לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חיק soffit -
חאן khan -
חירה obelisk -
חבות במס tax liability -
חירסון porcelain glazing -
חבל region -
חישוב כדאיות profitibility calculation -
חבק צינור pipe clamp -
חישובים סטטיים static calculations -
חברה משכנת housing company -
חישול strengthening -
חברה משקמת urban renewal and improvement company -
חישוף stripping -
חברת גוש / חלקה parcel / block entity -
חישוק stirrup -
חגורה belt -
חיתום אוטומטי automated underwriting -
חגורה ירוקה green belt -
חכירה lease -
חד-קומתי one story building -
חכירה אחוזית percentage lease -
חדות cellar -
חכירה במנוף leveraged lease -
חדיר penetrable -
חכירה ברבדים sandwich lease -
חדירה penetration -
חכירה ברוטו gross lease -
חדר room -
חכירה הונית capital lease -
חדר ביטחון safety room -
חכירה חוזרת1 repurchase agreement -
חדר הלבשה dressing room -
חדר המתנה waiting room -
חכירה ישירה straight lease -
חדר טואלט toilet room -
חכירה לדורות long-term lease -
חדר מדרגות staircase -
חכירה לזמן term lease -
חדר שירות service room -
חכירה לזמן ארוך long-term lease -
חדר תרבות recreation room -
חכירה מדוגרת graduated lease -
חדרון small room -
חכירה מהוונת capitalized lease -
חוב משכנתא mortgage debt -
חכירה מידרגית step-up lease -
חובת מכרז tender obligation -
חכירה מימונית financial lease -
חווילה cottage / villa -
חכירה משותפת tenancy in common -
חכירה נטו net lease -
חוזה contract -
חכירה עם זכות הורשה lease with interit right -
חוזה ביצוע contract to build -
חכירה פיננסית financial lease -
חוזה בכתב contract in writing -
חכירה ראשית primary lease -
חוזה בעל-פה oral agreement -
חכירה רגילה flat lease -
חוזה חכירה lease contract -
חכירה תיפעולית operating lease -
חוזה חכירה־קנייה lease-purchase contract -
חוזה למפתח turnkey contract -
חכירת אדמות מנהל israel administrated land lease -
חכירת מינוף leverage lease -
חוזה עתידי future contract -
חוזה פיתוח development contract -
חלון window -
חוזה שכירות lease contract -
חלון אנגלי english window -
חוזה תמריץ incentive contract -
חלון הזזה sliding window -
חוזק strength -
חלון זוגי twofold window -
חוכר lessee -
חלון משולש threefold window -
חוכר לדורות long term lessee -
חלון מתהפך roll over window -
חול sand -
חלון צרפתי french window -
חול-אספלט sand asphalt -
חלון קוקייה cuckoo window -
חולייתי vertebral -
חלון ראווה display window -
חולית dune -
חלוקה partition -
חומה wall -
חלוקה מחדש repartition -
חומותיים double wall -
חלוקים shingle -
חומר אוטם sealing compound -
חלוקת מקרקעין real estate division -
חומר גלם raw material -
חלוקת רכוש partition of property -
חומר מקרים curing compound -
חלזונית spiral -
חומת נהר river wall -
חליד rustable -
חלקה site / parcel -
חומת עקב supporting wall -
חלקה / גוש parcel / block -
חלקים יחסיים proportional parts -
חופה canopy -
חלקלקה glassy -
חופניים clamshell -
חממה hothouse -
חופשה ללא הגבלה unlimited leave -
חנות store [Am.] / shop [Br.] -
חופשי ונקי free and clear -
חניון parking area -
חוק דמי מפתח key money law -
חניון ציבורי parking area -
חוק הגנת הדייר landlord and tenant law -
חנייה car park -
חוק התכנון והבנייה planning and building law -
חסין אש fireproof -
חוק יסוד: מקרקעי ישראל basic law: israel land administration -
חפורת excavated material -
חוק לעידוד השכרת דירות law for encouragement rent -
חפייה halving -
חוק לעידוד השקעות הון law for encouragement of capital investments -
חפיר ditch -
חוק מכר דירות sale of apartments law -
חפרה trench -
חפרת בריח bolt trench -
חוק מתווכים במקרקעין real estate agents law -
חפרת לחימה fighting trench -
חוק עזר עירוני municipal by-law -
חפרת מחסה shelter trench -
חפרת סמנים indicators trench -
חוקי הגנת הדייר tenants protection laws -
חציבה excavation -
חורבה ruin -
חציצה division -
חושה hut -
חצץ crushed coarse aggregate -
חזית facade -
חצר yard -
חזקה possession -
חצרים premises -
חזקה חוזרת repossession -
חקר ישימות feasibility study -
חזקה להלכה constructive possession -
חקרה fortress -
חזקה ממושכת squatter's right -
חרד alcove -
חזקה עוינת hostile possession -
חרוז bead -
חזקה פגומה possession adverse -
חרטום bow -
חזרה ממתנה retreat from gift -
חריגה מקו בניין building line deviation -
חידור infiltration -
חריגת בנייה building deviation -
חידוש renewal -
חרס clay -
חייץ partition -
חרסינה porcelain -
חיל moat / ditch -
חרסינית demi-porcelain -
חילוף alteration -
חרסית red soil -
חילחול percolation -
חשב כמויות quantity surveyor -
חימר clay -
חשבון רכוש property account -
חיפה cover / shield -
חתך section -
חיפוי גגות roof covering -
חתך הזהב golden section -
חיפוי עליון surface dressing -
חתם blocking layer -
חיפוף blocking -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות