לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
letter of indictment - גיליון אישום
letter of intend - כתב נכונות
level headed court - בית דין שקול
leviable unit trust - קרן נאמנות חייבת
labor dispute - סכסוך עבודה
liability - אחריות
liability for acts of agents - אחריות שילוחית
liability for defective products - אחריות למוצרים פגומים
labor relation chief director - ממונה ראשי על יחסי עבודה
liability for defective products law - חוק אחריות למוצרים פגומים
labor relation council - מועצה ליחסי עבודה
liable - אחראי
labor relation director - ממונה על יחסי עבודה
liable to tax - חייב במס
laesio enormis - מחיר הוגן
land - קרקע
licence - רישיון
license requiering buisiness - עסק טעון רישוי
land beterment tax - מס השבחה
license to use a patent - רישיון שימוש בפטנט
licensing - רישוי
licensing of business - רישוי עסקים
landlord and tenant law - חוק הגנת הדייר
landlord`s liability - אחריות בעלים
lapse - פקיעה
lien registration - רישום שיעבוד
lapsed legacy - הנחלה מוחמצת
law for encouragement of capital in agriculture - חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות
life income fund - עיזבון בחיים
law of contracts - דיני חוזים
light dues - מס תאורה
law of encourengment of industry (taxes) - חוק לעידוד תעשיה (מסים)
law of obligations - דיני חיובים
limitation of actions - התיישנות תובענה
law of titles - דיני קניין
lawfull merchandise - סחורה חוקית
limited liability - אחריות מוגבלת
lawfulness plea - טענת כשרות
limited partner - שותף מוגבל
laws of securities - דיני ניירות ערך
limited partnership - שותפות מוגבלת
laws of succession - דיני ירושה
laws of war - דיני מלחמה
limited right - זכות מוגבלת
limiting condition - תנאי מגביל
liquidated damages - פיצויים מוסכמים
lawyer`s negligence - רשלנות עורך דין
liquidating dividend - דיווידנד בפירוק
leading questions - שאלות מנחות
liquidation - פירוק
leasehold improvement - שיפור במושכר
leave / vacation - חופשה
liquidation of company - חברה, פירוק
legacy - הנחלה
liquidation of cooprative society - פירוק אגודה שיתופית
legacy / inheritance - ירושה
liquidation of partnership - פירוק שותפות
legal advise - ייעוץ משפטי
liquidation of real estate partnership - פירוק שותפות במקרקעין
liquidation of unit trust - פירוק קרן נאמנות
legal capacity - כשרות משפטית
liquidation order - צו פירוק
legal constraints - אילוצים משפטיים
liquidation under courts supervision - פירוק בהשגחת בית המשפט
legal document - מסמך משפטי
liquidator - מפרק
liquidator`s statement - דוח מפרק
legal exhibit - מוצג משפטי
litigation fee - אגרת משפט
legal liability - אחריות חוקית
little trial - משפט זוטא
legal monopoly - מונופול חוקי
loan insurance - ביטוח הלוואה
loans from controlling persons - הלוואות מבעלי שליטה
legal reserve - עתודת חובה
local authority - רשות מקומית
legal value - ערך משפטי
local tax - מס מקומי
legalization - לגליזציה
legislative effect regulation - תקנה בת פעל תחיקתי
lending - השאלה
loquidation of partnership - שותפות - פירוק
lending contract - חוזה הלוואה
loss of representativenwss - איבוד יציגות
lending contract vs. notes - חוזה הלוואה לעומת שטר
losses offset - קיזוז הפסדים
lenght of vacation - אורך חופשה
losses realization - מימוש הפסדים
lottery - הגרלה
letter of authority - כתב סמכות (2)
letter of indemnity - כתב שיפוי
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות