לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
labyrinth - מבוך
leasing jubilee - יובל חכירה
leaslhold improvement - שיפור במושכר
land appraisors board - מועצת שמאי מקרקעין
leaving tenant - דייר יוצא
land appreciation tax - מס שבח מקרקעין
legal tenant - דייר מוגן
legal title - קניין חוקי
land betterment tax - היטל השבחה
length of life estimate - אומדן אורך חיים
lessee - חוכר
land classification - סיווג מקרקעין
lessor - מחכיר
letter of agreement to build - זיכרון דברים לבנייה
land development - פיתוח קרקע
level / layer - רובֶד
land engineering - הנדסת קרקע
level / store - מיפלַס
land expropriation - הפקעת קרקע
leveling - הפלסה
land freeze - הקפאת קרקע
leverage lease - חכירת מינוף
land improvement - שיפור במקרקעין
leveraged lease - חכירה במנוף
licenced architect - אדריכל רשוי
licenced engineer - מהנדס רשוי
land linked - צמודי קרקע
lien registration - רישום שיעבוד
lien revocation - הסרת שיעבוד
land pottage assembling - איסוף חלקות
life beneficiary - מוטב לחיים
life expectancy - תוחלת חיים
land registration controller - מפקח על רישום מקרקעין
life table - לוח קיום
life tenant - דייר לחיים
light roof - גג קל
land registry office - טַבּוּ
lime / quicklime - סיד
limestone - אבן גיר
limited common area - רכוש משותף מסויג
land valuers association - לשכת שמאי מקרקעין
land-use assignment - ייעוד קרקע
linter - משקוף
landlord` association - התאחדות בעלי בית
little man - מנטשלה
landlords liability - אחריות בעלים
little tower - טוּרט
landscape - נוף
live fence - גדר חיה
landscape architect - אדריכלות נוף
load - עומס
landside - זיחת עפר
landslide - מפולת עפר
load supporting construction - בנייה תומכת משא
lane - נתיב
loading island - אי המתנה
lapsing schedule - טבלת עבירה
law for encouragement of capital investments - חוק לעידוד השקעות הון
local authority - רשות מקומית
law for encouragement rent - חוק לעידוד השכרת דירות
local council - מועצה מקומית
law of titles - דיני קניין
local licensing authority - רשות רישוי מקומית
layer - שכבה
local planning and building commission - ועדה מקומית לתכנון ובנייה
local town building committee - ועדת בניין ערים מקומית
layout plan / building plan - תוכנית בינוי
location - מיקום
leaching cesspool / cesspit - בור ספיגה
location grant - מענק מקום
location plan - תוכנית סביבה
leafage - עַלווה
long term lessee - חוכר לדורות
long-lease farm - נחלה
lease registration - רישום שכירות
lease with interit right - חכירה עם זכות הורשה
loss on ndisposal - הפסד התפטרות
lease-purchase contract - חוזה חכירה־קנייה
lot - מגרש
lease. protected - שכירות מוגנת
lot boundry - גבול מגרש
lot line - קו מגרש
leased space - שטח חכור
leasehold interest - זיקת חכירה
lower rooms - תַחתִיִים
leasehold interest insurance - ביטוח חכירה
lucite - לוציט
leasehold obligation - התחייבות חכירה
lunette - לונט
leasehold value - ערך חכירה
leasing fee - דמי חכירה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות