לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
tacit - משתמע
taxation incentives - תמריצי מס
taxation law [abr] - חוק מיסוי
talmudic law - משפט עברי
taxation of goodwill - מוניטין לצורכי מס
tangible asset - נכס מוחשי
taxation unit - יחידת מיסוי
tariff - מכס
taxing a company - מיסוי חברה
tariff barriers - הגבלת מחיר
taxpayer - נישום
tax abatement - הקלת מס
telephon maintainace expenses - החזקת טלפון
tax accounting - חשבונאות מס
telephon maintainance expenses - טלפון, החזקה
tax adjustment - התאמת מס
temporary agreement - הסכם זמני
tax adjustment account - חשבון התאמת מס
temporary injunction - צו זמני
temporary liquidator - מפרק זמני
tax allowance - זיכוי מס
temporary order - הוראת שעה
tax assessment - שומת מס
temporary relief in appeal - סעד זמני בערעור
tax at source - מס במקור
temporary resident - תושב זמני
tax backward averaging - פריסת מס לאחור
tenant evacuation - פינוי דייר
tax benefit - הטבת מס
tax brackets - מדרגות מס
terms of reference - כתב סמכויות
tax brackets adjustment - עדכון מדרגות המס
test - מבחן
tax ceiling - תיקרת מס
testament - צוואה
tax debiting error - טעות בחיוב מס
theft - גנבה
tax deduction - ניכוי מס
tax deferment - דחיית מס
tie-up order - צו ריתוק
tax discharge - פטור ממס
time is of the essence - זמן הוא גורם חיוני
time limit - סייג זמן
tax election - בחירת מס
tax equalization reserve - עתודה להשוואת מיסים
tax exempt allowances - קיצבות פטורות מס
tax exemption - פטור ממס (3)
total pay - שכר כולל
tax exile - גלות מס
trade mark - סימן מסחר
tax foreclosure - עיקול מס
trade marks register - פנקס סימני מסחר
tax forward averaging - פריסת מס קדימה
trade name - שם מסחרי
trade restrictions - הגבלות סחר
tax free exchange - החלפה פטורה ממס
trading certificate - רישיון לפעול
tax haven - מפלט מס
trading company - חברה מסחרית
tax incidence - תחולת מס
trading partnership - שותפות עסקית
tax invoice - חשבונית מס
tax limitation - הגבלת מס (2)
traffic magistrate - שופט תעבורה
tax loophole - פירצת מס
transaction - עסקה
tax method - שיטת מס
transaction cancellation - ביטול עיסקה
tax offset / setoff of taxes - קיזוז מס
transaction permit - היתר עיסקא
transfer of title - העברת נכס במתנה
transfer pricing - מחירי העברה
tax on providance funds - מס על כספי קופות גמל
transit duty - מכס מעבר
tax on securities - מס על ניירות ערך
translation rights - זכויות תרגום
tax penalty - קנס מס
transportation controller - מפקח על התעבורה
tax planning - תכנון מס
travel and living expenses - הוצאות אש"ל
travelling expenses - הוצאות נסיעה
tax rate limit - שיעור מס מרבי
trespassing - הסגת גבול
tax rates schedule - לוח שיעורי מס
tax rebate - החזר מס
tax refund - החזרת מס
tax return allowance - מענק הישבון
trust account - חשבון נאמנות
tax treshold - סף מס
trust assets - נכסי נאמנות
tax year - שנת מס
trust indenture - הסכם נאמנות
taxable value - ערך לצורך מס
trustee`s bond - ערובת נאמן
taxable event - אירוע מס
truth in lending - אמת באשראי
truth machine - מכונת אמת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות