לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
estate in bankrupcy - עיזבון בפשיטת רגל
economic investigation - חקירה כלכלית
economic damage index - מדד נזק כלכלי
estate tax - מס עיזבון
economic interest - זיקה כלכלית
estimated tax - מס משוער
estimated tax return - דוח משוער
embezzler - מועל
estoppel - הֶשתק
embezzlment - מעילה
estoppel of cause - השתק עילה
estoppel of issue - השתק פלוגתא
emergency order - צו חירום
evacuation order - צו פינוי
emergency regulation - תקנה לשעת חירום
evacuation verdict - פסק דין לפינוי
employee - עובד
evading taxes - העלמת מס
employee`s death - פטירת עובד
evation - עקיפה
employee`s expenses - הוצאות עובד
employee-employer relations - יחסי עובד-מעביד
evidence of an eye witness - עדות ראייה
employees claims in bankrupcy - תביעות עובדים בפשיטת רגל
examination in chief - חקירה ראשית
employees claims in bankruptcy - פשיטת רגל - תביעות עובדים
excess deduction - ניכויים עודפים
employer`s death - פטירת מעביד
excess profits tax - מס רווחים עודפים
employer`s liability - אחריות מעבידים
excessive expensess - הוצאה עודפת
employers liability - חבות מעבידים
exceuted - בוצע
employers tax - מס מעסיקים
excise tax - בלו
employment of women - עבודת נשים
exclusive power - סמכות ייחודית
employment of women law - חוק עבודת נשים
exclusivity of position - ייחוד כהונה
employment service - שירות תעסוקה
employment sevices law - חוק שירות התעסוקה
enablement law - חוק הרשאה
exemption - פטור
exemption clause - פטור, סעיף
exemption from compensation for delayed wage payment - פטור מפיצויי הלנה
encumbrance - שיעבוד
exeption permission - היתר לחריגה
end of insurance money - כספי תום ביטוח
exhibit - מוצג
enforcement - אכיפה
exlusive licence - רישיון ייחודי
enforcement of contract - אכיפת חוזה
exorbitant profit - רווח מופקע
engage - קישור
exorbitant wage - שכר מופקע
entertainment - אירוח
expensese allocation - ייחוס הוצאות
entertainment tax - מס שעשועים
expert witness - עד מומחה
entitled income - הכנסה מזכה
expert's opinion - חוות דעת מומחה
expiry - תפוגה
equal pay - שכר שווה
exploitation of distress - ניצול מצוקה
export entry - רשימון יצוא
equal pay to male and female workers law - חוק שכר שווה לעובד ולעובדת
export funds - קרנות יצוא
equal retierment age - גיל פרישה שווה
export licence - רישיון יצוא
equality of opportunities in work law - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
export price - מחיר יצוא
equalization fund for reserve servicemen - קרן השוואה למשרתים במילואים
expressed agenct - שליחות מפורשת
equalization fund - קרן השוואה
expressed agency - שליחות מפורשת
equitable fraud - הונאה "ברשות"
expropriation - הפקעה
equitable relief - סעד מן הצדק
exsess rates - ארנונה ביתר
equitable right - זכות ראוייה
exstraordinary general meeting - אסיפה כללית שלא מן המנין
equitable title - קניין שבזכות
extended work week - שבוע עבודה מוארך
equity law - דיני יושר
extended working day - יום עבודה מוארך
erageled delegatus non potest [l] - אין שליח ממנה שליח
extention - הארכה
erbal contract - חוזה בעל-פה
extention of time for filing - הארכת מועד הגשה
error - טעות
extention order - צו הרחבה
escalator clause - הצמדה, סעיף
extortion - סחיטה
extract - נסַח
essential enterprise - מפעל חיוני
extraordinary resolution - החלטה שלא מן המניין
eye witness - עד ראייה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות