לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
agency agreement - הסכם שליחות
abandonment - נטישה
abandonment of goods - נטישת טובין
agents and merchants rewards - פרסים לסוכנים ולסוחרים
absolute assignment - המחאה בלתי חוזרת
aggregate excess of loss - הפסד יתר מיצרפי
absolute liability / strict liability - אחריות מוחלטת
aggregate liability - אחריות מצרפית
absolute ownership - בעלות מוחלטת
aggregate limit - גבול מיצרפי
aggregate working excess - אי-פיצוי מצרפי
accelerated death benefit [adb] - תגמולי מוות מואצים
agreed amount - ערך מוסכם
acceptance and release - קבלה ושיחרור
agreement annuity - הסכם גימלה
acceptance and release letter - כתב קבלה ושיחרור
agricultural insurance - ביטוח חקלאי
acceptance of risk - קבלת סיכון
accident - תאונה
alfa - אלפא
accident disability insurance - ביטוח נכות מתאונה
alfa index - מדד אלפא
accidental damage - נזק תאונתי
accidental death - מוות בתאונה
all-terrian vehicle [atv] - טרקטורון
accidental death insurance - ביטוח מוות מתאונה
allocation of assets - הקצאת נכסים
accidental disability - נכות מתאונה
allocation of reserves - הפרשה לעתודות
accidental event - אירוע תאונתי
allowance ex servicemans - קיצבת יוצאי צבא (קי"צ)
accommodation bill of lading - שטר מטען של טובה
allowance exclusion - אי־תחולת הפרשה
alteration of risk - שינוי בסיכון
account own - חשבון עצמי
accredited adviser in insurance [aai] - יועץ ביטוח מוסמך
accrued asset - נכס נצבר
ambulance - אמבולנס
accrued benefit - הטבה שנצברה
american lloyd's - לויידס אמריקני
amitim - עמיתים
accumulated pension - קיצבה מצטברת
amortization period - תקופת סילוק
amount insured - סכום ביטוח
accumulation of stocks - הצבר מלאי
accumulation period - תקופת צבירה
annual balance - איזון שנתי
accumulation unit - יחידת צבירה
annual investment accumulation table - לוח השקעה שנתית מצטברת
acquisition cost - הוצאות רכישה
annual report - דוח שנתי
across the board - חתך כולל
annualized - משונת
annualized premium - פרמייה משונתת
active insured - מבוטח פעיל
annualizing - שינוּת
active investment option - מסלול השקעה אקטיווי
active planholder - עמית פעיל
active retention - שייר אקטיווי
activities of daily living [a.d.l.] - פעילות חיי יום־יום
activities of daily living [adl] - פעילות יום יומית חיונית
annuity bond - ערובת גימלה
annuity certain - גימלה ודאית
annuity cost - עלות גימלה
annuity curve - עקומת גימלה
actuarial asset value - ערך נכסי אקטוארי
annuity due - גימלה חלה
actuarial assumption - הנחה אקטוארית
annuity insurance - ביטוח גימלה
annuity payable in advance - גִּימְלָה מֵרֹאשׁ
annuity payable in arrear - גימלה בפיגור
actuarial basis - בסיס אקטוארי
anti-selection / adverse selection - אנטי-סלקציה
anticipated balance - יתרה חזויה
actuarial deficit - גרעון אקטוארי
anticipated profit loss - הפסד רווח צפוי
actuarial differentials - הֶפְרֵש אַקְטוּארִי
antiselection / adverse selection - בררת סיכונים מוטה
actuarial equalization - איזון אקטוארי
appartment insurance - ביטוח דירה
applicant - מציע
actuarial liability. - התחייבות אקטוארית
appraiser`s opinion - חוות דעת שמאי
actuarial mathematics - אקטואריה מתמטית
approved - מאושר
actuarial surplus - עודף אקטוארי
approved vessel - אוניה מאושרת
arbitration - בוררות
arranged total loss - אובדן גמור בהסכם
additional assured - מבוטח נוסף
arrangement manager - מנהל הסדרים
additional insurance - ביטוח נוסף
arrival [arrd] - הגעה
additional interest - זיקה נוספת
arson / ignition - הצתה
additional medicine services [a.h.s.] - שב"ן
as-if basis - בסיס "אילו"
adequacy of pension advising services - התאמת שירות הייעוץ הפנסיוני
ascertainment of liability - בירור חבות
administrator - מנהל מורשה
assessment of loss - הערכת נזק
admiralty court - בית דין ימי
assignment - המחאה
assignment of interest - הסבת זיקה
admission - הודאה
assignment of policy - המחאת פוליסה
admitted age - גיל מוכר
attachment date - מועד התקשרות
admitted assets - נכסים מוכרים
advance funding - צבירה מראש
automatic premium - פרמייה אוטומטית
automatic premium loan - הלוואה אוטומטית
adverse possession - פגם בבעלות
adverse selection - בררה שלילית
automatic treaty insurance - ביטוח משנה חוזי
advisory board - מועצה מייעצת
automobile insurance - ביטוח מכונית
advisory committee - ועדה מייעצת
auxiliary fund - קֶרֶן עֵזֶר
advisory fee - דמי ייעוץ
average - אבריה
affreightment contract - חוזה הובלה
average agent - סוכן אבריה
age - גיל
average duration of life - אורך חיים ממוצע
age admitted - הוכחת גיל
average earninge basis - בסיס שכר ממוצע
age at expiry - גיל בתפוגה
average method - שיטת ממוצעים
age change - גיל שונה
average wage - שכר ממוצע
age limit - גיל מרבי
avner / motor vehicle accident victims insurance association ltd. - אבנר / איגוד לביטוח נפגעי רכב
age of claim - גיל תביעה
avoidance - הימנעות
age of entry - גיל כניסה
award - מענק
agency - סוכנות
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות