לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
nominal partner - שותף להלכה
national collective bargaining agreement - הסכם קיבוצי כללי
non compos mentis - בלתי שפוי
national fund - קרן לאומית
non-disclosure - אי-גילוי
national insurance - ביטוח לאומי
non-discrimination - אי-אפליה
national insurance contributions - דמי ביטוח לאומי
non-enforcement of labor contract - אי-אכיפת חוזה עבודה
non-exlusive licence - רישיון לא-ייחודי
national insurance law - חוק ביטוח לאומי
non-payment of cost of living allowance - אי-תשלום תוספת יוקר
non-pecuniary damage - נזק לא ממוני
national unsurance limit - תקרת ביטוח לאומי
non-renewal of labor contract - אי-חידוש חוזה עבודה
non-resident account - חשבון לא-תושב
natural justic - צדק טבעי
natural justice rulles - כללי צדק טבעי
non-tariff barriers - הגבלות לא-מיכסיות
nondepreciable asset - נכס שאינו בר פחת
negative income tax - מס הכנסה שלילי
negligence - רשלנות
normal wage - שכר רגיל
notarial power of attorney - ייפוי כוח נוטריוני
net worth method - שווי נקי, שיטת
new imigrant - עולה חדש
note - שטר
new invention - אמצאה חדשה
notice of cancellation - הודעת ביטול
new partner - שותף חדש
notice of meeting to stockholders - הודעה על אסיפה כללית
new product - מוצר חדש
notice on pregnancy - הודעה על הריון
next of kin - שאר בשר
notional income - הכנסה זקופה
night - לילה
nuisance - מטרד
night baking prohibition - איסור אפיית לילה
nuisance tax - מס טורדני
null and void - בטל ומבוטל
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות