לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) contracts law (remedy for breach of contract) -
חבות liability -
חוק ימי maritime law -
חבות לפי הסכם contractual liability -
חוק ממוצעים law of average -
חבות מעבידים employers liability -
חוק סחר ימי עותומני ottoman maritime commerce law -
חברה חזותית fronting company -
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים law road accident victims compensation -
חברה לערובת גמלאות pension benefit guarantee corporation -
חוק פיקוח על עסקי ביטוח insurance business superintendence law -
חברה מוסרת ceding company -
חברה מנהיגה leading company -
חברה מנהלת managing company -
חוק שליחות agency law -
חברה משתתפת participating company -
חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה victims of hostile action pensions law -
חברה שבוייה captive company -
חוקר examiner / inspector -
חברת ביטוח insurance company -
חזות fronting -
חידוש renewal -
חדש תחת ישן new for old -
חידוש פוליסה policy reinstatement -
חוב לקופת גמל debt providence fund -
חידוש פוליסה (2) policy renewal -
חוב מבוטח insured debt -
חיוב יתר overcharging -
חובה לקבל ביטוח obligatory acceptance -
חיזוי סדרה עתית time series forecasting -
חובת גילוי obligation to disclose -
חילוט forfeiture -
חובת פדיון obligation to redeem -
חילוף replacement -
חוות דעת שמאי appraiser`s opinion -
חילופי פוליסות exchange of policies -
חוזה ביטוח insurance contract -
חיסוי insurance cover -
חוזה ביטוח חיים צמוד contract linked life insurance -
חיסכון savings -
חוזה ביטוח מישנה reinsurance treaty / treaty reinsurance -
חיסכון חובה compulsory saving -
חיסכון חוזי contractual saving -
חוזה ביטוח משנה reinsurance treaty -
חיסכון נזיל liquid saving -
חיסכון צמוד מדד index linked saving -
חיסכון צמוד מטבע חוץ foreign exchange linked saving -
חיסכון קיצבתי pension saving -
חיסכון שוטף periodic payment plans -
חוזה בררני facultative treaty -
חיצון extrapolation -
חוזה הובלה affreightment contract -
חיתום underwriting -
חוזה הימור gambling contract -
חיתום (2) underwrite -
חוזה חד-צדדי unilateral contract -
חיתום יתר over placing -
חוזה להפסד-יתר reinsurance treaty / treaty reinsurance -
חלוקה divisibility -
חוזה מותר surplus treaty / surplus reinsurance -
חלקי פרמייה fractional premium -
חוזה מותר מדורג graded surplus treaty -
חפצים אישיים ברכב personal effects in cars -
חוזה מותר ראשון first surplus treaty -
חצות midnight -
חוזה מיכסה quota – share treaty -
חצרים premises -
חולה סיעודי geriatric patient -
חריג exception -
חוסר shortfall -
חשבון אקטוארי actuarial account -
חופשי ליד הספינה free alongside ship -
חשבון גמל אישי individual retirement account [IRA] -
חופשי על המטוס free alongside aircraft -
חשבון חיסכון saving account -
חשבון כוללני omnibus account -
חשבון עצמי account own -
חשיפה exposure -
חוק אדמירליות admiralty law -
חתימה שנייה countersignature -
חוק אחריות למוצרים פגומים liability for defective products law -
חתימת פקסימיליה facsimile signature -
חוק ביטוח לאומי national insurance law -
חתך כולל across the board -
חוק הפלת"ד r.a.v.c. law -
חתך פוליסות policy profile -
חוק התיישנות statute of limitation -
חתם underwriter -
חוק חוזה הביטוח insurance contract law -
חתמות underwriting -
חוק חוזים (חלק כללי) contract law (general part) -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות