לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
רישיון ניצול working licence -
ראייה evidence -
רישיון שימוש בפטנט license to use a patent -
ראייה בעל-פה oral evidence -
רכב משומש used vehicle -
ראייה לכאורה apparently evidence -
רכוש אישי personal estate -
ראייה מסייעת supporting evidence -
רכוש הכלל public domain -
ראייה נסיבתית Circumstantial evidence -
רכוש רוחני intellectual property -
ראיית סיוע assisstance evidence -
רכוש רוחני intellectual property -
רגולציה regulation -
רכישה acquisition -
רהביליטציה rehabilitation -
רפואה משפטית forensic medicine -
רוב מיוחס privilaged majority -
רציפות בעבודה continuity of work -
רוב רגיל simple majority -
רציפות חופשה continuity of leave -
רווח אקראי casual profit -
רקטיפיקציה rectification -
רווח בר-חלוקה distributable profit -
רשומות official gazette -
רווח בר-שומה assessable profit -
רשות authority -
רווח לאחר מס profits after taxes -
רשות השידור broadcasting authority -
רווח מופקע exorbitant profit -
רשות מקומית local authority -
רווח מרבי maximum profit -
רשות מתירה clearing agency -
רווח נטו net profif -
רשות פיקוח control authority -
רווח נקי net profif -
רשות ציבורית public authority -
רווח שולי marginal profit -
רשות רישוי עסקים buisiness licensing autority -
רווחים מחולקים distributed profits -
רשימון יבוא import entry -
רשימון יצוא export entry -
ריבית interest -
רשימון מכס customs entry -
ריבית והצמדה, חוק interest and linkage law -
רשלנות negligence -
ריבית זקופה imputed interest -
רשלנות יחסית comperative negligence -
ריבית על חוב מס interest on tax debt -
רשלנות משותפת concurrent negligence -
ריבית פיצויים compensation interest -
רשלנות עורך דין lawyer`s negligence -
ריבית צבורה accelerated interest -
רשלנות פושעת criminal negligence -
ריבית רעיונית conceptual interest -
רשלנות רגילה ordinary negligence -
רשלנות תורמת contributory negligence -
רישוי licensing -
רשם registrar -
רישוי עסקים licensing of business -
רשם אגודות שיתופיות cooperative society registrar -
רישום registration -
רשם חברות registrar of companies -
רישום אגודה שיתופית cooperative society registration -
רשם מניות stock registrar -
רישום הסכם קיבוצי registration of a collective agreement -
רשם מקרקעין recorder of deeds -
רישום חברה registration of a company -
רשם משכונות pawns registrar -
רישום שיעבוד lien registration -
רשם סימני מסחר trade marks registrar -
רישיון licence -
רשם פטנטים patent registrar -
רשם קבלנים contractors registrar -
רישיון יבוא import licence -
רשם שותפויות partnership registrar -
רישיון ייחודי exlusive licence -
רשם שמות עסק buisiness names registrar -
רישיון יצוא export licence -
רשמי official -
רישיון כפייה forcing authority -
רישיון לא-ייחודי non-exlusive licence -
רישיון לפעול trading certificate -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות