לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 פ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
פנסיה מוקפאת frozen pension -
פא"ס F.A.S. -
פנסיה מזערית minimum pension -
פגיעה אישית personal insult -
פנסיה מיוצבת funded pension -
פגיעה בזדון willful injury -
פנסיה מינימלית minimum pension -
פגם בבעלות adverse possession -
פנסיה ממלכתית government pension -
פגם גלוי patent defect -
פנסיה מסולקת paid-up pension -
פגם מטבע inherent vice -
פנסיה מצטברת funded pension -
פגם סמוי latent defect -
פנסיה מקיפה all embracing pension -
פגמים סמויים, סעיף latent defects clause -
פנסיה מקסימלית maximum pension -
פגע וברח hit and run -
פנסיה מרבית maximum pension -
פדיון surrender -
פנסיה משתתפת participation pension -
פדיון מוקדם early surrender -
פנסיה ניידת portable pension -
פדיון פוליסה policy redemption -
פנסיה צוברת participation pension -
פו"ב F.O.B. -
פנסיה צמודה linked pension -
פוטנציאל השתכרות earnings potential -
פנסיה צמודה לשכר earnings related pension -
פוליגרף polygraph -
פנסיה קיצבתית monthly pension -
פוליסה policy -
פנסיה תקציבית unfunded pension -
פנסיה, מיסוי tax on pension -
פנסיונר pensioner -
פוליסה ימית marine policy -
פנסיית זיקנה old-age pension -
פוליסה כוללת block policy -
פנסיית נכות disability pension -
פנסית יסוד basic pension -
פוליסה מסולקת paid-up policy -
פנסית יסוד ממלכתית non-contributory pension -
פנסית נכות disability pension -
פנסית עבודה occupational pension -
פוליסה עבירה lapsed policy -
פנסית פרישה retirement pension -
פנקס תכניות ביטוח insurance plan register -
פוליסה צפה floationg policy -
פסילה revocation -
פעולות איבה hostilities -
פעילות חיי יום־יום Activities of Daily Living [A.D.L.] -
פעילות יום יומית חיונית activities of daily living [ADL] -
פוליסה שוטפת floating policy -
פער gap -
פוליסה תקנית uniform policy -
פקולטטיווי facultative -
פוליסת אב lapsed policy -
פקיעה lapse -
פוליסת ביטוח insurance policy -
פקיעה (2) expiry -
פוליסת הימור wagering policy -
פרו-סקלה pro-scale -
פוליסת הצהרה declaration policy -
פרו-רטה pro-rata -
פוליסת חבילה package policy -
פוליסת יחיד individual policy -
פריצה burglary -
פוליסת עדיף preferred policy (adiff) -
פרישה מאוחרת late retirement -
פוליסת שובר slip policy -
פרישה מוקדמת early retirement -
פולסה תלויית תשואה yield dependent policy -
פרמייה premium -
פרמייה אוטומטית automatic premium -
פטור מהשתתפות contracting out -
פטור מחבות, הסכם hold harmless agreement -
פרמייה בסיסית basic premium -
פיזור השקעות distribution of investments -
פרמייה ברוטו gross premium -
פיזור סיכונים spread of risk -
פרמייה בשיעורים installment premium -
פיצוי compensation -
פיצוי חודשי monthly compensation -
פרמייה טבעית natural premium -
פיצויי תאונת דרכים road accident compensation -
פרמייה יחידה single premium -
פיקדון בנק bank deposit -
פרמייה יסוד basic premium -
פיקדון חיסכון savings deposit -
פרמייה כוללת gross premium -
פיקדון לזמן קצוב fixed-term deposit -
פרמייה לכינון restoration premium -
פיקדון פרמייה deposit premium -
פרמייה מדורגת graded premium -
פיקדון צמוד linked deposit -
פרמייה מוחזרת returned premium -
פרמייה מותנית stipulated premium -
פיקוח על הביטוח insurance supervision -
פרמייה מזערית minimum premium -
פירוש פוליסה policy interpretation -
פרמייה מישתנה variable premium -
פירסום תשואות publication of yields -
פרמייה משונתת annualized premium -
פנסיה pension -
פרמייה קבועה fixed premium -
פנסיה אחידה flat rate pension -
פרמייה ראשונה first premium -
פנסיה הונית cpital pension -
פרמייה שווה level premium -
פנסיה חובה compalsery pension -
פרמייה שנתית yearly premium -
פנסיה יסוד basic pension -
פרמיית ביטוח insurance premium -
פנסיה לא-מיוצבת unfunded pension -
פרמיית כינון reinstatement premium -
פנסיה ללא השתתפות non contributory pension -
פרסים לסוכנים ולסוחרים agents and merchants rewards -
פנסיה לפי מנות shares of pension -
פרשנות פוליסה policy interpretation -
פנסיה מדורגת graduated pension -
פשרה compromise -
פנסיה מוגדרת defined benefits -
פנסיה מוקדמת early pension -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות