לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
package standartization - תיקנון אריזות
preferred tariff - מכס מועדף
palestinian authority - הרשות הפלסטינית
preferred work - עבודה מועדפת
parallel authority - סמכות מקבילה
pregnancy - הריון
parallel tax - מס מקביל
pregnancy preserving - שמירת הריון
parallel tax law - חוק מס מקביל
pregnant woman - אישה בהיריון
parent company - חברה אם
premises - חצרים
pari in delicto - אשמה שווה
prepayment of taxes - מקדמות מס
parity in paying debts - שוויון בתשלום חובות
prepayments for excess expenses - מקדמת הוצאות עודפות
partial compensation - פיצויים חלקיים
prerogative - זכות יתר
partial judgement - פסק דין חלקי
prerogative of intervening in proceedings - זכות התערבות בהליכים
partner - שותף
president of court / presiding judge - אב בית דין
partners liability - אחריות שותפים
partnership foundation - ייסוד שותפות
presumption of guilt - חזקת אשמה
partnership write-off - מחיקת שותפות
presumption of validity - חזקת תוקף
partnership agreement - הסכם שותפות
presumptive heir - יורש משוער
partnership as a legal entity - שותפות כאישיות משפטית
pretentioness - יומרנות
partnership at will - שותפות בעל-פה
pretentiousness - גניבת עין (2)
partnership bankrupcy - פשיטת רגל של שותפות
prevention of justice - הטיית משפט
partnership foundation - יסוד שותפות
price commissiner - ממונה על מחירים
partnership in land - שותפות במקרקעין
price committee - ועדת מחירים
partnership name - שם שותפות
partnership registrar - רשם שותפויות
price current clause - התאמת מחיר, סעיף
partnerships bankruptcy - שותפות - פשיטת רגל
price determination clause - התאמת מחיר, סעיף (2)
party / side - צד
prima facia - על פניו
primary beneficiary - מוטב ראשי
passed away employee - עובד שנפטר
primary legislation - חקיקה ראשית
passing off - גניבת עין
priority rights - זכות בכורה
patent - פטנט
private firm - פירמה פרטית
patent claims - תביעות פטנט
private law - משפט פרטי
patent infringement - הפרת זכויות פטנט
private trust - נאמנות פרטית
patent period - תקופת פטנט
privilaged communication - תיקשורת חסוייה
patent registrar - רשם פטנטים
privilaged majority - רוב מיוחס
patents law - חוק פטנטים
probation order - צו מבחן
patents register - פנקס פטנטים
probation period - תקופת מבחן
pawns registrar - רשם משכונות
probation service - שירות מבחן
pay in liue of leave - פדיון חופשה
pay slip - תלוש שכר
proceedings - הליך
payroll deduction - ניכויי שכר
procuration - זכות חתימה
payroll tax - מס שכר
product - מוצר
pecuniary damage - נזק ממוני
product liability - אחריות מוצר
penalty - עונש
production method of depreciation - פחת על בסיס ייצור
penalty for delay - קנס פיגורים
production quotas - מכסות ייצור
pendente lite [l] - משפט תלוי ועומד
pension deferment - דחיית קיצבה
products and services control law - חוק פיקוח על מצרכים ושירותים
pension insurance extention order - צו הרחבה לביטוח פנסיוני
profesional litriture - ספרות מקצועית
professional liability - אחריות מקצועית
pension marketer - משווק פנסיוני
profitireeng - הפקעת שערים
pension marketing - שיווק פנסיוני
profits after taxes - רווח לאחר מס
pension product - מוצר פנסיוני
progressiviness of tax - פרוגרסיוויות מס
prohibition of night baking law - חוק איסור אפיית לילה
per capita tax - מס גולגולת
prohibition of work in holidays - איסור עבודה במנוחה השבועית
prohibitive tariff - מכס מונע
prohibitory injuction - צו לא תעשה
perfect title - קִניין מושלם
promissory note - שטר חוב
permission to dismiss - היתר פיטורים
pronouncement of sentence - חריצת משפט
proof - הוכחה
personal estate - רכוש אישי
proof of damage - הוכחת נזק
personal exemption - ניכויים אישיים
property - נכסים
personal exertion - יגיעה אישית
property rates - ארנונת רכוש
personal financial statement - דוח כספי אישי
proprietary article - מוצר פטנטי
personal income tax - מס הכנסה אישי
personal interest - עניין אישי
protected document - מסמך חסוי
personal labor law - משפט עבודה אישי
protected employment - תעסוקה מוגנת
personal liability - אחריות אישית
protected lockout - השבתה מוגנת
personal order - צו אישי
protected strike - שביתה מוגנת
personal surety - ערבות אישית
protection - דמי חסות
personal tax - מס פרסונלי
protection of workers in emergency time - הגנה על עובדים בשעת חירום
persumption of innocence - חזקת חפוּת
protective injunction / wirt of prohibition - צו מניעה
protective tariff - מכס מגן
petitioner - עותר
protest - העדה
place of income - מקום הכנסה
protocol / minuts - פרוטוקול
plaintiff - תובע
provident fund debt - חוב לקופת גמל
planholder - עמית
provident funds transfer - העברת כספים בין קופות
planning and building law - חוק התכנון והבנייה
provision for capital stabilisation - הפרשה לייצוב הון
prposal and acceptance - הצעה וקבלה
plea to high court of justic - עתירה לבג"ץ
prudent man rule - כלל האדם הסביר
pleader / contester - טוען
pleading deal - עסקת טיעון
public authority - רשות ציבורית
plunder - גֶזֶל
public domain - רכוש הכלל
polygraph - פוליגרף
public entity - גוף ציבורי
polygraph agreement - הסכם פוליגרף
possession - חזקה
public member - נציג ציבור
post factor ex-law - חוק בדיעבד
public responsebility - אחריות ציבורית
power of attorney - ייפוי כוח
public service - שירות ציבורי
pre-contract - טרום חוזה
pre-emptive right - זכות קדימה
publication in public - פירסום פומבי
publication of financial statements - פירסום דוחות כספיים
pre-trial - קדם-משפט
punishable - בר-עונשין
precedent - תקדים
punishment - ענישה
prefernce order - סדר עדיפויות
preferred income - הכנסה מועדפת
purchase tax - מס קנייה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות