לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תנאי תשלום terms of payment -
תאגיד פדרלי לביטוח פיקדונות Federal deposit insurance corporation [FDIC] -
תאונה accident -
תנוחה סופית final position -
תאונה משותפת common accident -
תסכונת hazard -
תאונה עצמית self inflicted injury -
תאונות אישיות personal accident -
תסכונת מקצועית occupational hazard -
תאונת דרכים road accident -
תסכונת פנימית inherent hazard -
תאונת מקצוע industrial accident -
תסכונת שמטבע hazard inherent -
תאונת עבודה occupational accident -
תעבורה traffic -
תאונת עבודה (2) work accident -
תעודה certificate -
תעודה זמנית temporary certificate -
תביעה claim -
תעודה פתוחה open certificate -
תביעה באיחור belated claim -
תעודת ביטוח certificate of insurance -
תביעות תלויות outstanding claims -
תעודת השמדה destruction certificate of -
תביעת נזק damage claim -
תעודת השתתפות certificate of participation -
תביעת צד שלישי third party action -
תעודת חידוש renewal certificate -
תביעת שיבוב claim of recourse -
תעודת חיסכון savings certificate -
תגמול נדחה deferred compensation -
תעודת כיסוי cover note -
תגמולי אובדן הכנסה loss of income benefits -
תעודת מישלוח shipping bill -
תגמולי אובדן זמן loss of time benefits -
תגמולי אי־כושר disability benefits -
תעודת נזק certificate of damage -
תגמולי ביטוח insurance benefits -
תעודת נמל port certificate -
תעודת פיקדון deposit certificate -
תגמולי מוות death benefits -
תעודת קונטרס booklet certificate -
תגמולי מוות מואצים accelerated death benefit [ADB] -
תעודת תכולה contents note -
תגמולי מחלה sickness benefits -
תערובה warranty -
תגמולי נושאי משרה directors and officers benefits -
תערובה מכללא implied warranty -
תגמולים proceeds -
תערובה מפורשת express warranty -
תגמולים מוקנים vested benefits -
תעריף tariff -
תובלה transport -
תעריף (2) tariff / fare -
תובלה משולבת combined transport -
תעריף אב master tariff -
תווכן ביטוח insurance broker -
תעריף יסוד basic rate -
תוחלת חיים life expectancy -
תעריף מנחה guiding tarriff -
תוכנית ביטוח insurance plan -
תעריף קבוצתי group tariff -
תוכנית הטבות bonus scheme -
תפוגה expiration -
תקבולים תקופתיים periodical receipts -
תקופה לפדיון time to maturity -
תקופת אכשרה qualification period -
תוכנית לא משתתפת non-contributory scheme -
תקופת ביטוח period of insurance -
תוכנית מטח"ית foreign exchange savings plan -
תקופת גילוי discovery period -
תוכנית משתתפת contributory scheme -
תקופת גמלה annuity period -
תוכנית עמלות commission plan -
תקופת הביטוח period of insurance -
תוכנית פנסיה pension plan -
תקופת המתנה waiting period -
תוכנית פנסיה לעצמאים self employment retirement plan -
תקופת העברה transferring period -
תוכנית קיצבתית pension scheme -
תקופת הרחקה limitation period / excepted probation period -
תום לב good faith -
תקופת הרצה running-in period -
תום לב ויושר utmost good fait -
תקופת חיסכון savings period -
תומך suporter -
תקופת חסד grace period -
תוספת חיתומית underwriting addition -
תקופת טיפול care period -
תוספת יוקר cost of living allowance -
תקופת כשירות eligibility period -
תוספת מקצועית professional increase -
תקופת מבחן probation period. -
תוספת על override -
תקופת סיכון duration of risk -
תוספת רפואית medical increase -
תקופת סילוק amortization period -
תוצאה חיתומית underwriting result -
תקופת ערר contestability period. -
תזכורת memorandum -
תקופת צבירה accumulation period -
תקופת צבירת גמלה annuity accumulation period -
תחולת בעלות incidents of ownership -
תקופת שיפוי indemnity period -
תחלוף subrogation -
תקופת תגמול סיעודי supportive benefits period -
תחנת יציאה exit station -
תקופת תחזוקה maintenance period -
תיאור מטעה misrepresentation -
תקנון אחיד uniform codex -
תיבה box -
תקרת החזר repayment ceiling -
תיווך פיננסי financial intermediation -
תקרת הכנסה מזכה entitled income ceiling -
תיחום אדום redlining -
תקרת הפקדה מוטבת preferably depositing period -
תיק portfolio -
תקרת קיצבה מזכה entitled pension ceiling -
תיק הכנסה שוטפת current income portfolio -
תשואה yield -
תיק השקעות investments portfolio -
תשואה דמוגרפית demographic yield -
תיק מאוזן balanced portfolio -
תשואה לפדיון yield to maturity [ytm] -
תיקרת ביטוח לאומי national insurance limit -
תשואה מובטחת guaranteed yield -
תכולה content -
תכנון ביטוח insurance planning -
תשואת דיווידנד dividend yield -
תכנון מס tax planning -
תכנון מס פנסיוני pension tax planning -
תשישות נפש mental fatigue -
תכנון פיננסי financial planning -
תשלום disbursement -
תכנון פרישה retirement planning -
תלונות הציבור publuc complains -
תשלום לשיעורין installment payment -
תלת-אופן tricycle -
תשלום נזק, סעיף loss payable clause -
תלת-אופנוע trimotorcycle -
תשלום תכוף immediate payment -
תלת-גלגל tricar -
תשלומי פנסיה pension benefits -
תלת-נוע tricycle -
תשלומים עתיים continual payments -
תמורה consideration -
תשקיף prospectus -
תמותה חזוייה expected mortality -
תת תקני sub-standard -
תמותה לוחית tabular mortality -
תת־ביטוח underinsurance -
תמרור traffic sign -
תת-ערך under valuation -
תנאי ביטוח policy conditions -
תנאי פידיון surrender provisions -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות