לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
information returns - דוחות מידע
idem sonans [l] - משמעות שווה
information slip - פתק אינפורצמיה
ignorance of the law is not excuse - אי ידיעת החוק אינה פוטרת
infringement - הפרה (2)
inhertance tax - מס ירושה
injunction - איסור צו
illegal trade - סחר לא-חוקי
injury benefit - דמי פגיעה
illegitimacy - פסלות
innocence - חפוּת
insanity defence - הגנת אי-שפיות
impaired capital - הון מופחת
inside information - מידע פנים
impairment injunction - צו למניעת הפחתה
impersonating - התחזות
implied - מיכללא
inspection right - זכות עיון בתיק
implied conditions - תניות מכללא
instance - ערכאה
insurance business superintendence law - חוק פיקוח על עסקי ביטוח
implied charge - חיוב רעיוני
insurance company - חברת ביטוח
implied contract - חוזה מיכללא
insurance contract law - חוק חוזה ביטוח
import entry - רשימון יבוא
insurance laws - דיני ביטוח
import licence - רישיון יבוא
insurance plan - תוכנית ביטוח
import restrictions - הגבלות יבוא
integration of income - שילוב הכנסות
import surcharge - היטל על יבוא
import tariff - מכס יבוא
intention - כוונה
impound - החרמה
imputed interest - ריבית זקופה
interest - ריבית
in kind - בעין
interest and linkage law - ריבית והצמדה, חוק
in lieu of severance pay - חלף פיצויים
interest on tax debt - ריבית על חוב מס
in personam - אישי
interim injunction / interlocutory decree - צו ביניים
in the presence of one side - במעמד צד אחד
interlocking diractorates - כהונות צולבות
inalienable assets - נכסי צאן ברזל
intermediate decision - החלטת ביניים
incapaciated - פסול דין
intermission - הפסקה
incapacitated for evidence - פסולי עדות
international labor conventions - אמנות עבודה בינלאומיות
incidence of taxation - מושא המס
international labor organization - אירגון העבודה הבינלאומי
incidental beneficiary - מוטב אגבי
international offence - עבירה בין-לאומית
incidental authority - סמכות אגבית
international private law - משפט בינלאומי פרטי
international public law - משפט בינלאומי פומבי
inclined court - בית דין נוטה
internship - סטז'
income abroad - הכנסה בחו"ל
interpretation - פרשנות
income after death - הכנסה לאחר פטירה
income averaging - פריסת הכנסות
intervention in proceedings - התערבות בתהליכים
income by blinds - הכנסת עיוורים
income ceilings - תיקרות הכנסה
income division - חלוקת הכנסה
introduction - הקדמה מבוא
invalidation of books - פסילת ספרים
income tax commissioner - נציב מס הכנסה
invention qualified for patent - אמצאה כשירת פטנט
income tax ordinance - פקודת מס הכנסה
invert triangle merger - מיזוג הופכי משולש
incompetent - חסר כשירות
investigation - חקירה
incorporeal asset - נכס לא-גשמי
investigator - חוקר
increase of tax rates - הגדלת שיעורי מס
investment center - מרכז השקעות
increased tax rate - שיעור מס מוגדל
investment committee - ועדת השקעות
increment - שבח
incrimination - הפללה
investment grant - מענק השקעות
indecent assault - מעשה מגונה
index "in lieu" - מדד "בגין"
involuntary bankruptcy - פשיטת רגל מאונס
indicating name - שם מרַמז
involuntary lien - עיכבון מאונס
involuntary liquidation - פירוק מאונס
individual - יחיד
individual proprietrship - עסק פרטי
irrevocable power of attorney - ייפוי כוח בלתי חוזר
industrial enterprise - מפעל תעשייתי
israeli resident - תושב ישראל
infamy - קלון
israeli standard - תקן ישראלי
inflationary addition - תוספת בשל אינפלציה
issue`s outcome statement - דוח תוצאות הנפקה
inflationary adjustment - התאמה אינפלציונית
issued share capital - הון מניות מונפק
information charge sheet / indictment - כתב אישום
itemized deduction - ניכויים מפורטים
information letter - כתב בקשה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות