לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
safe harbor - נמל מבטחים
standard contract - חוזה אחיד
safegurding of assets - שמירת נכסים
standard contract law - חוק חוזים אחידים
safety committee - ועדת בטיחות
standard contracts law - חוזים אחידים, חוק
safty in work ordinance - פקודת בטיחות בעבודה
standard deduction - ניכוי אחיד
salaries protection law - חוק הגנת השכר
standard mark - תו תקן
salary employee - עובד במשכורת
standard price - מחיר תקני
sale - מכר
standing - מעמד
sale of land tax - מס מכירת קרקע
standing right - זכות מעמד
sales agreement - הסכם מכירה
standing right of employee`s committee - זכות עמידה לועד עובדים
sales law - חוק מכר
start of vacation - תחילת חופשה
sales tax - מס מכירות
state guarantee - ערבות מדינה
same kind - בן מינו
state insurance - ביטוח ממשלתי
sammary procedure - סדר דין מקוצר
state witness - עד מדינה
saturday - שבת
statement of claim / suit - כתב תביעה
scale of demerit - כף חובה
statement of defence - כתב הגנה
scale of merit - כף זכות
statue of limitation - התיישנות, חוק
scientific research - חקירה מדעית
statue of limitations - חוק התיישנות
second partner - שותף מסייע
statutory retierment annuity - גמלת פרישה על-פי חיקוק
secret listening - האזנת סתר
statutory book - ספר סטטוטורי
statutory control - פיקוח על פי חוק
self assessment - שומה עצמית
statutory corporation - תאגיד ממלכתי
self commerce - מסחר עצמי
self employed - עצמאי
statutory meeting - אסיפת יסוד
self-employed income - הכנסת עצמאי
seller`s lien - עיכבון מוכר
stay of proceeding in bankrupcy - פשיטת רגל - עיכוב הליכים
selling assets of a debtor - מכירת נכסי חייב
seniority - ותק
stay of proceedings in bankrupcy - עיכוב הליכים בפשיטת רגל
staying expenses - הוצאות לינה
separate return - דוח נפרד
stock company - חברת מניות
seperate calculation - חישוב נפרד
stock registrar - רשם מניות
service work - עבודת שירות
stolen instrument - מסמך גנוב
settlement of labor disputes law - חוק יישוב סכסוכי עבודה
study fund for self-employed - קרן השתלמות לעצמאיים
settlment admission - הודעת סילוק
subjected property - מקרקעין כפופים
submissibility - קבילות
sexual harassment - הטרדה מינית
submission deed - שטר בוררים
shortened working day - יום עבודה מקוצר
subpoena [l] - הזמנה לדין
shortned work week - שבוע עבודה מקוצר
subrogation - תחלוף
subsequent condition - תנאי מאוחר
sick pay entitlement - זכאות לדמי מחלה
subsidiary clause - סעיף משנה
subsidiary company - חברה בת
sickness benefit - דמי מחלה
subsidiary legislation - חקיקה משנית
similar product - מוצר דומה
succession order - צו ירושה
simple majority - רוב רגיל
succession right - זכות ירושה
sin - חטא
succession tax - מס הורשה
slander / lible - לשון הרע
small business administration - מינהל עסקים קטנים
summary procedure claim - תביעה בסדר דין מקוצר
social insurance - ביטוח סוציאלי
summary trial - דיון מהיר
summing-up - סיכומים
software - תוכנה
summoning of witnesses - הזמנת עדים
source of income - מקור הכנסה
superintendent - מפקח
special assessment - שומה מיוחדת
supervisory committee - ועדת פיקוח
special assessment period - תקופת שומה מיוחדת
supervisoty council on restraint of trade - מועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים
special collective bargaining agreement - הסכם קיבוצי מיוחד
supplement tax - מס נספח
special reports - דוחות מיוחדים
supplemental agreement - חוזה נוסף
specific income - הכנסה מיוחדת
surrender of rigths - ויתור על זכויות
specific performance - ביצוע בעין
surtax - מס יסף
specific remedy - צו ביצוע בעין
surviving company - חברה נותרת
specific tax - מס קצוב
survivorship allowance - קיצבת שאירים
stable price - מחיר יציב
suspension - השעייה
stagiaire / intern - סטז'ר מתמחה
suspension of payment - דחיית תשלום
stand - דוכן
sweeping condition - תנאי גורף
stand to trial - העמדה לדין
stand-by authority - סמכות בעתודה
syndicate - סינדיקט
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות