לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
factor`s lien - עיכבון נוכס
forbiden hours - שעות אסורות
factories ordinance - פקודת בתי חרושת
forcing authority - רישיון כפייה
false claim - תביעת כזב
foreclosure - עיקול
false commercial description - תיאור מסחרי כוזב
foreign expert - מומחה חוץ
false output - פלט כוזב
false witness - עד שקר
family company - חברה משפחתית
foreign insurer - מבטח חוץ
fault - אשם
foreign resident - תושב חוץ
faulty transaction - עסקה פגומה
foreign resident income - הכנסת תושב חוץ
foreign taxes - מיסי חוץ
fee return - החזר אגרה
foreign travel tax - מס נסיעות
forensic medicine - רפואה משפטית
fee simple conditional - זכות בעלות מותנית
forfeit - כופר
fee simple determinable - זכות בעלות ברת הגדרה
forfeiture - חלוט
felony - פשע
forfeiture of earnings from crime - חילוט רווחים מעבירות
fertility treatment - טיפולי פוריות
forfeitute - חילוט
forgery - זיוף
fidelity duty - חובת נאמנות
form 867 - טופס 867
fiduciary accounting - חשבונאות נאמנים
formal defect - פגם פורמלי
fieri facias [l] - צו הוצאה לפועל
formation of company - יסוד חברה
file wrapper - תיק פטנט
found thing charge - דמי מציאה
final judjement / res adjiudicata - מעשה בית דין
foundation statement - דוח יסוד
finality of arbitrators award - סופיות פסק בוררים
finance act - חוק תקציב
fraud in fact - הונאה למעשה
financial agreement - הסכם ממון
fraude - מירמה
financial institution - מוסד כספי
fraudnlent in financial reporting - הטעייה בדיווח פיננסי
financial statement in bankrupcy - דוח כספי בפשיטת רגל
fraudulent preference - העדפת מירמה
financial statements publication - דוחות כספיים, פירסום
fraudulent transfer - העברת מרמה
fine - קנס
free import regulation - צו יבוא חופשי
fingers print - טביעת אצבעות
free of tax - פטור ממס (2)
free port - נמל חופשי
firm contract - חוזה מחייב
freedom of information - חופש מידע
fixed price - מחיר קבוע
freedom of information law - חוק חופש המידע
freedom of work - חופש עיסוק
flexible tariff - מכס גמיש
flight of tax - בריחת מס
float - צף
fundamental breach - הפרה יסודית
further hearing - דיון נוסף
forbiden contract - חוזה אסור
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות