לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
call-in arrears - דרישה בפיגור
capacity of parties - כשרות הצדדים
compliance error - טעות ציות
capital gain averaging - פריסת רווח הון
composition - פשרה (2)
capital investment - השקעת הון
composition of creditors - הסדר נושים
capital investment in agriculture - השקעות הון בחקלאות
compound tariff - מכס מעורב
compromise - פשרה
caracter reference - תעודת יושר
compulsory payment - תשלום חובה
carrier`s lien - עיכבון מוביל
computer - מחשב
computer intrusion - חדירה למחשב
case / file - תיק תיק
computer offence - עבירות מחשב
casting vote - קול מכריע
computer readable language - שפת קריאת מחשב
casual profit - רווח אקראי
computer virus - נגיף מחשב
cause - עילה
comulative tax - מס מצטבר
cause of action - עילת תביעה
caveat emptor - ייזהר הקונה
conceptual interest - ריבית רעיונית
caveat subscriptor - ייזהר החותם
concern - קונצרן
caveat venditor - ייזהר המוכר
concession - זיכיון
cease and desist order - צו הפסקה מינהלי
concession contract - חוזה זיכיון
certificate of compliance - תעודת ציות
concurrent negligence - רשלנות משותפת
certificate of registry - תעודת רישום
conditional bill of sale - שטר מכר מותנה
cessation of business - הפסקת התעסקות
conducting business - ניהול עסקים
confession - הודאה
confirmation of will order - צו קיום צוואה
change of corporate name - שינוי שם חברה
confiscation registration - עיקול ברישום
change of owners - חילופי בעלים
conflict of interest - ניגוד עניינים
change of representation - שינוי ביציגות
conflict of laws / choice of law - בררת דין
charge - אגרה
consideration - תמורה
charge and discharge statement - דוח חיוב ושיחרור
consolidated tax return - דוח מס מאוחד
consolidation - איחוד האחדה
chargeable income - הכנסה חייבת במס
consolidation of action - איחוד תיקים
charged value - שווי זקוף
constitution - חוקה
check - שיק
constructive performance - ביצוע להלכה
chief judge - שופט ראשי
child adoption - אימוץ ילד
consumers protection law - חוק הגנת הצרכן
contempt - זילוּת
choice of place - ברֵרת מקום
contempt of court - ביזיון בית משפט
circumstantal evidence - עדות נסיבתית
contestant - בעל דין
circumstantial evidence - ראייה נסיבתית
contingent legacy - הנחלה מותנית
continuity of leave - רציפות חופשה
continuity of work - רציפות בעבודה
contra preferendum - פרשנות נגד מנסח
civil service commissioner - נציב שירות המדינה
contract - חוזה
contract in advance - חוזה מראש
claim - תביעה
contract in writing - חוזה בכתב
claim / suit - תביעה
claim defences - הגנות בתביעה
contract law (general part) - חוק חוזים (חלק כללי)
claim deferment - השהיית תביעה
claimant - תובע (2)
contract of sale - חוזה מכר
claimant witness - עד תביעה
contracting party - צד לחוזה
contractors registrar - רשם קבלנים
contrbutory fault - אשם תורם
classified tax - מס מסווג
contribution fee when pregnancy guarding - דמי גמולים בשמירת הריון
clause - סעיף
contributory foalt - אשם תורם
clear title - קִניין נקי
contributory negligence - רשלנות תורמת
clearing agency - רשות מתירה
control authority - רשות פיקוח
controled service - שירות בר-פיקוח
cnstructive contract - חוזה להלכה
controling company - חברה שלטת
codex - קודקס
controling shareholders liability - אחריות בעלי שליטה
codificatiom - קודיפיקציה
controlled price - מחיר מפוקח
controlled product - מוצר בר-פיקוח
collecting officer - גובה ראשי
controlling director - מנהל בעל שליטה
collection of regulations - קובץ התקנות
collective agreement period - תקופת הסכם קיבוצי
conveyance - שטר העברה
collective agreements law - חוק הסכמים קיבוציים
conveyance of title - העברת קניין
collective bargaining agreement - הסכם קיבוצי
convicting - חיוב
collective bargaining agreement by affiliation - הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות
convryance of title - הערת קיניין
collective labor law - משפט עבודה קיבוצי
cooling-off period - תקופת צינון
collective renunciation - ויתור קיבוצי
cooperative setlement - מושב שיתופי
collusion - קנוניה
cooperative society registrar - רשם אגודות שיתופיות
collusive bidding - קנוניה במכרז
cooperative society registration - רישום אגודה שיתופית
commencement of business - התחלת עסקים
commercial bribery - שוחד מסחרי
corporate name - שם חברה
commercial corporation - תאגיד מסחרי
corporation - תאגיד
commercial description - תיאור מסחרי
corporeal asset - נכס גשמי
corporeal damage - נזק גוף
corroboration - סיוע לעבירה
commertial negotiations - משא ומתן מסחרי
corruption - שחיתות
cost of action - הוצאות משפט
committee for unemployment insurance - ועדה לביטוח אבטלה
counsel / defense attorney - סנגור
counter claim - תביעה נגדית
commuters tax - מס על יוממים
counter offer - הצעה נגדית
companies ordinance - פקודת החברות
counterpart fund - קרן תמורה
companies register - פנקס חברות
company - חברה
court of law - בית משפט
company foundation - ייסוד חברה
company in establishment - חברה ביסוד
creditors meeting - אספת נושים
company limited by garantee - חברה מוגבלת בערבות
criminal - פלילי
company limited by stock - חברה מוגבלת במניות
criminal case - תיק פלילי
company write-off - מחיקת חברה
criminal complaint - קובלנה פלילית
compensation - פיצוי
criminal labor law - משפט עבודה פלילי
compensation deposit - הפקדת פיצויים
criminal law - משפט פלילי
criminal negligence - רשלנות פושעת
compensation entitlement - זכאות לפיצויים
criminal procedure - פרוצדורה פלילית
compensation for delaying severance pay - הלנת פיצויי פיטורים
compensation for delaying severance pay - פיצויי הלנת פיצויים
compensation for delaying wage payment - פיצוי הלנת שכר
cross examination - חקירה נגדית
compensation interest - ריבית פיצויים
compensation payment into court - הפקדת פיצויים בבית דין
curtain raising - הרמת מסך
compensation spreading - פריסת פיצויים
custodian / fiduciary - אפוטרופוס
compensation thruogh provident fund - פיצויים באמצעות קופת גמל
customary price - מחיר מקובל
compensatory tariff - מכס מקזז
customer - לקוח
comperative law - משפט השוואתי
customs entry - רשימון מכס
comperative negligence - רשלנות יחסית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות