לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
machinery breakdown - שבר מכני
medical increase - תוספת רפואית
machinery breakdown insurance - ביטוח שבר מכני
medical questionnaire - שאלון רפואי
maintenance - אחזקה
medicine insurance - ביטוח תרופות
memorandum - תזכורת
mental fatigue - תשישות נפש
malicious damages - נזק בזדון
merchandise marks - סימני סחורות
malpractice - הזנחה
merchant marine - צי סוחר
malpractice liability - ביטוח אחריות לזדון
management - הנהלה
midnight - חצות
management clause - ניהול, סעיף
management fee - דמי ניהול
management services - שירותי ניהול
minimum premium - פרמייה מזערית
managing body - גוף מנהל
managing company - חברה מנהלת
mitigation of damage - הקטנת נזק
mapping - מיפוי
mobile machine - מכונה ניידת
marginal tax - מס שולי
money insurance - ביטוח כספים
marine insurance - ביטוח ימי
money market - שוק כספים
marine laws - דיני ים
monthly compensation - פיצוי חודשי
marine policy - פוליסה ימית
monthly deposit - הפקדה חודשית
maritime law - חוק ימי
monthly pension - פנסיה קיצבתית
market hardening - התקשחות שוק
market maker - עושי שוק
market value - ערך שוק
morbidity rate - שיעור תחלואה
marketer - משווק
morbidity table - לוח תחלואה
marketing agent - סוכן משווק
mortality curve - עקומת תמותה
master insurance - ביטוח גג (2)
mortality loss - הפסד תמותה
master tariff - תעריף אב
mortality rate - שיעור תמותה
matching - הקבלה
mortality table - לוחות תמותה
mortgage - משכנתא
material change - שינוי מהותי
mortgage insurance - ביטוח משכנתא
material damage - נזק חומרי
mortgage towing - גרירת משכנתא
material fact - עובדה מהותית
mortgage with insurance - משכנתא עם ביטוח
material representation - מצג מהותי
motor insurance - ביטוח רכב
materiality - מהותיות
motor insurance pool - מאגר לביטוח רכב
maternity benefits - דמי לידה
motor vehicle - רכב מנועי
maternity grant - מענק לידה
motor vehicle accident insurance association - איגוד לביטוח נפגעי רכב
maternity insurance - ביטוח אימהות
motor-cycle insurance - ביטוח אופנועים
mathematical value - ערך מתמטי
motorcycle - אופנוע
maturity date - מועד חלות (2)
movable annuity - גימלת ניידות
mutual company insurance - אגודה שיתופית לביטוח
means of control - אמצעי שליטה
mutual fund manager - מנהל קרן
measure of indemnity - מידת השיפוי
mutual fund trustee [am.] - נאמן קרן
medical board - ועדה רפואית
mutual funds classification - סיווג קרנות נאמנות
medical care insurance - ביטוח רפואי
mutual insurance / assessment insurance - ביטוח הדדי
medical certificate - אישור רפואי
medical examination - בדיקה רפואית
mutual payments on repartition table - טבלת איזון וחלוקה
medical exclusion - החרגה רפואית
mutual society - אגודה הדדית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות