לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מיטען סיפון deck cargo): -
מאגר pool -
מיפוי mapping -
מאגר לביטוח בניינים buildings insurance pool -
מיפרט bordereau -
מאגר לביטוח חובה compulsory insurance pool -
מיפרט ביטוח specification insurance -
מאגר לביטוח רכב motor insurance pool -
מאושר approved -
מירמה insurance fraud -
מאזן אקטוארי actuarial balance -
מכה תחת מכה knock for knock -
מאמן trainer -
מכונה נגררת drawn machine -
מאפייני השקעה investment features -
מכונה ניידת mobile machine -
מבוטח insured -
מכירה מעבר לדלפק over the counter sale -
מבוטח ישיר direct insured -
מבוטח נוסף additional assured -
מכירה נכונה good selling -
מכשיר קיצבתי pension instrument -
מבוטח פעיל active insured -
מכתב תביעות תלויות outstanding claims letter -
מבחן לחץ stress testing -
מלאי stock -
מבטח insurer -
מלאי עונתי seasonal stock -
מבטח חוץ insurer foreign -
ממחסן למחסן warehouse to warehouse -
מבטח ישיר insurer direct -
ממתיק sweetener -
מנהג custom -
מבטח משותף co-insurer -
מנהיג leader -
מבטח משנה re-insurer -
מנהל הסדרים arrangement manager -
מגבלות restrictions -
מנהל השקעות investment manager -
מגבלת שכר לפנסיה wage for pension limit -
מנהל מורשה administrator -
מגורים חליפיים alternative accommodation -
מנהל סיכונים risk manager -
מדד index -
מנהל קרן mutual fund manager -
מדד אלפא alfa index -
מנהל תיקים portfolio manager -
מדד המחירים לצרכן consumer price index -
מנהלים, ביטוח senior employees insurance -
מדד ייחוס benchmark -
מניה share [br.] / stock [am.] -
מדד סיכונים risk index -
מניה רגילה ordinary share [br.] / common stock [am.] -
מדד שארפ sharp index -
מניות ביטוח insurance stock -
מדידת סיכוני אש fire hazard measurement -
מניית בכורה preferred stock [am.] / preference share [br.] -
מניית עידית first class stock -
מדיניות הצבעה voting policy -
מניעה restraint -
מדיניות השקעה צפוייה expected investment policy -
מניעת נזק prevention of loss -
מדיניות השקעות investments policy -
מניעת פזרנות spendthrift provision -
מהותיות materiality -
מנתח הסכם participant surging -
מוביל carrier -
מוביל כללי common carrier -
מס הכנסה income tax -
מוגדר זכויות defined benefits -
מס מוגבל tax limit -
מוגדר תרומה defined contribution -
מס מקביל parallel tax -
מוות בתאונה accidental death -
מס נדחה deferred tax -
מוות מוקדם early death -
מס על כספי קופת גמל tax on providence fund -
מוטב beneficiary -
מס על תגמולים tax on social benefits -
מס שולי marginal tax -
מוטב בקביעה חוזרת revocable beneficiary -
מוטב לחיים vie cestui que -
מסלול השקעה אקטיווי active investment option -
מוטב משני secondary beneficiary -
מסלול השקעה הגנתי defensive investment option -
מוטב נקוב בשם named beneficiary -
מסלול השקעה מאוזן balanced investment option -
מוטב עוקב successive beneficiary -
מסלולי ביטוח insurance options -
מוטב צד שלישי third party beneficiary -
מסלולי השקעה investments options -
מוטב ראשי primary beneficiary -
מסלקה clearing house -
מונית taxi -
מעבר מקרן לקרן changing funds -
מוסד לביטוח לאומי national insurance insitution -
מענק award -
מוסך הסדר participant garage -
מענק אבטלה unemployment award -
מועד התקשרות attachment date -
מענק לידה maternity grant -
מועד חלות due date -
מענק מוות death grant -
מועד חלות (2) maturity date -
מענק מטעמי צדק equitable grant -
מועד פדיון redemption date -
מענק מיוחד - ביטוח לאומי national insurance special award -
מועד תחילה date of inception -
מענק פרישה retirement grant -
מועד תחילת תשלום גמלה annuity commencement date -
מעריך appraiser -
מועד תפוגה expiration date -
מפקח מיוחד special inspector -
מועד תקיפות effective date -
מפקח על הביטוח insurance superintendent of -
מפתח ספנות של לוייד'ס lloyds' shipping index -
מועצה מייעצת advisory board -
מצב רפואי קודם previous medical condition -
מוצר פגום defective product -
מצב רפואי קיים contemporary medical condition -
מוצר פנסיוני pension product -
מצג representation -
מוקנה vested -
מצג מהותי material representation -
מורשה agent -
מצג שווא misrepresentation -
מורשה (2) licensee -
מציע applicant -
מושא object -
מקדם המרה לפנסיה pension conversion coefficient -
מושא ביטוח insured object -
מקדם הצמדה linkage coefficient -
מושא ערובה principal -
מקדם קיצבה pension coefficient -
מותג, סעיף brand clause -
מקדם קיצבה קבוע constant pension coefficient -
מותנה contingent -
מקלט מס tax shelter [ts] -
מותר שני second surplus -
מקרה הביטוח event insured against -
מחדל omission -
מרכב אחוד composite body -
מחוברים fixtures and fittings -
מרכז סליקה clearing center -
מחזור חיתום underwriting cycle -
מרשה principal -
מחזור נורמלי normal turnover -
משבת immobilizer -
מחזור תקני standard turnover -
משווק marketer -
מחייב firm -
משווק פנסיוני pension marketer -
מחיר ביטוח דמי הובלה ועמלה cost insurance freight and commission -
משונת annualized -
מחיר ביטוח דמי הובלה, עמלה וריבית cost insurance freight commission and interest -
משיכה חריגה exceptional drawing -
מחיר ביטוח הובלה ומטבע cost insurance freight and exchange -
משכורת מבוטחת insured salary -
מחיר ביטוח והובלה cost insurance and freight -
משכורת קובעת determining wage -
מחיר והובלה cost and freight -
משכנתא mortgage -
מחיר מכירה selling price -
משכנתא הפוכה reverse mortgage -
מחיר פו"ב במחסן fob strowed and trimmed -
משכנתא עם ביטוח endowment mortgage -
מחיר פו"ט fot price -
משלים למשלים complementary insurance -
מחלה קשה chronic illness -
משפה indemnifier -
מחלת מקצוע occupational disease -
משתנה מעלה increasing variable -
מיאון disclaimer -
משתנה מפחית decreasing variable -
מיבנה עמלות commission stracture -
מתווכים חוזיים contractual intermediaries -
מיגון protection -
מתוחל prospect -
מידת השיפוי measure of indemnity -
מתנות למבוטחים gifts to insured -
מיטלטלין chattel -
מיטלטלין אישיים personal chattel -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות