לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ערובה שמית schedule bond -
ערובת אומן fidelity bond -
עדכון update -
ערובת אומן מקיף fidelity guaranty comprehensive -
עובדה מהותית material fact -
ערובת אישור permit bond -
עודף אקטוארי actuarial surplus -
עושי שוק market maker -
ערובת ביצוע performance bond -
ערובת גג blanket fidelity bond -
עיתוי timing -
ערובת גימלה annuity bond -
עלויות חילוף עודפות excess replacent costs -
ערובת זיוף forgery bond -
עלות cost -
ערובת חוזה contract bond -
עלות אקטוארית actuarial cost -
ערובת חומרים material bond -
עלות ביטוח והובלה cost insurance and freight -
ערובת חילוט forfeiture bond -
עלות בלתי מכוסה unrecovered cost -
ערובת יחיד individual bond -
עלות גימלה annuity cost -
עלות דחייה repudiation costs -
ערובת נאמן trustees bond -
עלות וביטוח cost and insurance -
ערובת שיפוי indemnity bond -
עלות והובלה cost and freight -
ערובת תחזוקה maintenance bond -
עלות ותק past service cost -
ערובת תפקיד position bond -
עלות חידוש cost of reproduction -
ערובת תפקיד כוללת blanket position bond -
עלות חילוף replacement cost -
ערובת תשלום payment bond -
עלות נטו net cost -
ערך בסיכון value at risk -
עלות סיכון cost of risk -
ערך הלוואה loan value -
עלות פנסיה pension cost -
ערך הפדייה cash surrender value -
עלות שכר wages cost -
ערך חילופי: commuted value -
עלות־תועלת cost-benefit -
ערך כספי cash value -
עמית planholder -
ערך לא מחולט nonforfeiture value -
עמית לא פעיל non active planholder -
ערך לביטוח value insurable -
עמית עצמאי self-employed member -
ערך מבוטח insured value -
עמית פעיל active planholder -
ערך מוסכם agreed amount -
עמית שכיר employee member -
ערך מטרד nuisance value -
עמיתי תקופת ביניים interim period planholder -
ערך מסולק paid up value -
עמיתים Amitim -
ערך מתמטי mathematical value -
עמלה אחידה flat commission -
ערך נוכחי present value -
עמלה מדורגת sliding scale commission -
ערך נוכחי של גמלה present value of annuity -
עמלה מפוצלת split commission -
ערך נכסי אקטוארי actuarial asset value -
עמלת הפצה distribution cost -
ערך נקוב nominal value -
עמלת הפצה אחידה flat distribution commission -
ערך סופי של גמלה final value of annuity -
עמלת קיום vested renewal -
ערך עתידי future value -
עמלת רווח profit commission -
ערך פדיון cash surrender value -
ענפי ביטוח insurance lines -
ערך פוליסה policy value -
עסקה פנסיונית pension transaction -
ערך צבירת גמלה accumulated pension value -
עסקי גומלין reciprocal business -
ערך שארית salvage value -
עסקת כיבוס transaction wash -
ערך שוק market value -
עקומת גימלה annuity curve -
ערך שיפוי indemnity value -
עקומת נותרים בחיים life curve survivor -
ערך שכירות rental value -
עקומת תמותה mortality curve -
עתודה כללית לתלויות gereral contingency reserve -
עקומת תשואה yield curve -
עקרונות הביטוח insurance principals -
עתודה לביטוח insurance fund -
עקרונות מנחים guiding principles -
עתודה להטבה bonus reserve -
ערבות כספית financial guarautee -
עתודה לפנסיה pension reserve -
ערובה bond -
עתודה לקיצבה pension reserve -
ערובה כוללת blanket bond -
עתודה לתלויות contingency reserve -
ערובה לעומת ביטוח bond vs. insurance -
עתודה סטטוטורית statutory reserve -
ערובה לקניין title guarantee -
עתודת חובה legal reserve -
ערובה מסחרית כוללת commercial blanket bond -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות