לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
laid-up vehicle - רכב מושבת
linkage - הצמדה
landlords protective liability - אחריות בעלים
linkage coefficient - מקדם הצמדה
linkage differentials - הפרשי הצמדה
linked annuity - גימלה צמודה
lapsed policy - פוליסה עבירה
linked channel - אפיק צמוד
last survivor insurance - ביטוח לשניים
linked deposit - פיקדון צמוד
late retirement - פרישה מאוחרת
linked interest - ריבית צמודה
latent defect - פגם סמוי
latent defects clause - פגמים סמויים, סעיף
law of average - חוק ממוצעים
liquid assets - נכס נזיל
law of contracts - דיני חוזים
liquid provident fund - קופת גמל נזילה
law road accident victims compensation - חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
liquid saving - חיסכון נזיל
liquidity - נזילות
lloyd's agent - סוכן לויידס
leader - מנהיג
lloyd`s - לוייד'ס
leading company - חברה מנהיגה
lloyds register (of shipping) - יומן לויידס (של אוניות)
leakage - דליפה
leasehold interest - זיקת חכירה
loading - העמסה
leasehold interest insurance - ביטוח חכירה
loading front-end - העמסה מראש
ledger balance - יתרה פנקסית
local agent - סוכן מקומי
location clause - אתר, סעיף
legal investment - השקעה חוקית
long term agreement - הסכם לטווח ארוך
legal representative - בא כוח חוקי
legal reserve - עתודת חובה
loss development - התפתחות נזק
loss frequency - שכיחות נזקים
loss of earnings - אובדן השתכרות
loss of expenses - אובדן הוצאות
liabilities - התחייבויות
loss of income - אובדן הכנסות
liability for defective products law - חוק אחריות למוצרים פגומים
loss of income insurance - ביטוח אובדן הכנסות
liability insurance - ביטוח חבות
loss of market - אובדן שוק
liability limit - גבול אחריות
loss of profit - הפסד רווח
liability of insurer - אחריות מבטח
loss of profit insurance - ביטוח אובדן רווחים
loss of profits - אובדן רווחים
licensing of an insurer - רישוי מבטח
licensing of brokers - רישוי סוכנים
loss of specie - אובדן איפיון
life annuity - גימלת חיים
loss of time benefits - תגמולי אובדן זמן
life expectancy - תוחלת חיים
loss of use insurance - ביטוח אובדן שימוש
life expectancy insurance - ביטוח תוחלת חיים
life expectancy risk - סיכון תוחלת חיים
loss or damage - אובדן או נזק
loss payable clause - תשלום נזק, סעיף
life insurance policy holder - בעל פוליסת חיים
life saving - הצלת חיים
loss reduction - הפחתת נזק
lifeinterest - זיקת חיים
loss report - דוח נזק
limit of cover - כיסוי מרבי
limit of indemnity - גבול שיפוי
loss underwriting - הפסד מחיתום
limitation - התיישנות
lost or not lost - אבד או לא אבד
limitation period / excepted probation period - תקופת הרחקה
line - יד
luggage insurance - ביטוח מיזווד
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות