לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
abandonment - נטישה
agriculture - חקלאות
abatement - החזר
alibi - אליבי
absence due to ilness of a child - היעדרות בשל מחלת ילד
absence due to ilness or accident - היעדרות לרגל מחלה או תאונה
allocation - קיצבה
absentee property - נכסי נפקדים
allocation of payments - זקיפת תשלומים
absolute rule - צו החלטי
allowance point - נקודת קיצבה
accelerated depriciation - פחת מואץ
allowed depreciation - פחת מותר
accelerated interest - ריבית צבורה
amendment of prospectus - תיקון תשקיף
amnesty / pardon - חנינה
accountability - אחריותיות
and / or - ו / או
accounting interpretation - פרשנות חשבונאית
annual statement - דוח שנתי
accounting period - תקופת חשבון
accumulation of leave - צבירת חופשה
annual financial statement - דוח כספי שנתי
accused - נאשם
annual general meeting - אסיפה כללית שנתית
accused bench - ספסל נאשמים
acquisition - רכישה
acquisition order - צו רכישה
ante-nuptial contract - הסכם קדם־נישואין
acquittal - זיכוי
anti-dumping tariff - מכס נגד היצף
acquittance plea - טענת פרעתי
act of god - כוח עליון
anticipatory breach - הפרה חזוייה
action / claim - תובענה
apparent agency - שליחות נחזית
active partner - שותף פעיל
apparent heir - יורש נחזה
actual performence - ביצוע ממשי
apparently evidence - ראייה לכאורה
ad valorem tax - מס לפי ערך
adding rights - הוספת זכויות
appellant - מערער
additional patent - פטנט מוסף
adequacy of pension advising services - התאמת שירות הייעוץ הפנסיוני
appellate tribunal - בית דין לערעורים
adjusted price - מחיר מתואם
application - תחולה
adjusted value - בסיס מותאם
adjustment gross income - הכנסה גולמית מותאמת
apprentice - חניך
adjustment for inflation return - דוח תיאום אינפלציוני
apprenticeship law - חוק חניכות
adjustment of statements - תיאום דוחות
approved enterprise - מפעל מאושר
adjustments law - חוק תיאומים
administration injunction - צו ניהול
aquisition order - צו לרכישה
administration provisions - הוראת ניהול
arbitrary name - שם שרירותי
arbitration - בוררות
administrative court - בית דין מינהלי
administrative discretion - מיטב השפיטה
arbitration award - פסק בוררות
administrative fine - קנס מינהלי
arbitration by two arbitrators one chosen by each party - בוררות זבל"א
administrative law - משפט מינהלי
arbitration fee - שכר בוררות
administrative offence - עבירה מינהלית
arbitration law - חוק בוררות
administrative plea - עתירה מינהלית
arbitration treaty - אמנה לבוררות
administrative price - מחיר מינהלי
arbitrator - בורר בורר
arbitrator depositioning - העברת בורר מתפקידו
admirality court - בית דין ימי
arbitrators committee - ועדת בוררים
admirality law - משפט ימי
arm`s lenght transaction - עסקה בלתי-תלוייה
articals of association - תקנות התאגדות
admission - הודאה
articles of partnership - חוזה שותפות
admission of facts - הודאה בעובדות
artificial personality - אישיות מלאכותית
adult - בגיר
artificial transaction - עסקה מלאכותית
advance - מקדמה
as an act of grace - לפנים משורת הדין
assessable profit - רווח בר-שומה
adverse possession - חזקה פגומה
assessment - שומה
advising law - חוק ייעוץ
assessment based on judgement - שומה לפי מיטב השפיטה
asset - נכס
affirm - קיום
after tax effect - לאחר מס, גורם
assignability - יכולת המחאה
assignment for the benefit of creditors - הסבה לנושים
agency agreement - הסכם שליחות
assignment of debt law - חוק המחאת חיובים
assignor - מַמחֶה
assisstance evidence - ראיית סיוע
attachment date - מועד התקשרות
agent - סוכן
attorney - פרקליט
agent`s authority - סמכות סוכן
attorny - בא כוח
agent`s lien - עיכבון סוכן
agreement - הסכם
auxiliary computer - מחשב עזר
agresive tax planning - תכנון מס אגרסיווי
avoidance of tax - הימנעות מס
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות