לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
non repayment of loan - אי-פירעון חוב
non tradeable asset - נכס לא סחיר
names - שמות
non-assessable insurance - ביטוח שאינו בר שומה
naming of beneficiary - כתב מינוי נהנה
national insurance - ביטוח לאומי
non-concurrency - אי־הקבלה
national insurance insitution - מוסד לביטוח לאומי
national insurance law - חוק ביטוח לאומי
non-contributory scheme - תוכנית לא משתתפת
national insurance limit - תיקרת ביטוח לאומי
non-control clause - אי-שליטה, סעיף
national insurance special award - מענק מיוחד - ביטוח לאומי
non-cumulative clause - אי-צבירה, סעיף
natural losses [am.] / natural damages [br.] - ביטוח נזקי טבע
non-delivery - אי-מסירה
natural premium - פרמייה טבעית
non-discrimination - אי-אפליה
non-duplication of payments - אי-תשלום כפול
negligence - רשלנות
non-integral commercial vehicle - רכב מסחרי בלתי אחוד
negligence clause - רשלנות, סעיף
non-linked channel - אפיק לא־צמוד
negotiable bill of lading - שטר מטען סחיר
non-medical proposal form - הצהרת בריאות
net assets - נכסים נטו
net balance - יתרה נטו
non-negotiable - לא סחיר
net cost - עלות נטו
non-ownership liability - אחריות של לא-בעלים
net liquid asset - נכס נזיל נטו
non-proportional reinsurance - ביטוח משנה לא-יחסי
non-surrender of policy - אי-פדיון סכום ביטוח
net loss - הפסד נקי
non-transferable - לא ניתן להעברה
new for old - חדש תחת ישן
new pension fund - קרן פנסיה חדשה
nondisclosure - אי־גילוי
no benefit to bailee - אי-הנאה לנאמן
nonparticipating policy - אי-השתתפות ברווחים
no fault - העדר אשם
nonpensionable income - הכנסה שלא לפנסיה
normal capacity - קיבולת רגילה
nominal value - ערך נקוב
normal retirement age - גיל פרישה מקובל
non active planholder - עמית לא פעיל
normal turnover - מחזור נורמלי
non admitted asset - נכס לא מוכר
not to inure clause - אי-ניצול להנאה
non compliance with a warranty - אי עמידה בתערובה
notice of cancellation - הודעת ביטול
non contributory clause - אי-השתתפות, סעיף
notice of loss - הודעת נזק
non contributory pension - פנסיה ללא השתתפות
notification - הודעה
non payment - אי תשלום
nuisance value - ערך מטרד
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות