לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חוק יישוב סכסוכי עבודה settlement of labor disputes law -
חבות מס נדחית defered tax liability -
חוק ימי maritime law -
חבות מעבידים employers liability -
חוק יסוד basic law -
חוק יסוד: חופש העיסוק basic law: freedom of occupation -
חבר קיבוץ kibutz member -
חוק כרטיסי חיוב charge cards law -
חברה company -
חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות law for encouragement of capital in agriculture -
חברה אם parent company -
חוק לעידוד תעשיה (מסים) law of encourengment of industry (taxes) -
חברה ביסוד company in establishment -
חוק מיסוי taxation law [ABR] -
חוק מכר sales law -
חברה בת subsidiary company -
חוק מס מקביל parallel tax law -
חברה בת משותפת jointly owend subsidiary -
חוק מסחרי commercial law -
חברה מוגבלת במניות company limited by stock -
חברה מוגבלת בערבות company limited by garantee -
חוק מתווכים במקרקעין real estate agents law -
חברה מנהלת management company -
חוק נאמנות trust law -
חברה מסחרית trading company -
חוק נגד קרטלים anti-trust law -
חברה מעורבת mixed company -
חוק סחר ימי עותומני ottman code of maritime commerce -
חברה משפחתית family company -
חוק עבודת נוער youth labor law -
חברה נותרת surviving company -
חוק עבודת נשים employment of women law -
חוק עוולות מסחריות commercial torts law -
חברה רב-לאומית multinational company -
חוק עזר by-law -
חברה שלטת controling company -
חוק פטנטים patents law -
חברה, פירוק liquidation of company -
חברת ביטוח insurance company -
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים road accident victims compensation law -
חברת מניות stock company -
חוק פיקוח על מצרכים ושירותים products and services control law -
חדירה למחשב computer intrusion -
חוק פיקוח על עסקי ביטוח insurance business superintendence law -
חוק רישוי עסקים business licencing law -
חוב לקופת גמל provident fund debt -
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה equality of opportunities in work law -
חוק שירות התעסוקה employment sevices law -
חוק שירות מילואים (תגמולים) reserve service compensation law -
חובה duty -
חובות מוכר vendor`s obligations -
חוק שכר מינימום minimum wage law -
חובת גילוי obligation to disclose -
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת equal pay to male and female workers law -
חובת הודעה obligation to notify -
חוק שליחות agency law -
חובת התייעצות obligation to consult -
חוק שעות עבודה ומנוחה working hours and rest law -
חובת נאמנות fidelity duty -
חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה victims of hostile action pensions law -
חובת ראייה onus of proof -
חוק תיאומים adjustments law -
חוות דעת בית המשפט Per curium opinion -
חוק תקציב finance act -
חוות דעת מומחה expert's opinion -
חוקה constitution -
חוקי אנטי-טרסט anti-trust law -
חוזה contract -
חוקי עבודה labor law -
חוזה אופציה option contract -
חוקר investigator -
חוזה אחיד standard contract -
חזקה possession -
חוזה אסור forbiden contract -
חזקה (2) presumption -
חוזה בטל void contract -
חזקה חוזרת recapture -
חוזה בכתב contract in writing -
חזקה פגומה adverse possession -
חוזה בעל-פה erbal contract -
חזקת אשמה presumption of guilt -
חוזה בר־חלוקה divisible contract -
חזקת חפות persumption of innocence -
חוזה הלוואה lending contract -
חזקת תוקף presumption of validity -
חוזה הלוואה לעומת שטר lending contract vs. notes -
חזרה ממתנה retreat from gift -
חוזה זיכיון concession contract -
חוזה להלכה cnstructive contract -
חטא sin -
חוזה למפרע retroactive contract -
חיוב convicting -
חוזה לתקופה ארוכה long term contract -
חיוב רעיוני implied charge -
חוזה מחייב firm contract -
חייב debtor -
חוזה מיכללא implied contract -
חייב במס liable to tax -
חוזה מכר contract of sale -
חילוט forfeitute -
חוזה מראש contract in advance -
חילוט רווחים מעבירות forfeiture of earnings from crime -
חוזה נוסף supplemental agreement -
חילול שטר dishonor of bill -
חוזה שותפות articles of partnership -
חילוף ציוד replacement of equipment -
חוזה, פרשנות contract interpretation -
חילופי בעלים change of owners -
חוזים אחידים, חוק standard contracts law -
חילופי מעבידים change of employers -
חוסר צוואה intestacy -
חיסול dissolution -
חופש מידע freedom of information -
חיסיון immunity -
חופש עיסוק freedom of work -
חישוב מאוחד joint calculation -
חופשה leave / vacation -
חישוב נפרד seperate calculation -
חופשה שנתית, חוק annual leave act -
חלוט forfeiture -
חופשי ממס tax free -
חופשת לידה maternity leave -
חלוקת הכנסה income division -
חופשת מחלה sick leave -
חלוקת הכנסה למספר שנים income carryback and carryforward -
חוק law -
חלף פיצויים in lieu of severance pay -
חוק אדמירליות admiralty law -
חניך apprentice -
חוק אחריות למוצרים פגומים liability for defective products law -
חנינה amnesty / pardon -
חוק איסור אפיית לילה prohibition of night baking law -
חסינות immunity -
חוק ארגון הפיקוח על העבודה organization of work control law -
חוק בדיעבד post factor ex-law -
חסר כשירות incompetent -
חוק בוררות arbitration law -
חוק ביטוח לאומי national insurance law -
חפות innocence -
חצרים premises -
חוק גיל פרישה retierment age law -
חקיקה כופה mandatory legislation -
חקיקה משנית subsidiary legislation -
חקיקה ראשית primary legislation -
חוק דמי מחלה sick pay law -
חקירה investigation -
חוק דמי מפתח key money law -
חקירה חוזרת re-examination -
חוק הגבלים עסקיים restrictive trade practice law -
חקירה כלכלית economic investigation -
חוק הגנת הדייר landlord and tenant law -
חקירה מדעית scientific research -
חוק הגנת הצרכן consumers protection law -
חקירה נגדית cross examination -
חוק הגנת השכר salaries protection law -
חקירה ראשית examination in chief -
חוק המחאת חיובים assignment of debt law -
חקלאות agriculture -
חוק הסכמים קיבוציים collective agreements law -
חרטה renege -
חוק הרשאה enablement law -
חריצת משפט pronouncement of sentence -
חוק התיישנות statue of limitations -
חוק התכנון והבנייה planning and building law -
חשבון התאמת מס tax adjustment account -
חוק חוזה ביטוח insurance contract law -
חשבון לא-תושב non-resident account -
חוק חוזים (חלק כללי) contract law (general part) -
חשבון מימוש realization account -
חשבון נאמנות trust account -
חוק חוזים אחידים standard contract law -
חשבונאות מס tax accounting -
חוק חופש המידע freedom of information law -
חשבונאות נאמנים fiduciary accounting -
חוק חופשה שנתית annual leave law -
חשבונית מס tax invoice -
חוק חניכות apprenticeship law -
חוק ייעוץ advising law -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות