לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
daily minimum wage - שכר מינימום יומי
diminuition of compensation for delayed wage payment - הפחתת פיצויי הלנת שכר
damages - פיצויים
diminution of claim - הפחתת סכום תביעה
damages claim by an innocent - פיצוי לנאשם שזוכה
direct evidence - עדות ישירה
director - דירקטור
debt claim - תביעת חוב
director`s abstention - הימנעות דירקטור
debtor - חייב
directors` liability - אחריות מנהלים
debts deffering - הדחיית חובות
directorship expiration - פקיעת כהונה
disability allowance - קיצבת נכות
decision - החלטה (2)
disabled ex-seviceman - נכה מלחמה
disablement - נכות
declaration of capital - הצהרת הון
discharge order - צו שחרור
declaratory judgement - פסק דין הצהרתי
decrease of rights - גריעת זכויות
disclaimer - מיאון
discovery - גילוי
discovery of documents - גילוי מסמכים
discovery practice - נוהל גילוי
deduction at source - ניכוי במקור
deduction of loans - ניכוי חובות
dishonor - אי-כיבוד
deed of trust - שטר נאמנות
dishonor of bill - חילול שטר
defendent - נתבע
dismiss in limine - דחייה על הסף
defense - סנגוריה
dismissal near the end of the year - פיטורים סמוך לסוף שנת עבודה
defered tax - מס נדחה
dismissal of claim - דחיית תביעה
defered tax liability - חבות מס נדחית
dismissal reasoning - הנמקת פיטורים
deferred general meeting - אסיפה כללית נדחית
dismissal without compensation - פיטורים ללא פיצויים
deficiancy fine - קנס גרעון
disolution - התפרקות
deficient panel - הרכב חסר
defult / omission - מחדל אי-קיום
dispute as to rights - סכסוך משפטי
delay - שיהוי
dispute settling agreement - הסכם ליישוב סכסוך
delay of justic - עינוי דין
disputes reconciliation - יישוב סכסוכי עבודה
delay of pay - הלנת שכר
dissolution - חיסול
delinquency - עבריינות
distributable profit - רווח בר-חלוקה
delinquent tax - מס בפיגור
deliver a severe sentence - מיצוי הדין
distributed profits - רווחים מחולקים
demand for compensation - דרישה לפיצויים
distribution of income after death - פטירה - חלוקת הכנסה
distribution order - צו חלוקה
denied transaction - עסקה מוכחשת
dentification parade - מסדר זיהוי
divisible contract - חוזה בר־חלוקה
dependent - תלוי שאיר
division of remedies - פיצול סעדים
depositing order - צו הפקדה
divorce of ownership from control - הפרדה בין בעלות לשליטה
depositor - מפקיד
documentation - תיעוד
depreciation recapture - החזר פחת
deregulation - ביטול אסדרה
donated asset - נכס במתנה
derivative suit - תביעה נגזרת
donations - תרומות
derivative suit / class action - תביעה ייצוגית
describing name - שם מתַאר
dormant partner - שותף שקט
double taxation - כפל מיסוי
detinue - צו החזר
double taxation relief agreement - הסכם למניעת כפל מיסוי
development - פיתוח
development area - אזור פיתוח
duress - כפייה
duty - חובה
differencial tariff - מכס מפלה
duty free - פטור ממכס
differential tariff - מכס סלקטיווי
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות