לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ביטוח מכונית automobile insurance -
בא כוח חוקי legal representative -
ביטוח מלוא החיים whole life insurance -
בדיקה רפואית medical examination -
ביטוח מלוא המפעל whole plant insurance -
בדיקת נאותות due diligence -
ביטוח ממשלתי state insurance -
בוחן examiner -
ביטוח מנהלים senior employees insurance -
בונוס bonus -
ביטוח מסולק paid-up insurance -
בורדרו bordereau -
ביטוח מסחרי commercial insurance -
בורסה exchange -
ביטוח מעורב endowment insurance -
בורסה לביטוח insurance exchange -
ביטוח מעסיקים employers insurance -
ביטוח מפעלי factory insurance -
בוררות arbitration -
ביטוח מקביל concurrent insurance -
בטיחות safety -
ביטוח מקיף comprehensive insurance -
בטל מעיקרו void ab initio -
ביטוח מקצועי professional insurance -
ביטוח insurance / assurance -
ביטוח אבטלה unemployment insurance -
ביטוח משותף co-insurance -
ביטוח אובדן הכנסות loss of income insurance -
ביטוח משיק concurrent insurance -
ביטוח אובדן כושר עבודה incapacity to work insurance -
ביטוח משכנתא mortgage insurance -
ביטוח אובדן סופי ultimate loss insurance -
ביטוח משלים supplementary insurance -
ביטוח אובדן רווחים loss of profit insurance -
ביטוח משלים לחובה compulsory insurance complementary -
ביטוח משנה re-insurance -
ביטוח אובדן שימוש loss of use insurance -
ביטוח אובדן שכר דירה loss of rent insurance -
ביטוח משנה חוזי automatic treaty insurance -
ביטוח אווירי aviation insurance -
ביטוח משנה יחסי proportional reinsurance -
ביטוח אומן כולל comprehensive dishonesty insurance -
ביטוח משנה לא-יחסי non-proportional reinsurance -
ביטוח אוניות marine hull insurance -
ביטוח משנה מחייב obligatory reinsurance -
ביטוח אופנועים motor-cycle insurance -
ביטוח משתתף contribution insurance -
ביטוח אופניים bicycle insurance -
ביטוח אחריות insurance liability -
ביטוח נוסף additional insurance -
ביטוח אחריות כלפי הציבור public liability insurance -
ביטוח נושאי משרה officers insurance -
ביטוח אחריות לזדון malpractice liability -
ביטוח נזק עודף excess insurance -
ביטוח אחריות מובילים carriers liability insurance -
ביטוח נזק ראשון first loss insurance -
ביטוח אחריות מוצר product liability insurance -
ביטוח נזקי גרר consequential loss insurance -
ביטוח אחריות מנהלים directors and officers liability insurance -
ביטוח נזקי טבע natural losses [am.] / natural damages [br.] -
ביטוח אחריות מעבידים employers liability insurance -
ביטוח נזקי עשן smoke damage insurance -
ביטוח אחריות מקצועית professional liability insurance -
ביטוח נכות כללית general disability insurance -
ביטוח אחריות מקצועית של מנהלים directors' professional liability insurance -
ביטוח נכות מקצועית occupational disability insurance -
ביטוח אחריות שותפים joint assured liability. -
ביטוח נכות מתאונה accident disability insurance -
ביטוח אימהות maternity insurance -
ביטוח נסיעות travel insurance -
ביטוח איש מפתח key personnel insurance -
ביטוח אישפוז hospitalization insurance -
ביטוח נשים female insurance -
ביטוח אלמנטרי insurance elementary -
ביטוח סוציאלי social insurance -
ביטוח ארוך מועד long term insurance -
ביטוח סחורה goods insurance [br.] / merchandise insurance [am.] -
ביטוח אש fire insurance -
ביטוח סחורה בהעברה goods in transit insurance -
ביטוח אש מורחב extended fire insurance -
ביטוח סחורה בתהליך goods in process insurance -
ביטוח אשראי credit insurance -
ביטוח אשראי ליצוא export credit insurance -
ביטוח סיכון מוות (2) term life insurance -
ביטוח אשראי ספקים suppliers credit insurance -
ביטוח בדיעבד insurance . ratified -
ביטוח סיכוני סחר חוץ foreign trade risk insurance -
ביטוח בחברות אחרות insurance with other insurers -
ביטוח סיעודי supportive insurance -
ביטוח ביטול נסיעה travel cancellation insurance -
ביטוח עבודות הקמה erection insurance -
ביטוח בית משותף condominium insurance -
ביטוח עדיף preferred insurance (adif) -
ביטוח בנקאי insurance banker's -
ביטוח עולה לסיכון מוות increasing term insurance -
ביטוח בעל שליטה controlling shareholders insurance -
ביטוח עיבוד נתונים data processing insurance -
ביטוח בערך מלא full value insurance -
ביטוח על בסיס מקום insurance based on area -
ביטוח בריאות health insurance -
ביטוח על תנאי contingency insurance -
ביטוח בריאות משלים supplementary haelth insurance -
ביטוח עלות חילוף replacement cost insurance -
ביטוח בריאות פרטי private health insurance -
ביטוח עסק business insurance -
ביטוח בררני facultative insurance -
ביטוח עסקי מותנה contingent business insurance -
ביטוח בשיווק ישיר direct marketing insurance -
ביטוח עצמי self insurance -
ביטוח גג blanket insurance -
ביטוח פוחת לסיכון מוות decreasing term insurance -
ביטוח גג (2) master insurance -
ביטוח פיקדונות deposit insurance -
ביטוח גופי אוניות marine hull insurance -
ביטוח פנסיוני pension insurance -
ביטוח פקולטטיווי facultative insurance -
ביטוח גימלה annuity insurance -
ביטוח פרט individual insurance -
ביטוח גשם rain insurance -
ביטוח פריצה house breaking insurance -
ביטוח דירה appartment insurance -
ביטוח צד שלישי third party insurance -
ביטוח דירקטורים directors' insurance -
ביטוח צד שלישי חובה compulsory third party insurance -
ביטוח הגנה משפטית legal expenses insurance -
ביטוח ציבורי public insurance -
ביטוח הדדי mutual insurance / assessment insurance -
ביטוח ציוד אלקטרוני electronic equipment insurance -
ביטוח הובלה transportation insurance -
ביטוח הוני capital insurance -
ביטוח קבוע מועד fixed term insurance -
ביטוח הוצאות אישפוז hospital expense insurance -
ביטוח קבוצתי group insurance -
ביטוח הוצאות משפטיות legal expenses insurance -
ביטוח קבלנים insurance builders' risk -
ביטוח קולקטיווי collective insurance -
ביטוח הכנסה income insurance -
ביטוח קימום רשומות destruction records insurance -
ביטוח הכנסה למשפחה family income insurace -
ביטוח רב-שנתי long term insurance -
ביטוח הלוואה insurance loan -
ביטוח רוכשי דירות purchase insurance house -
ביטוח הנדסי engineering insurance -
ביטוח רכב motor insurance -
ביטוח הפסד ראשון first loss insurance -
ביטוח רכב דו-גלגלי duo-wheel vehicle insurance -
ביטוח הפסד תוצאתי insurance business interruption -
ביטוח רכב מקיף cmprehensive vehicle insurance -
ביטוח זיקה יחידה single interest insurance -
ביטוח רכוש property insurance -
ביטוח זיקנה old age insurance -
ביטוח רכישת בית house purchase insurance -
ביטוח חבות liability insurance -
ביטוח רפואי medical care insurance -
ביטוח חבילה package insurance -
ביטוח רשות voluntary insurance -
ביטוח חובה obligatory insurance -
ביטוח שאינו בר שומה non-assessable insurance -
ביטוח חובה לרכב compulsory automobile insurance -
ביטוח שאירים dependant insurance -
ביטוח שבר מכני machinery breakdown insurance -
ביטוח חופף overlapping insurance -
ביטוח שוד robbery insurance -
ביטוח חיי שותפים partners life insurance -
ביטוח שטר קניין title insurance -
ביטוח חיים life insurance -
ביטוח שימוש לרעה במחשב computer fidelity insurance -
ביטוח חיים אישי individual life insurance -
ביטוח שיפוי indemnity insurance -
ביטוח חיים הדדי mutual life insurance -
ביטוח שמשות glass insurance -
ביטוח חיים לאשראי credit life insurance -
ביטוח תאונות accident insurance -
ביטוח חיים למפקידים depositor's life insurance -
ביטוח תוחלת חיים life expectancy insurance -
ביטוח תכולה contents insurance -
ביטוח חיים לעצמאיים self-employed life insurance -
ביטוח תעופה aviation insurance -
ביטוח חיים משותף joint life insurance -
ביטוח תרופות medicine insurance -
ביטוח חיים משתנה variable life insurance -
ביטוח תשקיפים prospectus insurance -
ביטוח חיים משתתף ברווחים participating life insurance -
ביטוח, סעיף insuring clause -
ביטוח חיים עסקי business life insurance -
ביטוחים אישיים personal insurance -
ביטוח חיים צמוד linked life insurance -
ביטול הביטוח cancellation of insurance -
ביטול החלטי definite cancellation -
ביטוח חיים קבוצתי group life insurance -
ביטוח חיים קולקטיבי collective life insurance -
ביטול יחסי proportional cancellation -
ביטוח חיים קצר מועד short term insurance -
ביטול לפי ימים pro-rata cancellation -
ביטוח חיסכון saving insurance -
ביטול לפי תקופה קצרה pro-scale cancellation -
ביטוח חכירה leasehold interest insurance -
ביטול מהתחלה flat cancellation -
ביטוח חלקי insurance partial -
ביטול רישיון revocation of license -
ביטוח חסר underinsurance -
ביצועי קופות גמל social benefit funds performance -
ביטוח חפצים אישיים property insurance personal -
ביקורת tally) -
ביטוח חקלאי agricultural insurance -
ביקורת (2) inspection -
ביטוח חשבונות חייבים insurance accounts receivable -
ביקורת פנים internal audit -
ביטוח טלוויזיה television insurance -
בירור חבות ascertainment of liability -
ביטוח טעויות והשמטות errors and omission insurance -
בית דין ימי admiralty court -
ביטוח יחסי pro-rata insurance -
בית חולים שבהסכם participant hospital -
ביטוח ילדים children insurance -
בית משותף condominium -
ביטוח ימי marine insurance -
בלייה וכלייה wear and tear -
ביטוח יתר over insurance -
ביטוח כל הסיכונים all risk insurance -
בנק bank -
ביטוח כללי general insurance -
בסיס "אילו" as-if basis -
ביטוח כספים money insurance -
בסיס אקטוארי actuarial basis -
ביטוח כספים בהעברה cash in transit insurance -
בסיס הביטוח base of calculation -
ביטוח כפל double insurance -
בסיס החישוב basis of valuation -
ביטוח לאומי national insurance -
בסיס כפול dual basis -
ביטוח לכל החיים whole life insurance -
בסיס מועד האירוע occurrence basis -
בסיס מועד התביעה claim made basis / incurred claim basis -
בסיס מחלקה departmental basis -
ביטוח לצמיתות perpetual insurance -
בסיס שכר אחרון final earnings basis -
ביטוח לשניים last survivor insurance -
בסיס שכר לפנסיה salary base for pension -
ביטוח לתקופה ארוכה long term insurance -
בסיס שכר ממוצע average earninge basis -
ביטוח לתקופה קצרה short term insurance -
בעין in kind -
ביטוח מבנה מגורים private dwelling insurance -
בעל פוליסה policyholder -
ביטוח מוארך extended term insurance -
בעל פוליסת חיים life insurance policy holder -
ביטוח מוגדר specific insurance -
בעל קצבה pensioner -
ביטוח מוות מתאונה accidental death insurance -
בעל רכב vehicle owner -
ביטוח מוסדות פיננסיים financial institutions insurance -
בעלות מוחלטת absolute ownership -
ביטוח מותנה conditional insurance -
בעלים owner -
ביטוח מזג אוויר weather insurance -
בערה עצמית spontaneous combustion -
ביטוח מחלות sickness insurance -
בקרת סיכונים ונזקים risk and loss control -
ביטוח מחלות קשות chronic illness insurance -
בר־ביטוח insured -
ביטוח מחשבים computers insurance -
בר-גמלה annuitant -
בר-קצבה pensionable -
ביטוח מטענים insurance cargo -
ברות ביטוח insurability -
ביטוח מידע information insurance -
בררה שלילית adverse selection -
ביטוח מיוחד specific insurance -
בררת סיכונים risk selection -
ביטוח מיזווד luggage insurance -
בררת סיכונים מוטה antiselection / adverse selection -
ביטוח מילואים reserve service benefits insurance -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות