לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
calander year - שנת לוח
calculation - תחשיב
condesed financial statement - דוּחַ כספי מקוצר
conglomerate financial statement - דוּחַ כספי מגובב
conjoint test - ניסוי העדפות
cancellation order - הוראת ביטול
conservatism principle - שמרנות, עיקרון
cancelling entry - רישום ביטול
consignment - אשגרה
cancelling returns - החזרי ביטול
consignment note - תעודת מישלוח (2)
cap - כיפה
capacity variance - סטיית כושר
consolidated - מאוחד
consolidated group - קבוצה מאוחדת
consolidated retained earnirgs - רווחים שלא יועדו מאוחדים
capital recovery coefficient - מְקַדֵם הֶחְזֵר הוֹן
consolidated statements - דוחות מאוחדים
capital account - חשבון הון
consolidated subsidiary - חברה בת שאוחדה
capital and surplus - הון ועודפים
consolidated tax return - דוּחַ מס מאוחד
capital appreciation - גידול הוני
consolidateed profit and loss statement - דוּחַ רווח והפסד מאוחד
capital appriation - הקצבה הונית
consolidation - איחוד האחדה
capital asset - נֶכֶס הוֹן
consolidation of items - איחוד סעיפים
consolidation policy - האחדה, מדיניות
capital budgeting - תיקצוב הוֹן
capital dividend - דיווידנד הוני
construction in progress - בניה בתהליך
capital equipment - ציוד הוני
capital expenditure - הוצאה הונית
constructive receipt - תקבול להלכה
consular invoice - חשבון קונסולרי
capital mintenance concept - שימור הון, עקרון
capital reserve - קרן הון
consumption index - מַדָד צְרִיכָה
capital revenue - הכנסה הונית
contingency - אירוע תלוי
capital stabilizaton fund - קרן ייצוב הון
capital sum - סכום הון
contingent expense - הוצאה על תנאי
capital surplus - עודף הוני
capital to balance sheet ratio - יחס הון למאזן
contingent profit - רווח מותנה
capital widening - הַרְחָבַת הוֹן
continuing appropriation - הקצבה מתמשכת (2)
capitalizatio of expenses - היוון הוצאות
continuing operations - פעילות מתמשכת
capitalization of interest - היוון ריבית
capitalization of investments - היוון השקעות
continuity principle - המשכיות, עקרון
capitalization of lease - היוון דמי חכירה
continuning account - חשבון מתמשך
capitalization ratio - יחס היוון
capitalize - היוון
continuous billing - חיובים רציפים
capitalized expense - הוצאה מהוונת
continuous inventory - מלאי רציף
capitalized surplus - עודפים מהוונים
captive item - פריט פנימי
contra asset - נגדי לנכס
contra entry - רישום נגדי
careied - הועבר
contributing margin - מרווח תרומה
carrier's lien - עיכבון מוביל
contribution costing - תַמְחִיר תְרוּמָה
carring charge - דמי דחייה
control - בקרה
control chart - לוח בקרה
carry forward - העברה
carry forward working papers - ניירות עבודה מועברים
carrying value - ערך החזקה
control total - סיכום מבקר
carryover file - תיק מועבר
controllability principle - ברות-שליטה, עקרון
controllable cost - עלוּת נִשְלֶטֶת
controllers independence - אי תלות מבקר פנימי
convention - מוסכמה
conversion value - ערך להמרה
cash counting - ספירת קופה
cash disbursement - הוצאת מזומן
cash disbursement journal - יומן תשלומי מזומן
cooperative audit union - בְּרִית פִּיקּוּחַ
cash discount - הנחה כספית
copying form - צורת העתקה
corporate surplus - עודף מאזני
corrective model of control - מוֹדֵל בַּקָרָה מְתַקֵן
corroborating evidence - ראיָיה מסייעת
cost - עלות
cash flow to capital - expenditure ratio - יחס תורים מזומנים להוצאות הוניות
cost of capital - מְחִיר הוֹן
cash in hand and in banks - מזומנים בקופה ובבנקים
cash journal - יומן קופה
cost accountant - תַמְחִירָן
cash management - ניהול מזומנים
cost accounting - תמחיר
cash position - מצב מזומנים
cost accounts - חשבונות עלות
cost allocation - הקצאת עלויות
cash receipt journal - יומן תקבולי מזומן
cost basis - עלות, בסיס
cash register - קופה רושמת
cost benefit analysis - עלות-תועלת, ניתוח
cost constant - עלות אחידה
cash to current liabilifies ratio - יחס מזומן להתחייבויות שוטפות
cashbook - ספר קופה
casual profit - רווח אקראי
ceiling - תיקרה
certified financial statement - דוּחַ כספי מאושר
cessation of business - הפסקת התעסקות
cost fraction - חלקי עלות
chain discount - הנחות בשלשלת
cost less depreciation - עלות בניכוי פחת
channel - נָתִיב
cost less depreciationh value - ערך עלות בניכוי פחת
cost of capital - עלוּת הוֹן
charge and discharge statement - דוּחַ חיוב ושיחרור
cost of reproduction - עלוּת חִידוּש
cost of assets - עלות נכס
charging what the traffic will bear - ככל שיעלה המזלג
cost of credit - עלות אשראי
chart of accounts - לוח חשבונות
cost of goods manufactured - עלות מוצרים שיוצרו
cost of goods purchased - עלות קניות
cost of occupancy - עלוּת תְפוּסָה
check figure - מיספר בקרה
cost of preferred stock - עלות מניות בכורה
cost of production . - עלוּת יִיצוּר
cost of stock - עלות מניות
cimputer assist audit - ביקורת בעזרת מחשב
circularization - משלוח חוזרים
circulation of costs - מַחזוֹר עלוּיוֹת
cost per acquisition [cpa - עלות רכישה (2)
cist absorption - ספיגת עלות
cost per action [cpa - עלות לפעולה
cost per click [cpc - עלות להקלקה
classification of accounts - מיון חשבונות
cost per coverage [cpcov - עלות כיסוי
classification of assets - נכסים,סיווג
cost per mille [cpm] cost per thousand impressions - עלות לאלף חשיפות
clean bill - שטר נקי
cost per order cpo - עלות להזמנה
clean surplus concept - עודף נקי, שיטת
cost per sale [cps - עלות למכירה
clean surplus doctrine - עודף נקי, עקרון
cost per unit - עלות ליחידה
cost pkus - קוסט פלוס
clearing account - חשבון סילוקין
cost plus contract - עלות ועוד
click through rate [ctr - שיעור הקלקה
cost price - מחיר עלות
cost recovery method - החזר עלות, שיטת
closing date - תאריך סגירה
cloud on title - פגם בקנין
code of professional ethics - כללי התנהגות מקצועית
cost standard - תקן עלות
coefficient of relative effectiveness - מְקַדֵם יְעִילוּת הוֹן
colecting agent - סוכן גבייה
cost through rate [ctr - שיעור עלות הקלקות
collar pricing - מחיר משורשר
collateral to debt ratio - יחס ביטחונות לחוב
cost value - ערך עלות
collect shipment - גוביינא
cost volume profit aralysis - עלות מחזור רווח, ניתוח
collectible - בר גביה
collection - גבייה
cost-accounting standards - תִקְנֵי מְחִיר
collection agency) - סוכנות לגבייה
cost-benefit ratio (cbr) - יַחַס עלוּת תוֹעֶלֶת
collection analysis - ניתוח גבייה
costs of securities - עלות ניירות ערך
collection cost - הוצאות גבייה
counter indemnity - שיפוי נגדי
collection cycle - מחזור גבייה
counter voucher - שובר נגדי
collection items - פריטים לגביה
counterfoil - סֶפַח
collection percentage - אחוז גבייה
collection period - תקופת גבייה
collection ratio - יחס גבייה
covering entry - רישום מכסה
collection reminder - הודעת תשלום
collector - גובה
cpmparability - ברות השוואה
combination - שילוב
credit analysis - ניתוח אשראי
credit balance - יתרת זכות
commanding - חלִישָה
credit line - קו אשראי
commercial basis - בסיס מסחרי
commercial basis accounting - חשבונאות על בסיס צבירות
credit period - תקופת אשראי
commercial discount - הנחה מיסחרית
commercial expence - הוצאה מסחרית
commercial invoice - חשבון מיסחרי
credit turnover - מחזור אשראי
commercial year - שנה מסחרית
credit turnover ratio - יחס מחזור אשראי
commited cost - עלות מחוייבת
commitment basis - בסיס התחייבות
creditors - זכאים
committed earnings per share - רווח למניה מוקצה
common pricing - המחרה אחידה
cross check - מבדק צולב
companies register - פנקס חברות
cross section test - בדיקה צולבת
comparability principle - השוואה, עקרון
comparative analysis - ניתוח השוואתי
cumulative discount - הנחה מיצטברת
cunsumption tax - מס תצרוכת
comparative statement - דוּחַ משווה
comparison - השוואה
comparison figure - מיספר השוואה
current - שוטף
current account - חשבון שוטף
comparison schedule - טבלת השוואה
current assets - רכוש שוטף
compartive analysis - השוואה, ניתוח
current backlog - צבר שוטף
comperative audit - ביקורת משווה
current cash value - ערך כספי שוטף
competent evidential matter - ראיָיה כשירה
current cost operating profit - רווח מהפעלה בעלות שוטפת
competitive parity - הקצאה לפי מתחרים
competitive parity method - תיקצוב לפי מתחרים
current domestic value - ערך שוק מקומי
compilation of financial statements - עריכת דוחות כספיים
complete audit - ביקורת מלאה
current fund - קרן שוטפת
completed contract method - חוזה מוגמר, שיטת
completed sales basis - בסיס מכירה מוגמרת
current liability - התחייבות שוטפת
compliance audit - ביקורת ציות
current operating prrfomance income system - רווח תפעולי שוטף, שיטת
compliance error - טעות ציות
current ratio - יחס שוטף
current replacement cost - עלות חילוף שוטפת
complited contrat base - בסיס עבודות גמורות
current statements - דוחות שוטפים
composite depreciatin - פחת מקובץ
current value accounting - חשבונאות ערך נוכחי
compound discount - עודף על ניכיון
compound interest method of depreciation - פחת בשיטת ריבית דריבית
customer liftime value - ערך לקוח מתמיד
compound jorunal entry - רישום יומן מורכב
cut off - קיטוע
comprehensive budgeting - תַּקְצִיב מַקִּיף
cutoff date - מועד קיטוע
cutoff error - טעות קיטוע
comprehensive income - הכנסה כוללת
cutoff test - מבחן קיטוע
concept - עיקרון
conceptual framework - מסגרת רעיונית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות