לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
apartment fair - יריד דירות
abetic bump - זיז אבטי
apartment house - בית דירות
absentee property - נכסי נפקדים
absolut height - גובה מוחלט
appartment plan - תוכנית דירה
appartment value - שווי דירה
application for construction permit - בקשה להיתר בנייה
abutment - ירכה
appraisal - שמאות
access - גישה
appraisal report - דוח הערכה
access right - זכות גישה
apprasor - שמאי
accessibility - נגישות
appurtenance - נספח
accomodation index - מדד דיור
acoustic plaster - טיח אקוסטי
acquisition group - קבוצת רכישה
arch - קשת
acrobat - לוליין
archaeological site - אתר ארכיאולוגי
actual age - גיל ממשי
ad valoren - אד-ולורם
architectural concrete - בטון אדריכלי
addition of building eara - תוספת בנייה
architectural plan - תוכנית אדריכלית
additions - הוספות
adicula - אדיקולה
adjustable rate mortgage [arm] - משכנתא בריבית מותאמת
area - שטח
administration - מינהל
arikio - אריקיו
administrator general - אפוטרופוס כללי
administrator general`s department - אגף האפוטרופוס הכללי
arranged eara - שטח מוּסדר
arranged land - קרקע מוסדרת
advance commitment - התחייבות מראש
adverse balance - יתרה שלילית
artificial stone - אבן מלאכותית
advertized bidding - מיכרז פתוח
artistic plaster - טיח אומנותי
asbestos - אזבסט
affixing peg - בזנ"ט
asbestos cement - אזבסט צמנט
agent - מתווך
ashlar / aewn stone - אבן גזית
aggreage - אגרגט
agricuktural zone - אזור חקלאי
asphalt block - בלוק אספלט
agricultural development and investments authority - רשות לתכנון ופיתוח ההתיישבות
asphalt concrete - בטון אספלטי
agriculture land - קרקע חקלאית
assessment schedule - לוח שומה
asset - נכס
air-conditioning - מיזוג אוויר
assets financing - מימון נכסים
assets. liquidity of - נזילות נכסים
alcove - חרד
association - איגוד
all in aggregate - אגרגט כל-בו
association of licensed surveyor - אגודת המודדים המוסמכים
alley / lane - סמטה
assumable mortgage - משכנתא בת-נטילה
alley / passage - מבוי מפולש
assumption fees / consent payment - דמי הסכמה (דמה"ס)
alligator property - רכוש זולל
alteration - חילוף
atrium - אטריום
attached erea - שטח מוצמד
attachment - עיקול
amelioration - טיוב
attic floor / loft - עליית גג
amenity - נוחות
amortization - אמורטיזציה
authenticy - אוטנטיות
authority - רשות
amortization. - הפחתה
authorized person - בר-רשות
authorized to apply for permit - מורשֶה היתר
anchor - עוגן
automated underwriting - חיתום אוטומטי
angle - זווית
automatic door - דלת אוטומטית
angle of slop - זווית מדרון
angular capitol - כותרת זוויתית
autorization agreement - הסכם הרשאה
autostrada / high way - אוֹטוֹסְטְרָדָה
annual percentage rate [apr] - שער ריבית שנתית
avacuation agreement - הסכם פינוי
anti-corrosive - אילגון
antiquities authority - רשות העתיקות
apartment - דירה
azure stone - אבן תכלת
apartment area - שטח דירה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות