לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מניעה restraint -
מבוא introduction -
מניעת מידע concealment -
מבחן test -
מס בחסר underpaid tax -
מס ביתר overpaid tax -
מבחן בוזגלו Buzaglo test -
מס במקור tax at source -
מבטח חוץ foreign insurer -
מס בפיגור delinquent tax -
מבקר visitor -
מבקר חיצוני xternal auditor -
מס גולגולת per capita tax -
מדגם design -
מס הורשה succession tax -
מדד "בגין" index "in lieu" -
מס הכנסה אישי personal income tax -
מדד נזק כלכלי economic damage index -
מס הכנסה שלילי negative income tax -
מדד עיקרי main index -
מס השבחה land beterment tax -
מדרגות מס tax brackets -
מס טורדני nuisance tax -
מהותיות איכותית qualitive materiality -
מס טריטורייאלי teritorial tax -
מהותיות כמותית quontative materiality -
מס יסף surtax -
מוטב אגבי incidental beneficiary -
מס ירושה inhertance tax -
מוטב ראשי primary beneficiary -
מס לפי ערך ad valorem tax -
מוכר מרצון willing seller -
מס מכירות sales tax -
מומחה חוץ foreign expert -
מס מכירת קרקע sale of land tax -
מונופול חוקי legal monopoly -
מס מסווג classified tax -
מוניטין לצורכי מס taxation of goodwill -
מס מעסיקים employers tax -
מוסד כספי financial institution -
מס מצטבר comulative tax -
מוסד לביטוח לאומי national insurance institution -
מס מקביל parallel tax -
מועד התקשרות attachment date -
מס מקומי local tax -
מועד חופשה vacation date -
מס מרבי maximum tax -
מועד חלות maturity date -
מס משוער estimated tax -
מועדות recidivism -
מס נדחה defered tax -
מועל embezzler -
מס נמל harbour tax -
מועצה ליחסי עבודה labor relation council -
מס נסוג regreesive tax -
מועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים supervisoty council on restraint of trade -
מס נסיעות foreign travel tax -
מועצת מיזוגים takeover panel -
מס נספח supplement tax -
מועצת מנהלים board of directors -
מס עיזבון estate tax -
מוצג exhibit -
מס עיסוק occupation tax -
מוצג משפטי legal exhibit -
מס עירוני municipal tax -
מוצר product -
מס על יוממים commuters tax -
מוצר בר-פיקוח controlled product -
מס על כספי קופות גמל tax on providance funds -
מוצר דומה similar product -
מס על ניירות ערך tax on securities -
מוצר חדש new product -
מוצר פטנטי proprietary article -
מס עסקות output tax -
מוצר פנסיוני pension product -
מס עסקים business tax -
מוקנה vested -
מס פרסונלי personal tax -
מורשה licensee -
מס קנייה purchase tax -
מורשה bequest -
מס קצוב specific tax -
מושא המס incidence of taxation -
מס רווחים עודפים excess profits tax -
מושב שיתופי cooperative setlement -
מס שבח מקרקעין land betterment tax -
מותב board -
מס שימוש use tax -
מזונות alimony -
מס שכר payroll tax -
מחדל defult / omission -
מס שעשועים entertainment tax -
מחוץ לסמכות ultra vires -
מס תאורה light dues -
מחייב firm -
מס, שיעור tax rate -
מחיקה על הסף writing off out of hand -
מסדר זיהוי dentification parade -
מחיקת אגודה שיתופית mutual society write off -
מסחר עצמי self commerce -
מחיקת חברה company write-off -
מסמך גנוב stolen instrument -
מחיקת שותפות partnership write-off -
מסמך חסוי protected document -
מחיקת שם עסק business name write-off -
מסמך משפטי legal document -
מחיקת תביעה obliteration of claim -
מעילה embezzlment -
מחיר הוגן laesio enormis -
מעמד standing -
מחיר יצוא export price -
מעניק grantor -
מחיר יציב stable price -
מענק reward -
מחיר מינהלי administrative price -
מענק הישבון tax return allowance -
מחיר מינימום minimum price -
מענק השקעות investment grant -
מחיר מפוקח controlled price -
מענק לידה maternity grant -
מחיר מקובל customary price -
מערער appellant -
מחיר מקורי original price -
מעשה בית דין final judjement / res adjiudicata -
מחיר מרבי maximum price -
מעשה מגונה indecent assault -
מחיר מתואם adjusted price -
מפלט מס tax haven -
מחיר קבוע fixed price -
מפעל חיוני essential enterprise -
מחיר רצפה bottom price -
מפעל מאושר approved enterprise -
מחיר תקני standard price -
מפעל תעשייתי industrial enterprise -
מחירי העברה transfer pricing -
מפקח superintendent -
מחלת מקצוע occupational disease -
מפקח עבודה work superintendent -
מחשב computer -
מפקח על התעבורה transportation controller -
מחשב עזר auxiliary computer -
מפקיד depositor -
מטרד nuisance -
מפקיד (2) bailor -
מיאון disclaimer -
מפרק liquidator -
מידע כוזב misinformation -
מפרק זמני temporary liquidator -
מידע מהותי material information -
מצג שווא misrepresentation -
מידע פנים inside information -
מיזוג הופכי משולש invert triangle merger -
מקדמה advance -
מיטב השפיטה administrative discretion -
מקדמות מס prepayment of taxes -
מיכללא implied -
מקדמת הוצאות עודפות prepayments for excess expenses -
מימוש הפסדים losses realization -
מקום הכנסה place of income -
מינהל עסקים קטנים small business administration -
מקום מושב domicile -
מיסוי חברה taxing a company -
מיסי חוץ foreign taxes -
מקור הכנסה source of income -
מיצוי הדין deliver a severe sentence -
מקרקעין real estate -
מירמה fraude -
מקרקעין כפופים subjected property -
מרכז השקעות investment center -
מכון התקנים bureau of standards -
משא ומתן מסחרי commertial negotiations -
מכונת אמת truth machine -
משוא פנים discrimination -
מכירה קצרת מועד short term sale -
משווק פנסיוני pension marketer -
משלח יד occupation -
מכירת נכסי חייב selling assets of a debtor -
משמעות שווה idem sonans [L] -
מכס tariff -
משפט law -
מכס אחיד uniform tariff -
משפט (2) trial -
מכס גמיש flexible tariff -
משפט אזרחי civil law -
מכס יבוא import tariff -
משפט בינלאומי פומבי international public law -
מכס מגן protective tariff -
משפט בינלאומי פרטי international private law -
מכס מונע prohibitive tariff -
משפט השוואתי comperative law -
מכס מועדף preferred tariff -
משפט זוטא little trial -
מכס מעבר transit duty -
מכס מעורב compound tariff -
משפט ימי admirality law -
מכס מפלה differencial tariff -
משפט מינהלי administrative law -
מכס מקזז compensatory tariff -
משפט מסחרי commercial law -
מכס נגד היצף anti-dumping tariff -
משפט עבודה labor law -
מכס סלקטיווי differential tariff -
מכס ספציפי specific duty -
משפט עבודה אישי personal labor law -
מכס פיסקלי revenue tariff -
משפט עבודה מגן regulatory labor kaw -
מכס קצוב specific duty -
משפט עבודה מסדיר regulatory labor kaw -
מכסות ייצור production quotas -
משפט עבודה פלילי criminal labor law -
מכר sale -
משפט עבודה קיבוצי collective labor law -
ממונה על יחסי עבודה labor relation director -
משפט עברי talmudic law -
ממונה על מחירים price commissiner -
ממונה ראשי על יחסי עבודה labor relation chief director -
משפט פלילי criminal law -
ממחה assignor -
משפט פרטי private law -
מנדט mandate -
משפט ציבורי public law -
מנהל בעל שליטה controlling director -
משפט תלוי ועומד pendente lite [L] -
מנהל חיצוני outsider director -
משתמע tacit -
מנהל מקרב הציבור outsider director -
מתמחה stagiaire / intern -
מנהל עיזבון administrator -
מתנה gift -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות