לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
rate of basic compensation - תעריף פיצוי בסיסי
rental - השכרה
renunciation - ויתור
rateable value - ערך שומה
repayment guarantee - ערובת החזר תשלום
re-examination - חקירה חוזרת
replacement of equipment - חילוף ציוד
represantation - ייצוג
real estate - מקרקעין
representative - נציג
res adjudicata [l] - עניין פסוק
realization account - חשבון מימוש
reservation of rights - שמירת זכויות
reasonable person - אדם סביר
reserve for taxes - הפרשה למיסים
reserve power - זכות שמורה
reserve service compensation law - חוק שירות מילואים (תגמולים)
receipt - תקבול
reserve service benefits insurance - ביטוח מילואים
resident - תושב
receiving order - צו כינוס
residual income - הכנסה שיורית
recidivism - מוּעדוּת
resignation entitling to severance pay - התפטרות המזכה בפיצויים
recognized expense - הוצאה מוכרת
resolution - החלטה
recommendations reasoning - הנמקת המלצות
resolution in writing - החלטה בכתב
reconsidiration - עיון חוזר
restraint - מניעה
restraint of trade - הגבל עיסקי
record year - שנה קובעת
restriction on witnesses - הגבלת עדים
recorder of deeds - רשם מקרקעין
restrictive trade practice law - חוק הגבלים עסקיים
rectification - רקטיפיקציה
redemption of leave - פדיון חופשה (2)
retierment allowance - קיצבת פרישה
reduced taxation - הגבלת מס
retierment grant averaging - פריסת מענק פרישה
reformation of contract - תיקון חוזה
register of buisness names - פנקס שמות עסק
retirement age law - גיל פרישה, חוק
register of land appraisers - פנקס שמאי מקרקעין
retreat from gift - חזרה ממתנה
register of liens - פנקס שיעבודים
register of origin marks - כינויי מקור, פנקס
retroactive contract - חוזה למפרע
register of partnership - פנקס שותפויות
retroactive effect - תוקף למפרע
registered partnership - שותפות רשומה
retrospect accessory - שותפות לאחר מעשה
registrar - רשם
returning resident - תושב חוזר
registrar of companies - רשם חברות
revenue expenditure - הוצאת פֵרות
registration - רישום
revenue income - הכנסת פֵרות
registration of a collective agreement - רישום הסכם קיבוצי
revenue tariff - מכס פיסקלי
registration of a company - רישום חברה
revocation - פסילה
regreesive tax - מס נסוג
revocation of award - ביטול פסק בוררות
reward - מענק
rider - ספח
rehabilitation of company - שיקום חברה
right - זכות
reimbursment - החזר הוצאות
right in personam - זכות אישית
relative - קרוב
right in rem - זכות חפצית
release - שיחרור
release on guarantee - שיחרור בערובה
right of cancellation - זכות ביטול
release on parole - שיחרור על-תנאי
right of first refusal - זכות סירוב ראשונה
right of privacy - צינעת הפרט
relief - הקילה
right of rescission - זכות חרטה
right of survivorship - זכות שאיר
remedies for breach of contract - תרופות בשל הפרת חוזה
right to appeal - זכות ערעור
right to silence - זכות שתיקה
reminder - תזכורת
road accident victims compensation law - חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
remuneration for work in weekly rest period - גמול עבודה במנוחה השבועית
robation officer - קצין מבחן
renege - חרטה
robbery - שוד
rulling - פסיקה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות