לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הסכמה confirmation -
הארכה extension -
הסתברות probability -
הגבלות גיל age limits -
הסתברות לתביעה claim probability -
הסתייגות qualification -
הגבלת זכאות restriction on entitlement -
הסתרה concealment -
הגדלת פרמיה increase of premium -
העברה מקופה לקופה changing providence funds -
הגנה protection -
העברה, סיכון transfer risk -
הגנה ביטוחית insurance protection -
העברת זכויות פנסיה transfer of pension rights -
הגנה משפטית legal defense -
העברת תיק portfolio transfer -
הגעה arrival [arrd] -
העדר אשם no fault -
הגעה בשלום safely landed -
הובלה carriage -
העמסה loading -
העמסה מראש loading front-end -
העמסת הוצאות expense loading -
הובלה ימית sea freight -
הערכה valuation -
הובלה ישירה through freight -
הערכה אקטוארית actuarial valuation -
הודאה admission -
הערכה כפולה dual valuation -
הודעה notification -
הערכת נזק assessment of loss -
הודעות על ביטול פוליסה policy cancellation notices -
הערכת סיכונים risk evaluation -
הודעת ביטול notice of cancellation -
הפחתת נזק loss reduction -
הודעת נזק notice of loss -
הפחתת סיכון reduction of risk -
הודעת תביעה claim advise -
הפלגה ישירה direct or held cover -
הוכחת בריאות evidence of health -
הפסד loss -
הוכחת גיל age admitted -
הפסד אקטוארי actuarial loss -
הוכחת נזק proof of loss -
הפסד חיתומי underwriting loss -
הון capital -
הפסד טכני technical loss -
הון קרנות ועודפים surplus capital reserves and -
הפסד יתר excess of loss -
הוצאות אבריה כללית general average disbursement -
הפסד יתר אמצעי intermediate excess -
הוצאות בנייה מוגדלות increased cost of construction -
הפסד יתר לסיכון excess per risk reinsurance -
הוצאות גבייה collection cost -
הפסד יתר מותאם בידות excess of line reinsurance -
הוצאות הגנה משפטית legal defense costs -
הפסד יתר מיצרפי aggregate excess of loss -
הפסד מחיתום loss underwriting -
הוצאות כיבוי אש fire extinguishing cost -
הפסד מן היסוד ground-up loss -
הוצאות מנע prevention expenses -
הפסד נקי net loss -
הוצאות משפטיות legal expenses -
הפסד נקי סופי ultimate net loss -
הוצאות קבועות standing charges -
הפסד רגישות sentimental loss -
הוצאות רכישה acquisition cost -
הפסד רווח loss of profit -
הוראות אחידות provisions uniform -
הפסד רווח כאחוז מהנזק percentage of loss insurance -
הוראות מפקח commissioner's orders -
הפסד רווח צפוי anticipated profit loss -
הוראות תקניות standard provisions -
הפסד שימוש loss of use -
הפסד תוצאתי consequential loss -
הזנחה malpractice -
הפסד תמותה mortality loss -
החזר kick back -
הפסקה במתן שירותים termination of rendering services -
החזר הוצאות reimbursement -
החזר העדר תביעות good experience return -
הפעלה, סעיף operating clause -
הפקדה חד־פעמית one-time deposit -
החזר פרמיה premium return of -
הפקדה חודשית monthly deposit -
החזר תביעה refund of claim -
הפקדות תקופתיות periodic deposits -
החזר תשלום, ערבות repayment guarantee -
הפרדת עסקי ביטוח separation of insurance business -
החזרה לתוקף reinstatement -
הפרש אקטוארי actuarial differentials -
החלפת רכב replacement vehicle -
הפרשה provision -
החמרת סיכון increase in hazard -
הפרשה לעתודות allocation of reserves -
החרגה exclusion -
הפרשה לפיצויים severance pay provision -
החרגה רפואית medical exclusion -
הפרשה מבוקרת controlled funding -
הטבה bonus -
הפרשות contribution fees -
הפרשות לתגמולים provident fund provision -
הטבה מובטחת guaranteed bonus -
הפרשי הצמדה linkage differentials -
הטבה מצטברת reversionary bonus -
הפרשי שער rate of exchange differentials -
הטבה משולבת compound bonus -
הפרשי שער חליפין rate of exchange differentials -
הטבה סוציאלית social benefit -
הפרת חוזה breach of contract -
הטבה עולה increasing bonus -
הפרת תנאי condition breach of -
הטבה פשוטה simple bonus -
הפרת תנאי מתלה warranty breach of -
הטבה שנצברה accrued benefit -
הצבר מלאי accumulation of stocks -
הטבות מס tax benefit -
הצבר סיכונים risk accumulation -
הטבת ביניים interim bonus -
הצהרה declaration -
הצהרת בריאות non-medical proposal form -
הטבת נזק repair of harm -
הצהרת ויתור declaration waiver -
הצהרת מלאי declaration of stock -
הידלקות עצמית self ignition -
הצלת חיים life saving -
היוון capitalization -
הצמדה linkage -
היוון פנסיה capitalization of pension -
הצמדה למדד index linkage -
היוון קיצבה capitalization of pension -
הצעה offer / proposal -
היזק waste / damage -
הצעה וקיבול proposal and acceptance -
היזק אש fire waste -
הצעת ביטוח insurance proposal -
היטל הצלה salvage charges -
הצתה arson / ignition -
הקבלה matching -
היטל עיכוב demurrage -
הקטנת נזק mitigation of damage -
היטל צפיפות congestion surcharge -
הקטנת סיכון decrease of risk -
היטל שער currency surcharge -
הילך חוקי legal tender -
הקלת סיכון risk reduction -
הימנעות avoidance -
הקמה erection -
היפרעות recovery -
הקניה vesting -
היקף הנזק extend of damage -
הקניה מדורגת graded vesting -
היקרות incidence -
הקניה מותנית contigent vesting -
היתר תחלוף subrogation release -
הקניה מיידית immediate vesting -
הכללה מיוחדת inclusion specific -
הקניה מלאה full vesting -
הכנסה income -
הקניה נדחית deferred vesting -
הכנסה מזכה entitled income -
הקניה נעולה locked-in vesting -
הכנסה ראלית real income -
הקפאת ביטוח רכב car insurance freezing -
הכנסה שלא לפנסיה nonpensionable income -
הקפאת זכויות Benefits freeze -
הלוואה loan -
הקצאת נכסים allocation of assets -
הלוואה אוטומטית automatic premium loan -
הקרבה sacrifice -
הרחבה אוטומטית automatic cover -
הלוואת גישור bridging loan -
הרחבת הכיסוי extended coverage -
הרכבה compounding -
הלוואת פרמיה premium loan -
הרשעה חמורה serious conviction -
הלימות הון capital adequacy -
השבה לקדמות restoration -
השבתת רכב car recession -
המחאה assignment -
השוואת שכר הובלה freight equalization -
המחאה בלתי חוזרת absolute assignment -
השוק the market -
המחאת פוליסה assignment of policy -
השלמה consummation -
המחאת שיעבוד collateral assignment -
השלמת הכנסה income accomplishment -
המחאת תגמולים benefits assignment -
השערה אקטוארית actuarial assumption -
המרה conversion -
השקעה investment -
המרה למפרע retroactive conversion -
השקעה חופשית voluntary investment -
המרת ביטוח חיים conversion of life insurance -
השקעה חוקית legal investment -
המרת סולמות דירוג rating scales convertion -
השקעה מוכרת recognized investment -
המשכיות continuation -
השתתפות contribution -
המתנה waiting period -
הנהלה management -
השתתפות מוגדרת defined contribution -
הנהלה משולבת directorate interlocking -
הנחה אקטוארית actuarial assumption -
השתתפות עצמית נמוגה disappearing deductible -
הנחת תקופה ארוכה long term rebate -
התאבדות suicide -
הנמקת המלצות recommendations reasoning -
התאמת שירות הייעוץ הפנסיוני adequacy of pension advising services -
הסבת זיקה assignment of interest -
התחייבויות liabilities -
הסבת סיכון transfer of risk -
התחייבות liabilty -
הסכם אי-ויתור non waiver agreement -
התחייבות אקטוארית actuarial liability. -
הסכם בעל-פה oral agreement -
התחייבות ביטוחית insurer's obligation -
הסכם גימלה agreement annuity -
התחייבות של כבוד honorable undertaking -
הסכם הצלה salvage agreement -
התחרות בלתי הוגנת competition unfair -
הסכם ייעוץ פנסיוני pension advising agreement -
התחרות הרסנית competition cutthroat -
הסכם יישוב תביעות claim settling agreement -
התחרות מחירים price competition -
הסכם לטווח ארוך long term agreement -
הסכם מפעלי factory agreement -
התיישנות limitation -
הסכם סינדיקט syndicate agreement -
התנגשות collision -
הסכם סעיף הזהב gold clause agreement -
התניה stipulation -
הסכם פוליגרף polygraph agreement -
התניית ביטוח insurance conditioning -
הסכם צולב לרכישה cross purchase agreement -
התפתחות נזק loss development -
הסכם קנייה חוזרת repurchase agreement repos (rp) . -
התפתחות תביעות claim development -
הסכם שליחות agency agreement -
התקשחות שוק market hardening -
הסכם תעריפים tariff agreement -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות