לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הליך שיפוטי legal proceeding -
האזנת סתר secret listening -
הליכי משפט נאותים due process of law -
האחדה consolidation -
הלכת אפרופים Apropim rule -
הארכה extention -
הלנת פיצויי פיטורים compensation for delaying severance pay -
הארכת מועד הגשה extention of time for filing -
הלנת שכר delay of pay -
הביאס קורפוס habeas corpus -
המוסד לביטוח לאומי national insurance institution -
הגבל עיסקי restraint of trade -
המצאה invention -
הגבלה limitation -
המצאת אזהרה לחייב worning note presentation -
הגבלות יבוא import restrictions -
הגבלות לא-מיכסיות non-tariff barriers -
הנחלה legacy -
הגבלות סחר trade restrictions -
הנחלה מוחמצת lapsed legacy -
הגבלת מחיר tariff barriers -
הנחלה מותנית contingent legacy -
הגבלת מס reduced taxation -
הנמקת המלצות recommendations reasoning -
הגבלת מס (2) tax limitation -
הנמקת פיטורים dismissal reasoning -
הגבלת עדים restriction on witnesses -
הסבה לנושים assignment for the benefit of creditors -
הגדלת שיעורי מס increase of tax rates -
הסגת גבול trespassing -
הגנה על עובדים בשעת חירום protection of workers in emergency time -
הסגת גבול (2) encroachment -
הגנות בתביעה claim defences -
הגנת אי-שפיות insanity defence -
הסדר נושים composition of creditors -
הגנת השכר wage protection -
הסכם agreement -
הגנת השכר, חוק wage protection act -
הסכם בוררות arbitration agreement -
הגרלה lottery -
הסכם בוררות arbitration agreement -
הדחיית חובות debts deffering -
הסכם בכתב written agreement -
הודאה confession -
הסכם גישור mediation agreement -
הודאה admission -
הסכם זמני temporary agreement -
הודאה בעובדות admission of facts -
הסכם ליישוב סכסוך dispute settling agreement -
הודעה על אסיפה כללית notice of meeting to stockholders -
הסכם למניעת כפל מיסוי double taxation relief agreement -
הודעה על הריון notice on pregnancy -
הסכם מכירה sales agreement -
הסכם ממון financial agreement -
הסכם נאמנות trust indenture -
הודעת ביטול notice of cancellation -
הסכם פוליגרף polygraph agreement -
הודעת סילוק settlment admission -
הסכם קדם־נישואין ante-nuptial contract -
הודעת שפיטה judgment note -
הסכם קיבוצי collective bargaining agreement -
הוכחה proof -
הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות collective bargaining agreement by affiliation -
הוכחה עקיפה indirect evidence -
הסכם קיבוצי כללי national collective bargaining agreement -
הוכחות evidence -
הסכם קיבוצי מיוחד special collective bargaining agreement -
הוכחת נזק proof of damage -
הסכם שותפות partnership agreement -
הון מופחת impaired capital -
הסכם שכר wage agreement -
הון מינימלי minimum capital -
הסכם שכר-מכר hire-purchase agreement -
הון מניות לא-חתום unsubscribed share capital -
הסכם שליחות agency agreement -
הון מניות מונפק issued share capital -
הסכמה בעל-פה orally concent -
הון שחור black money -
העברת בורר מתפקידו arbitrator depositioning -
הונאה fraud -
העברת כספים בין קופות provident funds transfer -
הונאה "ברשות" equitable fraud -
העברת מרמה fraudulent transfer -
העברת נכס במתנה transfer of title -
הונאה למעשה fraud in fact -
העברת קניין conveyance of title -
הונאת מס tax fraud -
העדה protest -
הונאת מס Tax fraud -
העדפת מירמה fraudulent preference -
הוספת זכויות adding rights -
העלמה concealment -
העלמת מס evading taxes -
העמדה לדין stand to trial -
הוצאה מוכרת recognized expense -
הערת אגב obiter dictum -
הוצאה מעבר לדרוש unrequired expense -
הערת אזהרה warning note -
הוצאה מעורבת mixed exspensse -
הערת קיניין convryance of title -
הוצאה עודפת excessive expensess -
הפחתת סכום תביעה diminution of claim -
הוצאה רגילה ordinary expense -
הפחתת פיצויי הלנת שכר diminuition of compensation for delayed wage payment -
הוצאות אש"ל travel and living expenses -
הפחתת שכר wage reduction -
הוצאות בית house expensses -
הפלייה / אפלייה discrimination -
הוצאות העברה moving expenses -
הפללה incrimination -
הוצאות לינה staying expenses -
הפסד תפעולי operating loss -
הוצאות משפט cost of action -
הפסקה intermission -
הוצאות נסיעה travelling expenses -
הפסקת התעסקות cessation of business -
הוצאות עובד employee`s expenses -
הוצאת פרות revenue expenditure -
הפסקת רצף abeyance -
הפקדת עירבון guarantee depositing -
הפקדת פיצויים compensation deposit -
הוראה fiat -
הפקדת פיצויים בבית דין compensation payment into court -
הפקעה expropriation -
הוראה בלתי חוזרת irrevocable order -
הפקעת שערים profitireeng -
הוראות תקניות uniform provisions -
הפרדה בין בעלות לשליטה divorce of ownership from control -
הוראת ניהול administration provisions -
הפרה breach -
הוראת שעה temporary order -
הפרה (2) infringement -
הורשה bequest -
הפרה חזוייה anticipatory breach -
הזמנה לדין subpoena [L] -
הפרה יסודית fundamental breach -
הזמנת עדים summoning of witnesses -
הפרשה לייצוב הון provision for capital stabilisation -
החזקה holding -
הפרשה למיסים reserve for taxes -
החזקת טלפון telephon maintainace expenses -
הפרת זכויות פטנט patent infringement -
החזקת מכונית car allowance -
הפרת חוזה breach of contract -
החזר abatement -
הפרת תערובה breach of warranty -
החזר אגרה fee return -
הצגה כוזבת misstatement -
החזר הוצאות reimbursment -
הצהרה declaration -
החזר מס tax rebate -
החזר פחת depreciation recapture -
הצהרת הון declaration of capital -
החזרת מס tax refund -
הצמדה, סעיף escalator clause -
הצעה offer -
החלטה resolution -
החלטה (2) decision -
הצעה וקבלה prposal and acceptance -
החלטה בכתב resolution in writing -
הצעה מחייבת firm offer -
החלטה שלא מן המניין extraordinary resolution -
הצעה נגדית counter offer -
החלטת ביניים intermediate decision -
הצעת מחיר quotation -
החלפה פטורה ממס tax free exchange -
הצעת עבודה job offer -
החרמה impound -
הקדמה introduction -
הטבה bonus -
הקטנת נזק mitigation of damage -
הטבת מס tax benefit -
הקילה relief -
הטיית משפט prevention of justice -
הקילה שולית marginal relief -
הטעייה בדיווח פיננסי fraudnlent in financial reporting -
הקלת מס tax abatement -
הטעיית צרכנים misleading consumers -
הריון pregnancy -
הטרדה מינית sexual harassment -
הרכב חסר deficient panel -
הרכב חסר lessen court -
היחלצות, סעיף escape clause -
הרמת מסך curtain raising -
היטל השבחה land betterment tax -
הרשות הפלסטינית Palestinian Authority -
היטל על יבוא import surcharge -
השאלה lending -
הימנעות forbearance -
הימנעות דירקטור director`s abstention -
השבתה בלתי-מוגנת unprotected lockout -
הימנעות מס avoidance of tax -
השבתה מוגנת protected lockout -
היעדרות בשל מחלת ילד absence due to ilness of a child -
השבתה שלא כדין unlawful lockout -
היעדרות לרגל מחלה או תאונה absence due to ilness or accident -
השגה appeal -
הישבון tax return -
השהיית תביעה claim deferment -
השכרה rental -
היתר לחריגה exeption permission -
השעייה suspension -
היתר עבודה work permit -
השקעות הון בחקלאות capital investment in agriculture -
היתר עיסקא transaction permit -
השקעת הון capital investment -
היתר פיטורים permission to dismiss -
השתמטות ממס tax evation -
השתק estoppel -
הכנסה - חלוקה למספר שנים income carryback and carryforward -
השתק עילה estoppel of cause -
הכנסה בחו"ל income abroad -
השתק פלוגתא estoppel of issue -
התאמה אינפלציונית inflationary adjustment -
הכנסה גולמית מותאמת adjustment gross income -
התאמת מחיר, סעיף price current clause -
הכנסה זקופה notional income -
התאמת מחיר, סעיף (2) price determination clause -
הכנסה חייבת במס chargeable income -
התאמת מס tax adjustment -
הכנסה טעונת מס taxable income -
התאמת שירות הייעוץ הפנסיוני adequacy of pension advising services -
הכנסה לאחר פטירה income after death -
הכנסה מועדפת preferred income -
התובע הכללי prosecutor -
הכנסה מזכה entitled income -
התחזות impersonating -
התחלת עסקים commencement of business -
הכנסה מיוחדת specific income -
הכנסה פסיווית pasive income -
התייעצות consultation -
התיישנות limitation -
הכנסה שיורית residual income -
התיישנות (2) perscription -
התיישנות תביעות claims limitation -
הכנסת עיוורים income by blinds -
התיישנות תובענה limitation of actions -
הכנסת עצמאי self-employed income -
התיישנות, חוק statue of limitation -
הכנסת פרות revenue income -
התנגדות לביצוע שטר objection to execute -
הכנסת תושב חוץ foreign resident income -
התערבות בתהליכים intervention in proceedings -
התפטרות המזכה בפיצויים resignation entitling to severance pay -
התפרצות break-in -
הלוואות מבעלי שליטה loans from controlling persons -
התפרקות disolution -
הליך proceedings -
הליך משפטי legal proceeding -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות