לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
mediation agreement - הסכם גישור
magistrate`s court - בית משפט שלום
memorandum of association - תזכיר התאגדות
make to work prohibition - איסור העבדה
minimum capital - הון מינימלי
minimum price - מחיר מינימום
management company - חברה מנהלת
minimum wage - שכר מינימום
mandate - מנדט
mandatory injunction - צו אכיפה
minor - קטין
mandatory injunction / mandamus - צו עשה
mandatory legislation - חקיקה כופה
misdemeanour - עוון
marginal profit - רווח שולי
misdescription - תיאור מטעה
marginal relief - הקילה שולית
misinformation - מידע כוזב
marine laws - דיני ים
misleading advertisment - פירסום מטעה
misleading consumers - הטעיית צרכנים
maritime law - חוק ימי
misleading item - פרט מטעה
market overt - שוק פתוח
misrepresentation - מצג שווא
marketable title - קִניין סחיר
misstatement - הצגה כוזבת
material adverse change [mac] - שינוי מהותי לרעה
mitigation of damage - הקטנת נזק
material information - מידע מהותי
mixed company - חברה מעורבת
material jurisdiction - סמכות עניינית
mixed exspensse - הוצאה מעורבת
material relation - קשר מהותי
monetary laws - דיני ממונות
maternity grant - מענק לידה
money equal - שווה כסף
maternity insurance - ביטוח אימהות
money in trust - כספי נאמנות
maternity leave - חופשת לידה
maternity pay - דמי לידה
maturity date - מועד חלות
maximum price - מחיר מרבי
moving expenses - הוצאות העברה
maximum profit - רווח מרבי
multinational company - חברה רב-לאומית
maximum tax - מס מרבי
municipal tax - מס עירוני
maximum wage - שכר מירבי
mutual society write off - מחיקת אגודה שיתופית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות