לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
package insurance - ביטוח חבילה
package policy - פוליסת חבילה
policy year - שנת פוליסה
policyholder - בעל פוליסה
polygraph - פוליגרף
paid-up pension - פנסיה מסולקת
polygraph agreement - הסכם פוליגרף
pool - מאגר
pain and suffering - כאב וסבל
pooling - איגום
parallel tax - מס מקביל
port certificate - תעודת נמל
pari in delicto - אשמה שווה
port of discharge - נמל פריקה
port of entry and exit - נמל כניסה ויציאה
partial disability - נכות חלקית
port of loading - נמל טעינה
partial disablement - אי-כושר חלקי
port of refuge - נמל מקלט
partial interest - זיקה חלקית
portfolio - תיק
participant doctor - רופא הסכם
portfolio manager - מנהל תיקים
participant garage - מוסך הסדר
portfolio transfer - העברת תיק
participant hospital - בית חולים שבהסכם
participant surging - מנתח הסכם
possibility - אפשרות
participating company - חברה משתתפת
participating life insurance - ביטוח חיים משתתף ברווחים
preferably depositing period - תקרת הפקדה מוטבת
participating pension - קיצבה משתתפת
preferred insurance (adif) - ביטוח עדיף
preferred policy (adiff) - פוליסת עדיף
preferred risk - סיכון מועדף
preferred stock [am.] / preference share [br.] - מניית בכורה
partners life insurance - ביטוח חיי שותפים
premises - חצרים
past service - ותק (2)
past service cost - עלוּת וֶתֶק
patent defect - פגם גלוי
premium rate - שיעור פרמיה
premium return of - החזר פרמיה
present value - ערך נוכחי
peak - שיא
preservation of capital [poc] - שימור הון
prevention expenses - הוצאות מנע
pension addendum - נספח קיצבה
prevention of loss - מניעת נזק
pension adviser - יועץ פנסיוני
previous medical condition - מצב רפואי קודם
pension advising agreement - הסכם ייעוץ פנסיוני
price competition - התחרות מחירים
pension agent - סוכן פנסיוני
primary beneficiary - מוּטָב רָאשִׁי
pension benefit guarantee corporation - חֶבְרָה לַערוּבַּת גִּמְלָאוֹת
primary loss - נזק ראשוני
pension channel - אפיק קיצבתי
pension coefficient - מקדם קיצבה
private dwelling insurance - ביטוח מבנה מגורים
pension components - רכיבי פנסיה
private fund - קרן פרטית
pension conversion coefficient - מקדם המרה לפנסיה
private health insurance - ביטוח בריאות פרטי
pension cost - עלות פנסיה
private passenger car - רכב נוסעים פרטי
private provident fund - קופת גמל פרטית
pension instrument - מכשיר קיצבתי
private vehicle - רכב פרטי
pension insurance - ביטוח פנסיוני
pro-rata - פרו-רטה
pro-rata cancellation - ביטול לפי ימים
pension marketer - משווק פנסיוני
pro-rata insurance - ביטוח יחסי
pension marketing - שיווק פנסיוני
pro-rata liability - אחריות יחסית
pro-scale - פרו-סקלה
pension product - מוצר פנסיוני
probation period. - תקופת מבחן
professional increase - תוספת מקצועית
pension tax planning - תכנון מס פנסיוני
professional insurance - ביטוח מקצועי
pension transaction - עסקה פנסיונית
professional liability - אחריות מקצועית
professional liability insurance - ביטוח אחריות מקצועית
professional negligence - רשלנות מקצועית
professional rehabilitation - שיקום מקצועי
per occurrence coverage - כיסוי לאירוע
profit - רווח
percentage of loss insurance - הפסד רווח כאחוז מהנזק
profit commission - עמלת רווח
peril - סכנה
prohibited risk - סיכון אסור
projected dividend - דיווידנד מוטל
periodic deposits - הפקדות תקופתיות
proof of loss - הוכחת נזק
periodic payment plans - חיסכון שוטף
property insurance - ביטוח רכוש
periodic report - דוח תקופתי
property insurance personal - ביטוח חפצים אישיים
periodical receipts - תקבולים תקופתיים
proportional cancellation - ביטול יחסי
permanent disability - נָכוּת תְּמִידִית
proportional reinsurance - ביטוח משנה יחסי
permanent partial disability - נכות חלקית תמידית
proposal and acceptance - הצעה וקיבול
permanent total disability - נכות מוחלטת תמידית
perpetual annuity - גימלה צמותה
prospectus - תשקיף
perpetual insurance - ביטוח לצמיתות
prospectus insurance - ביטוח תשקיפים
perpetuity - צמיתות
person other than the insured person - אדם זולת המבוטח
personal accident - תאונות אישיות
personal effects in cars - חפצים אישיים ברכב
provident fund for self employed persons - קוּפַּת גֶמֶל לְעַצְמָאִיִים
personal fund for severance pay - קופת פיצויים אישית
provident fund for special purposes - קופת גמל למטרה אחרת
personal insult - פגיעה אישית
provident fund provision - הפרשות לתגמולים
personal insurance - ביטוחים אישיים
personal rate of return - שיעור תשואה אישי
provision - הפרשה
physical damage - נזק פיזי
provisions uniform - הוראות אחידות
planholder - עמית
proximate cause - סיבה קרובה
policy - פוליסה
policy cancellation notices - הודעות על ביטול פוליסה
public insurance - ביטוח ציבורי
policy conditions - תנאי ביטוח
policy factor - גורם פוליסה
public vehicle - רכב ציבורי
publication of yields - פירסום תשואות
publuc complains - תלונות הציבור
purchase insurance house - ביטוח רוכשי דירות
policy profile - חתך פוליסות
purchasing power - כוח קנייה
pure annuity - גימלה טהורה
policy reinstatement - חידוש פוליסה
pure through bill of lading - שטר מטען במעבר טהור
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות