
rate of exchange differentials - הפרשי שער הפרשי שער חליפין
rate of return - שיעור תשואה
respondeat superior / vicarious liability - אחריות שילוחית
rate pro-rata - שיעור יחסי
rate specific - שיעור מיוחד
restoration premium - פרמייה לכינון
rated-up age - גיל מוגדל
restraint - מניעה
rating scale - סולם דירוג
restriction on entitlement - הַגְבָּלַת זַכָּאוּת
rating scales convertion - המרת סולמות דירוג
restrictions - מגבלות
re-instatement - כינון
retention - שייר
re-insurance - ביטוח משנה
re-insurer - מבטח משנה
retirement age - גיל פרישה
retirement allowance - קיצבת פרישה (2)
real profit - רווח ראלי
retirement annuity - גימלת פרישה
received for shipment bill od lading - שטר מטען לסחורה שנתקבלה למשלוח
retirement grant - מענק פרישה
reciprocal business - עסקי גומלין
retirement planning - תכנון פרישה
retroactive conversion - המרה למפרע
recognized investment - השקעה מוכרת
retrospective rating - קביעת שיעור למפרע
recognized pension - קיצבה מוכרת
returned premium - פרמייה מוחזרת
recommendation reasoning - נימוק המלצות
reverse mortgage - משכנתא הפוכה
recommendations reasoning - הנמקת המלצות
reversionary bonus - הטבה מצטברת
record of service - ותק
revocation - פסילה
recovery vehicle - רכב חילוץ
revocation of license - ביטול רישיון
recurrent damage - נזק חוזר
rider - ספח
red lining - קו אדום
right of anticipation - זכות הקדמה
redemption date - מועד פדיון
right of recourse - זכות חזרה
right of survivorship - זכות שאיר
reduced sum insured - סכום ביטוח מופחת
rights fund - קרן זכויות
refund of claim - החזר תביעה
regional agent - סוכן אזורי
risk accumulation - הצבר סיכונים
regional alarm - אזעקה מרחבית
registered tonnage - טונז' רשום
registration fee - דמי רישום
risk assessment - אמידת סיכונים
reimbursement - החזר הוצאות
risk assumption - נטילת סיכונים
reinstatement - החזרה לתוקף
risk estimation - אמידת סיכון
reinstatement premium - פרמיית כינון
reinsurance treaty - חוזה ביטוח משנה
reinsurance treaty / treaty reinsurance - חוזה ביטוח מישנה חוזה להפסד-יתר
rejection - דחייה
remote cause - סיבה רחוקה
renewal - חידוש
risk reduction - הקלת סיכון
renewal certificate - תעודת חידוש
risk report - דוח סיכון
rental value - ערך שכירות
renunciation - ויתור
repair of harm - הטבת נזק
repayment ceiling - תקרת החזר
risky asset - נכס מסוכן
repayment guarantee - החזר תשלום, ערבות
road / way - דרך
replacement - חילוף
road accident - תאונת דרכים
replacement cost - עלות חילוף
road accident compensation - פיצויי תאונת דרכים
replacement cost insurance - ביטוח עלות חילוף
robbery insurance - ביטוח שוד
replacement vehicle - החלפת רכב
report of funds assets - דוח נכסי קופה
representation - מצג
running-in period - תקופת הרצה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות