לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
רכב מדברי desert vehicle -
רווח profit -
רכב מוסגל modified vehicle -
רווח אקטוארי actuarial gain -
רכב מורכב composed vehicle -
רווח הון capital gain -
רכב מושבת laid-up vehicle -
רווח חיתומי underwriting profit -
רכב מותקן modified vehicle -
רווח למניה earning per share -
רכב מחובר connected vehicle -
רווח ראלי real profit -
רכב מיושן obsolete vehicle -
רופא הסכם participant doctor -
רכב מנועי motor vehicle -
ריבית interest -
רכב מסחרי commercial vehicle -
ריבית אפקטיווית effective interest -
רכב מסחרי אחוד integral commercial vehicle -
ריבית בסיסית basic interest / prime rate -
רכב מסחרי בלתי אחוד non-integral commercial vehicle -
ריבית דריבית compound interest -
רכב משומש used vehicle -
ריבית חריגה excess rate -
רכב נוסעים פרטי private passenger car -
ריבית מובטחת guaranteed interest -
רכב סיור tour vehicle -
ריבית ניידת floating interest -
רכב עבודה work vehicle -
רכב פרטי private vehicle -
ריבית עודפת excess interest -
רכב פרטי דו-שימושי double purpose private vehicle -
ריבית צמודה linked interest -
רכב צדי side vehicle -
רישוי מבטח licensing of an insurer -
רכב ציבורי public vehicle -
רישוי סוכנים licensing of brokers -
רכיבי פנסיה pension components -
ריתוק לבית home confinement -
רפואה משלימה complementary medicine -
רכב vehicle -
רפורמת בכר Bahar reform -
רכב איטי slow vehicle -
רציפות זכויות continuity of rights -
רכב אספנות collection vehicle -
רצף פיצויים continuity of severance pay -
רכב ביטחון security vehicle -
רשימה schedule -
רכב גנוב stolen vehicle -
רשלנות negligence -
רכב הנעה קדמית front wheel drive -
רשלנות יחסית comparative negligence -
רכב הנעה רב-גלגלית multi-drive vehicle -
רשלנות מקצועית professional negligence -
רכב זחלי tracklaying vehicle -
רשלנות משותפת concurrent negligence -
רכב חילוץ recovery vehicle -
רשלנות פושעת criminal negligence -
רכב חרום emergency vehicle -
רשלנות רגילה ordinary negligence -
רכב חשמלי electric vehicle -
רשלנות תורמת contributory negligence -
רכב ייעודי special-purpose vehicle -
רשלנות, סעיף negligence clause -
רכב כלאיים hybrid vehicle -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות